Teoretizacija svetovnega horizonta

Teoretizacija svetovnega horizonta

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kos Živa, doc. dr. Krašovec Primož

Vsebina

Predmet se ukvarja z zgodovino in sedanjim ustrojem moderne države ter z njenim razmerjem do kapitalistične ekonomije. Semester se začne z obravnavo predzgodovine moderne, meščanske države - fevdalizmom in zgodnjim novim vekom oz ancien regime -, nakar skozi razliko do obojega pokažemo posebnost in prelomnost moderne države tako na teoretski (prehod od osebne k neosebni oblasti) kot na zgodovinski ravni (proces meščanskih revolucij, ki ukine sistem privilegijev).
Nadaljujemo z razmerjem med moderno državo in kapitalizmom, pri čemer najprej pokažemo, da je njuno zgodovinsko sovpadanje naključno (zgodovinski procesi, iz katerih nastane moderna država, kapitalizem omogočijo, a ga ne povzročijo), nato pa raziskujemo povezanost in hkrati medsebojno ločenost politike in ekonomije v sodobnih kapitalističnih državah, pri čemer obravnavamo tudi aktualne primere, kot je denimo socialna in ekonomska politika EU.