Medjezikovno posredovanje in kultura 1: češki jezik

Medjezikovno posredovanje in kultura 1: češki jezik

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra, lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana

Vsebina

Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo češkega jezika.
Dve učni uri v tem semestru sta namenjeni razvijanju uporabe sintaktičnih konstrukcij, besedotvornih pravil, širjenju in ustrezni rabi besednega zaklada s ciljem izboljšati sposobnost študenta, da samostojno ustvarja različne vrste besedil v češčini ob spoznavanju in upoštevanju socialne in regionalne zvrstnosti jezika (stratifikacija); na konkretnih besedilih in posnetkih iz vsakdanjega življenja so predstavljene najbolj pogostne jezikovne zvrsti (pogovorni jezik, oz. narečja in nadnarečja; sleng, žargon in druge socialne in funkcijske zvrsti ipd.). Študentje se naučijo prepoznavati različne zvrsti nacionalnega jezika, zavedajo se (ne)primernosti rabe določenih variant v besedilih v konkretnih jezikovnih situacijah. Vadi se predvsem praktično sporazumevalna funkcijska zvrst.
Dve učni uri sta namenjeni izboljševanju sposobnosti medjezikovnega posredovanja. V okviru vaj študentje analizirajo s stališča jezikovne zvrstnosti različna besedila ali posnetke (poudarek ja na besedilih praktično sporazumevalne zvrsti) in se učijo uporabljati ustrezna jezikovna sredstva pri prevodu v ciljni jezik. Predvideno je pisno prevajanje ob uporabi pripomočkov (slovnice, slovarji, elektronski viri).