Zgodovina glasbe 3

Zgodovina glasbe 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, prof. dr. Stefanija Leon

Prerez zajema štiri tematsko in časovno razmeroma zaokrožene enote:
- čas glasbene moderne, ki zajema čas od konca 19. stoletja do prve svetovne vojne;
- čas nove stvarnosti, ki obravnava glasbo med obema vojnama,
- čas avantgard, ki se ukvarja z glasbo od konca druge svetovne vojne do šestdesetih let, in
- očas glasbene postmoderne, ki obravnava glasbo od šestdesetih let do danes.

Vsako leto so predavanja osredotočena na prerez celotne problematike in nadalje poglobljeno podajajo snov izbrane glasbenozgodovinske tematike. Tako poslušalec dobi posebej podroben vpogled v eno od tematik ob pregledu konteksta, v katerem se nahaja znotraj začrtanega časovnega okvira.

- N. in A. Pople (ur.), The Cambridge History of Twentieth-Century Music, Cambridge 2004.
- Alex Ross, The rest is noise. Listening to the 20th century. London: Forth Estate Edition, 2012.
- R. Taruskin, The Oxford History of Western Music, Zv. 5 in 6, Oxford 2004.
- H. Danuser, »Die Musik des 20. Jahrhunderts«, Neues Handbuch der Musikwissenschaft, zv. 7, C. Dahlhaus (ur.), 2. izd., Laaber 1996.
- Atlas zur Musik, zv. 2, Kassel etc. 1985.