Kritična teorija družbe

Kritična teorija družbe

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kobe Zdravko

Vsebina

Predmet je namenjen seznanjenju s tradicijo družbenokritične misli, še zlasti marksizma 19. in zgodnjega 20. stoletja (Lukacs), kritične teorije družbe (Horkheimer, Adorno) in strukturalističnega marksizma (Althusser), ter različnimi poskusi njene aktualizacije v 21. stoletju (npr. Postone, Honneth idr.). Predmet skuša obenem ponuditi nastavke za sodobno prakso kritične misli, ki se ne zaustavi pri kulturnih tvorbah, temveč vključuje analize konkretnih ekonomskih razmerij, njihovih predpostavk in poti, po katerih določajo sodobne oblike subjektivacije.
Ker se določitev vsebine predmeta spreminja, njegovo naravo v večji meri opredeljuje cilj, da se slušatelji skozi obravnavo neke teme po eni strani seznanili z aktualnim stanjem filozofskih raziskav, po drugi strani pa se usposobijo za filozofijo kot družbeno prakso, ki dejavno posega v samorazumevanje in spreminjanje družbe. Med predmetnimi vsebinami, ki se podrobneje določajo z napovedmi predavanj za tekoče leto, izstopajo problematika tradicionalne in kritične teorije, porečevljenja, fetišizma, ideologije, subjektivacije, kritike politične ekonomije, racionalnosti, kapitalizma, neoliberalizma, postfordizma, ipd.
Podrobnejša tema predmeta se razpiše za vsako študijsko leto posebej; če je tema drugačna, lahko študent izbere predmet večkrat.