Sodobna obča zgodovina

Sodobna obča zgodovina

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ajlec Kornelija

Pri predmetu se obravnavajo zlasti naslednja vprašanja: predzgodovina sodobne zgodovine, konec prve svetovne vojne, revolucionarni val po njej, mirovne pogodbe, nastajanje novih držav in družbenih sistemov, značilnosti razvoja posameznih držav, posebej sosednjih, značilnosti fašizma, nacizma in komunizma, velika gospodarska kriza, ljudska fronta, razdelitev sveta na tabora, ki sta se spopadla v drugi svetovni vojni, krizna žarišča pred začetkom vojne, vojaško in politično dogajanje v času druge svetovne vojne ter odporniška gibanja med njo, konec druge svetovne vojne in njene posledice, OZN in njena vloga, razpad antifašistične koalicije, hladna vojna, oblikovanje blokov, gibanje neuvrščenih, krizna žarišča dekolonizacija in nastanek novih držav, ekonomska, socialna in kulturna problematika povojnega sveta, svet po razpadu vzhodnega bloka.

Svetovna zgodovina, Ljubljana 1981, 705 str. ID - 12019969
M. Mikuž, Svet med vojnama, Ljubljana 1966, 210 str. ID - 217089
M. Mikuž, Druga svetovna vojna, Ljubljana 1961, 140 str. ID - 2690561
M. Mikuž, Svet po vojni I. II., Ljubljana 1983, 1984. ID – 13541889 ; ID - 13542145
D. Nećak, B. Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, Ljubljana 2003, 342 str. ID - 124319744
D. Nećak, Sodobna zgodovina – obča (Izbrana poglavja), Ljubljana 2003 ID - 20979554
Stojanović, Dubravka. Rađanje globalnog sveta 1880-2015: vanevropski svet u savremenom dobu. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2015. (V poštev prideta predvsem 2. in 3. poglavje v državah in področjih: ZDA, Japonska, Kitajska, Indija, Bližnji vzhod in Egipt. Za vsa našteta področja je dobrodošel študij tudi v obdobjih po drugi svetovni vojni). COBISS.SI-ID - 57946466
Nećak, Dušan, Božo Repe. Kriza: Svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2008. COBISS.SI-ID - 241564416
Navedena literatura je izbor osnovne pregledne literature, ki daje samo bazične smernice za razumevanje vsebine predmeta in za opravljanje izpita. Pri predavanjih bo navedena tudi morebitna dodatna literatura.