Zgodovina slovenske glasbe

Zgodovina slovenske glasbe

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sukljan Nejc, red. prof. dr. Stefanija Leon

Vsebina

Prazgodovina
Antika
Zgodnji srednji vek (do 11. st.)
Glasbeno življenje od 11. do 14. stoletja
Glasbeno življenje 15. in 16. stoletja
Glasbena ustvarjalnost 15. in 16. stoletja na Slovenskem
Glasbeno življenje 17. in prve pol. 18. st.
Glasbena ustvarjalnost 17. in prve pol. 18. stoletja na Slovenskem
Glasbeno življenje od druge polovice 18. st. do 1848
Glasbena ustvarjalnost od druge polovice 18. st. do 1848 na Slovenskem
Posvetna glasbena ustvarjalnost predčitalniške dobe
- Posvetna glasbena ustvarjalnost čitalniškega obdobja
- Slovenska cerkvena glasba 19. stoletja
- Slovenska opera in druge glasbenoscenske zvrsti
- Slovenska moderna in sodobniki
- Institucionalno glasbeno življenje na Slovenskem v 20. stoletju
- Delovanje Glasbene matice do druge svetovne vojne
- Slovenski modernizem pred prvo svetovno vojno
- Slovenska ustvarjalnost med obema vojnama
- Slovenski modernizem med obema vojnama
- Slovenska poustvarjalnost in kritika med obema vojnama
- Slavko Osterc in njegovo delo
- Marij Kogoj in njegovo delo
- Slovenski modernizem po letu 1945
- Vpliv politike na glasbo na Slovenskem
- Vprašanje identitete v slovenski glasbi v 20. stoletju
- Primož Ramovš in njegovo delo
- Lojze Lebič in njegovo delo
- Uroš Rojko in njegovo delo
- Postmoderna na Slovenskem