Izobraževanje odraslih in lokalni razvoj

Izobraževanje odraslih in lokalni razvoj

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kušar Simon, izr. prof. dr. Ličen Nives, red. prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Vsebina

• Teorije trajnostnega razvoja in porazvoja ter odrasti: sonaravni razvoj in izobraževanje odraslih.
• Prostor, kraj in razsežnosti prostora ter izobraževanje za lokalni razvoj.
• Socialni razvoj in skupnostna psihologija kot okvir skupnostnega izobraževanja.
• Vloga kulture v lokalnem razvoju in razvoju skupnostnega blagostanja.
• Koncepti učeče se skupnosti/učečega se mesta, nova vloga dela, ekonomskega razvoja, prostega časa in akterjev v sodobnih družbenih okoliščinah.
• Transformativno učenje v lokalni skupnosti in transformativno učenje za razvoj (O'Sullivan).
• Okoljsko izobraževanje.
• Ruralno izobraževanje kot del skupnostnega izobraževanja odraslih.
• Izobraževanje odraslih v kulturnih ustanovah
• ANT teorija (Latour), koncept rizomov (Deleuze in Guattari) in ekologije učenja.
• Družbeni vzroki za nastanek nevroz današnje dobe in odzivanje nanje v oblikah sociokulturne animacije
• Opredelitev, zgodovinski razvoj in funkcije socio-kulturne animacije
• Skupnostno izobraževanje kot anglosaški model recipročnega učenja in vzajemnega delovanja.
• Izbrane strategije v skupnostnem izobraževanju (študijski krožki, medgeneracijsko izobraževanje, projektno delo, skupnosti prakse, participatorno akcijsko raziskovanje, etnometodologija).