Izbrane teme iz sociologije izobraževanja odraslih

Izbrane teme iz sociologije izobraževanja odraslih

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikulec Borut, izr. prof. dr. Samaluk Barbara

Teoretične osnove sociologije izobraževanja: sodobne teorije izobraževanja (radikalno izobraževanje odraslih, fenomenologija, etnometodologija, feministične teorije in izobraževanje, postmodernizem, postrukturalizem in izobraževanje, politična sociologija izobraževanja odraslih).
Sodobne raziskovalne tradicije v sociologiji izobraževanja (akcijsko raziskovanje izobraževanja, biografske raziskovalne metode, feministična raziskovalna metodologija, analize kritičnega diskurza, dekonstrukcija, participatorno raziskovanje, analiza politik izobraževanja).
Sociološka analiza konteksta (ekonomskih, zgodovinskih, političnih in sociokulturnih okoliščin) v katerem potekata formalno in neformalno izobraževanje ter priložnostno učenje.
Vpliv družbenih sprememb pozne moderne na izobraževanje in učenje odraslih (individualizacija, osebna odgovornost posameznika, mnogoterost izbir, družba tveganja idr.).
Izobraževalna politika in spremembe (reforme izobraževanja; načrtovanje izobraževanja; vpliv izobraževanja na družbene spremembe in razvoj; izobraževanje odraslih za razvoj; politična socializacija; ozaveščanje in mobilizacija odraslih; izobraževanje za demokracijo; družbene implikacije uvajanja novih tehnologij v izobraževanje; globalizacija izobraževalne politike).
Posebne teme iz sociologije izobraževanja odraslih (družbena neenakost in nepravičnost, kritično mišljenje in dvigovanje zavesti, emancipacija in opolnomočenje, vednost in oblast, neenakost med spoloma in seksizem ipd.).

Obvezna literatura:
• Bron, A., Schemmann, M. (2002). Social Science Theories in Adult Education Research. Bochum: Institut für Pëdagogik – Münster, Hamburg, London: Lit Verlag, str. 7–63, 81–108, 211–241 in 313–335.
• Butterwick, S in Egan, J. P. (2010). Sociology of Adult and Continuing Education. Some Key Understandings for the Field of Practice. V: C. E. Kasworm, A. D. Rose in J. M. Ross-Gordon (ur.). Handbook of Adult and Continuing Education. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage, str. 113–122.
• Connelly, B. (1992). A critical overview of the sociology of adult education. International Journal of Lifelong Education, 11, št. 3, str. 235–253.
• Haralambos, M., Holborn, M. (1999). Sociologija. teme in pogledi. Ljubljana: DZS, str. 15–24, 600–616, 643–648 in 875–920.
• Orwell, G. (2013). Pot v Wigan. Ljubljana: Študentska založba Beletrina.

Priporočena literatura:
• Apple, M. W., Ball, S. J. in Gandin, L. A. (ur.) (2010). The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. London, New York: Routledge.
• Boronski, T. in Hassan, N. (2015). Sociology of Education. London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: Sage.
• Bulle, N. (2008). Sociology and Education: Issues in Sociology of Education. Bern: Peter Lang.
• Giddens, A. (2000). Sociology. Cambridge: Polity Press, str. 829–879.
• Jarvis, P. (1985). The sociology of adult and continuing education. London: Croom Helm.
• Moore, R. (2004). Education and Society. Issues and Explanations in the Sociology of Education. Cambridge, Malden: Polity Press.
• Kodelja, Z. (2006). O pravicnosti v izobraževanju. Ljubljana: Založba Krtina
• Saha, L.J. (1997). International Encyclopedia of the Sociology of Education. Oxford, New York, Tokyo: Pergamon, Elsevier Science Ltd.

Relevantni članki iz domace in tuje literature / Relevant papers and chapters available at libraries and the World Wide Web: Sociology of Education, British Journal of Sociology of Education, International Studies in Sociology of Education, Italian Journal of Sociology of Education, The Sociology of Education Abstracts, JCEPS- The Journal for Critical Educational Policy Studiesitd itd.