Poglavja iz frazeologije

Poglavja iz frazeologije

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štumberger Saška, prof. dr. Žele Andreja, red. prof. dr. Kržišnik Erika

Vsebina

Obravnavana poglavja:
- Jezikovno- in besedilnozvrstna zaznamovanost v frazeologiji.
- Norma v frazeologiji – razmerje med introspekcijo jezikoslovca, rezultati pri anketiranju rojenih govorcev in podatki, pridobljenimi iz besedilnega korpusa. Problematiziranje lastnosti stalnosti FE. V okviru vaj: prepoznavanje enot, njihove oblike in pomena v besedilu.
- Odstopi od norme v besedilih (zgodovinsko pogojeni odstopi, prenovitve, napake). Posebni tipi frazeoloških enot: izcitatna frazeologija.
- Različni teoretični pristopi k proučevanju frazeologije v 20. stoletju: strukturalistični (problem statusa frazeološke enote /FE/ kot enote jezikovnega sistema); tvorbno-pretvorbni (vloga pretvorbnih anomalij v frazeologiji); kognitivni (FE kot izrazilo konceptualne metafore). Povezava med pristopom in terminologijo v frazeologiji. - Kulturološki vidik frazeologije.
- Načela sodobne f razeografije. Korpusni pristop v frazeologiji in frazeografiji. Zgodovinski pregled frazeologije v slovenskih slovarjih.