Japonsko jezikoslovje 2

Japonsko jezikoslovje 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Golob Nina, doc. dr. Moritoki Škof Nagisa, prof. dr. Bekeš Andrej

Predmet seznanja študenta z glavnimi vidiki japonskega delovanja jezika s stališča pragmatike, t. j., z dosežki proučevanj japonskega jezika v zadnjih 25 letih, nastalimi na osnovi indigenih pristopov (tkzv. "bunshoron" Tokiede, Nagana, Hayashija) in soočanja z razvojem teorije pragmatike, besediloslovja in analize diskurza, in sicer na naslednjih področjih:
- besedilna pragmatika (kohezivnost, koherenca);
- diskurz (analiza diskurza, diskurzivne funkcije) ;
- spoštljivost (paradigme in principi rabe);
- jezikovni registri pri sporočanju (ravni govora, repertoar registrov, principi rabe);
- istočasno pa ob obravnavi konkretnih tem študentu nudi tudi teoretični okvir, potreben za obravnavo jezikovnih pojavov v japonščini z vidika pragmatike.

1. Bekeš, Andrej. (1987) Tekusuto to sintakusu (besedilo in skladnja). Tokyo: Kurosio.
2. Bekeš, Andrej. (1994) Pragmatics of Japanese anaphoric reference: KONO, SONO and ANO in a wider paradigm. V: KITAHARA, Yasuo (ur.). Kobetu gengogaku ni okeru bunpoo kategorii no ippanka ni kansuru rironteki kenkyuu : Bungei gengo gakkei, str. 79-86.
3. Bekeš, Andrej. (1997 ) Ukaz in prošnja v japonščini. Azij. afr. štud., let. 1, št. 1, str. 118-130.
4. Brown P. in Levinson, C.S (1987): Politeness. Cambridge: Cambridge UP.
5. Maynard, K. S. (1998) Principles of Japanese Discourse: A Handbook. Cambridge: Cambridge UP.
6. Minami, F. (1987) Keigo.(spoštljivi govor) .Tokyo: Iwanami.
7. Sunakawa, Y. (2005) Bunpo to danwa no setten (med slovnico in diskurzom), Tokyo: Kurosio.
8. Szatrowski, P. (1993) Nihongo no danwa no kozo bunseki (strukturna analiza japonskega diskurza).Tokyo: Kurosio.
9. Verschueren, J. (2000) Razumeti pragmatiko. Ljubljana: *cf.