Metode znanstveno-raziskovalnega dela (književnost)

Metode znanstveno-raziskovalnega dela (književnost)

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Vsebina

Predstavitev posameznih faz znanstvenega dela, od osnutka do končnega izdelka, metod in tehnik analize in uvajanje študentov v znanstveno delo, ki se zahteva pri pisanju magistrske naloge.
Različne besedilne strukture (splošno-specifično, problem-rešitev, komentar, povzemanje, izražanje kritičnega mnenja). Raziskovalne metode: eksperimentalne, neeksperimentalne; kvantitativne, kvalitativne; raziskovalni načrt.