Uvod v slovansko jezikoslovje

Uvod v slovansko jezikoslovje

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

Filološke vsebine:
Obseg in vsebina temeljnih pojmov (slovansko primerjalno jezikoslovje, slovanska filologija, diahronija ipd.). Indoevropska in praslovanska pradomovina. Teorije o razvoju indoevropskih jezikov. Kratek pregled zgodovine slovanskih knjižnih in naravnih jezikov v zgodovinsko-kulturnem kontekstu. Kratek pregled zgodovinskega razvoja slavističnega preučevanja s prikazom temeljnih idej in nastanka tipov strokovne literature.

Jezikoslovne vsebine:
- Glasoslovje: Sistem praslovanskega fonematskega sistema, njegov razvoj iz indoevropščine in v slovanske jezike. Razvojne težnje (zakon odprtega zloga, zakon sinharmonije zloga) in njihovi izrazi v luči razvojne dinamike in tipologije.
- Naglasoslovje: Temeljni naglasoslovni pojmi. Geneza praslovanskega naglaševanja in naglasnih vzorcev ter razvoj v slovanske jezike.
- Besedotvorje: Predstavitev temeljnih besedotvornih vrst in njihova geneza od indoevropščine do historične dobe slovanskih jezikov.
- Oblikoslovje: Predstavitev slovničnih kategorij, pregibanja (imenskega, zaimenskega, glagolskega) in razvojnih sprememb od indoevropščine do zgodovinske dobe slovanskih jezikov. Preureditev imenskih pregibnostnih vzrcev po spolu, nastanek pridevniške sklanjatve v slovanskih jezikih, spremembe v sistemu slovničnih časov, slovanski glagolski vid.