Primerjalno naglasoslovje slovanskih jezikov

Primerjalno naglasoslovje slovanskih jezikov

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

Indoevropske podstave praslovanskega naglaševanja.Geneza baltoslovanske tonemskosti in oblikovanje baltoslovanskih akcentskih paradigem. Praslovanski akcentski zakoni. Praslovanski akcentski vzorci v odvisnosti od pregibanja in besedotvorja. Praslovanska metatonija in arealni vidiki slovanskega naglaševanja. Odrazi praslovanskih prozodičnih elementov in akcentskih vzorcev v slovanskih jezikih.