Uvod v slovansko imenoslovje

Uvod v slovansko imenoslovje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Šekli Matej

Imenoslovje kot relativno samostojen jezikovni podsistem. Razmerje med občnimi in lastnimi imeni. Klasifikacija lastnih imen na osebna imena (antroponimi), zemljepisna imena (geonimi), stvarna imena (hrematonimi) itd. ter genetska in strukturna razmerja med njimi. Imenski modeli. Imensko besedotvorje in njegova specifika (distribucija besedotvornih vrst glede na vrsto lastnih imen, tipična obrazila pri lastnih imenih itd.).

Obvezna literatura:
- Šivic-Dular, A.: Skladenjska določitev lastnega imena (na podlagi samostalniških zvez z imenovalnim prilastkom). Jezik in slovstvo 44(1998–99)/7–8. 259-268. COBISS.SI-ID 746756
- Furlan, M.: Predslovanska substratna imena v slovenščini. Jezikoslovni zapiski 8(2992)/2. 29–35. COBISS.SI-ID 27991296
- Bezlaj, F.: Slovenski imenotvorni proces. Jezik in slovstvo 10(1965)/4–5. 113–118. COBISS.SI-ID 746756
- Kronsteiner, O.: Die Alpenslavischen Personennamen. Wien 1975. COBISS.SI-ID 66974209
- Šivic-Dular, A.: Besedotvorne vrste slovenskih zemljepisnih imen na gradivu do leta 1500. Obdobje srednjega veka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana 1989. 229–244. COBISS.SI-ID - 14513664
- Snoj, M.: Slovene place names with the suffix -ina: some difficult cases and implications for South Slavic onomastics (Slovenska krajevna imena na -ina: nekaj težavnih primerov in njihov pomen za južnoslovansko onomastiko). Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 7(2009). 45–59. COBISS.SI-ID - 66849280
- Keber, J. (ur.): Slovensko imenoslovje. Jezikoslovni zapiski 8(2002)/2. COBISS.SI-ID 27991296
- Snoj, M.: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana 2009. COBISS.SI-ID - 247065344
- Keber J.: Leksikon imen. Celje 2008. COBISS.SI-ID 242595584
- Bezlaj F.: Slovenska vodna imena I–II. Ljubljana 1956-1961. COBISS.SI-ID 1763585
- Repanšek, L.: Keltska dediščina v toponimiji jugovzhodnega alpskega prostora. Ljubljana 2016. COBISS.SI-ID - 287233792
- Šekli, M.: Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici. Ljubljana 2008. COBISS.SI-ID - 241497344
- Klinar, K., Škofic, J., Šekli, M., Piko-Rustia, M.: Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen: projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007-2013. Jesenice 2012. COBISS.SI-ID - 262352128

Priporočljiva literatura:
- Šrámek, R.: Úvod do obecné onomastiky. Brno 1999.
- Šmilauer, V.: Příručka slovanské toponomastiky. Praha 1970. COBISS.SI-ID 4961581
- Eichler, E., Šrámek, R.: Strukturtypen der Slawischen Ortsnamen / Strukturní typy slovanské oikonymie. Podkomisija za Slovanski onomastični atlas. Namenkundliche Beiträge. Leipzig 1988.
- Pohl, H.-D., Šrámek, R.: Strukturní typy slovanské oikonymie / Die Strukturtypen der Slawischen Ortsnamen. Österreichische Namenforschung 21/1. Klagenfurt/Celovec 1999.
- Merku, P.: Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu. Ur. Furlan, Torkar, S. Ljubljana 2006.
- Merku, P.: Svetniki v slovenskem imenoslovju. Trst 1993.
- Miklošič, F.: Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen. Heidelberg 1927. COBISS.SI-ID 62425954
- Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika. Skopje 1983. COBISS.SI-ID 13320202
- Onomastyka słowiańska 1–2. Encyklopedia. Ur. Rzetelska-Feleszko, E., Cieślikowa, A., Duma, J. Warszawa 2002–2003. COBISS.SI-ID 21264482
- Knappová, M.: Rodné jméno v jazyce a společnosti. Praha 1991. COBISS.SI-ID 1943526 iz 1989!
- Kronsteiner, O.: Die Alpenslavischen Personennamen. Wien 1984 COBISS.SI-ID 66974209 1975!
- Svoboda J.: Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha 1964. COBISS.SI-ID 1450099
- Jeżowa, M.: Dawne słowiańskie dialekty Maklenburgii w świetle nazw miejscowych i osobowych. Wrocław, Warszawa, Kraków 1961.
- Wenzel, W.: Niederlausitzer Ortsnamenbuch. Bautzen/Budyšin 2006.
- Wenzel, W.: Oberlausitzer Ortsnamenbuch. Bautzen/Budyšin 2008.
- Wenzel, W.: Atlas niedersorbischer Zunamen. Nach Quellen des 14. bis 18. Jahrhunderts. Bautzen/Budyšin 2015.
- Wenzel, W.: Sorbische Personennamen der östlichen Oberlausitz. Nach Quellen des 14. bis 18. Jahrhunderts. Bautzen/Budyšin 2017.