Oddelek za sociologijo

Institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri naslavljanju spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji

Institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri naslavljanju spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji

Članica UL, ki izvaja projekt

UL Filozofska fakulteta

Šifra projekta

V5-2112

Naziv projekta

Institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri naslavljanju spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji

Obdobje trajanja projekta

1. 9. 2021 - 28. 2. 2023

Letni obseg

0,08 FTE

Vodja projekta

prof. dr. Milica Antić Gaber

Veda in področje

Družboslovne vede / Sociologija

Sodelujoče raziskovalne organizacije

INST-KRIM
UM FF
ZRS KP

V akademskem polju in organizacijah, ki v njem delujejo se oblikujejo in reproducirajo norme in vrednote, ki odražajo organizacijo spolnega reda v širši družbi, strukture razporejanja družbene moči, prestiža in ugleda ter načine socializacije spolov, zato je toliko bolj pomembno in potrebno sistematično naslavljati in obravnavati problematiko spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja. Predvsem se zdi pomembno delati na spreminjanju institucionalne kulture, ki bo zagotavljala takšno okolje znotraj katerega si bodo osebe z izkušnjo nasilja upale spregovoriti, povzročitelji takšnih dejanj pa bodo ustrezno obravnavani in sankcionirani.

V projektu bomo na osnovi analize stanja obstoječih institucionalnih mehanizmov in pri naslavljanju, obravnavanju in reševanju problematike nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v akademskem polju v Sloveniji, bomo najprej poskušali ugotoviti , kaj je bilo do sedaj že narejeno, in analizirati rešitve, ki so jih visokošolske in raziskovalne institucije že sprejele ter kje so glavne pomanjkljivosti pri naslavljanju tega problema. Na osnovi pregleda obstoječega stanja in različnih dobrih praks iz tujine bomo pripravili predloge rešitev za učinkovito in ustrezno naslavljanje, obravnavanje in reševanje primerov spolnega nadlegovanja ter drugih oblik spolnega nasilja. Orisani in predlagani bodo konkretni institucionalni mehanizmi in politike, ki bodo ponujali rešitve za učinkovito spopadanje s problematiko spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja. Vse aktivnosti in rešitve v tem obziru, bodo obravnavane posebej za problematiko nasilja med zaposlenimi in med predavateljskim osebjem, ter za študentsko populacijo. Ob tem bomo poseben poudarek namenili tudi vprašanju ustreznosti zakonodajnih rešitev na tem področju, tako za zaposlene kot za študentsko populacijo, saj smo v luči dela, ki smo ga na tem področju že opravili na Univerzi v Ljubljani, ugotovili, da so zakonodajne rešitve glede naslavljanja spolnega nadlegovanja ter drugih oblik spolnega nasilja v številnih delih vprašljive in mestoma neustrezne, in zato potrebne amandmiranja, skladno z najsodobnejšimi znanstveno-raziskovalnimi priporočili.

V projektu bo poseben del posvečen tudi vprašanju kako učinkovito komunicirati z javnostjo za ozaveščanje o problematiki spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v slovenskem akademskem prostoru, tako med zaposlenimi kot med študenti in študentkami. Senzibilizacija širše javnosti je namreč eden ključnih korakov k učinkovitemu spopadanju s katero koli obliko nasilja. Zato bodo v tem kontekstu v okviru projekta pripravljena različna priporočila in dejavnosti za učinkovite strategije ozaveščanja in izobraževanja akademske in širše javnosti na to temo. V okviru komunikacijske in diseminacijske strategije pa bodo akademski javnosti ter tudi širše predstavljeni ključni izsledki projekta.

Projektno skupino sestavljajo štirje partnerji z relevantnimi izkušnjami na področju, ki ga naslavlja projekt. Projektno skupino sestavljajo naslednje sodelavke in sodelavci:

Podporno skupino projekta sestavljajo naslednje sodelavke in sodelavci:

  • Mojca Suhovršnik (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
  • Manja Skočir (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)
  • Lucija Dežan (Inštitut za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper)

Časovnico in program dela sestavlja pet faz, ki so členjene na devet aktivnosti.

1. FAZA: OD SEPTEMBRA 2021 DO MARCA 2022

V prvi fazi projekta bo opravljena analiza stanja v slovenskem prostoru ter predlogi izboljšav.

AKTIVNOST 1 (September 2021 – Februar 2022): Opravljena bo analiza urejenosti sistema preprečevanja in sankcioniranja spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja na visokošolskih zavodih (javnih in zasebnih) in javnih raziskovalnih zavodih v Sloveniji. Preučili in analizirali bomo vsebino obstoječih institucionalnih politik in internih aktov (pravilniki, protokoli, smernice …), ki naslavljajo in regulirajo to področje na slovenskih javnih in zasebnih univerzah in njihovih članicah ter vseh javnih raziskovalnih zavodih, ter tako ugotavljali, v kolikšni meri je to področje v institucijah akademskega polja v Sloveniji že naslovljeno in regulirano, kakšni sta vsebina in ustreznost teh dokumentov in njihova skladnost s priporočili Evropske unije, tujih raziskav in dobrih praks iz tujine.

AKTIVNOST 2 (Marec 2022): Izoblikovani bodo predlogi za izboljšave, v katerem nameravamo predlagati dejavnosti za:

  • poenotenje mehanizmov obravnavanja in preprečevanja spolnega nadlegovanja ter spolnega nasilja v akademskem polju na nacionalni ravni, tam kjer je to mogoče
  • izdelavo jasnih etičnih kodeksov vedenja in ravnanj v akademskem polju,
  • dvig zavedanja za specifike polj in razmerij v institucijah pri naslavljanju spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja in načrtovanje rešitev skladno s tem zavedanjem.

2. FAZA: APRIL 2022 DO SEPTEMBER 2022

V drugi fazi projekta se bo opravljena analiza dobrih praks iz tujine.

AKTIVNOST 3 (April 2022 do Julij 2022): Raziskovanje v delovnem svežnju aktivnosti 3 bo potekalo skozi dve fazi: v prvi fazi preko analize znanstvene literature in že obstoječih raziskav,  v drugi pa bo sledil pregled različnih nacionalnih politik in strategij, ki se jih poslužujejo različne tuje univerze.

AKTIVNOST 4 (Avgust 2022 in September 2022): V okviru aktivnosti 4 bo na osnovi analize dobrih praks iz tujine narejena študija, v kateri bodo predstavljene najboljše rešitve naslavljanja problema spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja iz tujine in jih bo mogoče uporabiti tudi v okviru slovenskega akademskega okolja. V študiji bo poseben poudarek na rešitvah, ki zadevajo zaposlene in rešitvah, ki zadevajo študentsko populacijo. Študija bo izšla kot gradivo v e-obliki in bo posredovana na vse univerze in njene članice ter raziskovalne institucije.

3. FAZA: OKTOBER 2022 – DECEMBER 2022

V tretji fazi se bo izvajala AKTIVNOST 5. Oblikovana bodo strokovna poročila/priročnik, ki bo glede na izsledke iz aktivnosti 1 (analiza stanja stvari), ter izsledke iz Cilja 2 (dobre prakse in zakonodaja). Priročnik bo zastavljen tako, da bo primarno naslavljal zaposlene v akademskem polju in študentsko populacijo, vendar bo v svojem jedru vseboval priporočila, ki jih bo mogoče aplicirati tudi v drugih delovnih okoljih in institucijah. Za vse institucije bo dostopen na spletu kot e-gradivo.

4. FAZA: DECEMBER 2022 DO FEBRUAR 2023

V okviru 4 faze projekta se bo izvajala AKTIVNOST 6: Oblikovana bodo priporočila, ki bodo v največji meri izhajala iz rezultatov opravljenih analiz v prejšnjih fazah projekta. Priporočila za ozaveščanje bodo pripravljena na dveh nivojih: 1) generalne oz. splošne usmeritve, namenjene vsem univerzam oz. raziskovalnim institucijam in 2) specifične usmeritve za posamezno univerzo (institucijo), glede na podatke pridobljene v okviru raziskave. Priporočila bodo zajemala a) kontekst spolnega nadlegovanja v visokošolskih institucijah in raziskovalnih zavodih, b) definicije oziroma opise vrst spolnega nadlegovanja oz. nasilja, c) mehanizme za naslavljanje spolnega nadlegovanja, in d) predlog za izdelavo akcijskih načrtov. Zadnji dve točki (c in d) bosta oblikovani glede na specifičen kontekst posamezne institucije.

5. FAZA: SEPTEMBER 2021 DO MAREC 2023

V okviru faze 5, ki je tudi zadnja faza delovnih aktivnosti se bodo izvajale aktivnosti, katerih cilj je komunikacijska in diseminacijska strategija v okviru projekta. Gre za fazo, ki bo prisotna skozi celotno trajanje projekta, saj bo del teh aktivnosti zasnovan že v začetku projekta, oziroma v prvem mesecu projekta. Komunikacijska in diseminacijska strategija bosta osnovani na projektnem predlogu in predstavljata 'živi dokument', ki bo sproti evalviran in dopolnjen vsake 4 mesece trajanja projekta.

AKTIVNOST 7 (September 2021 do Marec 2023): V okviru aktivnosti 7 načrtujemo izvedbo različnih komunikacijske dejavnosti.

AKTIVNOST 8 (December 2022 do Marec 2023): V okviru aktivnosti 8 načrtujemo aktivnosti povezane z diseminacijo projekta, skozi katere načrtujemo: več okroglih miz, javnih predstavitev, objav rezultatov projekta.

AKTIVNOST 9 (Marec 2023): V okviru aktivnosti 9 načrtujemo predstavitev končnih izsledkov projekta in vseh aktivnosti ter priporočil za naslavljanje spolnega nadlegovanja in nadlegovanja na podlagi spola v akademskem okolju.

  • Antić Gaber, Milica (diskutant); Podreka, Jasna (diskutant); Dežan, Lucija (diskutant); Kirbiš, Andrej (diskutant); Tavčar Krajnc, Marina (diskutant); Filipčič, Katja (diskutant); Skočir, Manja (diskutant); Smrdelj, Rok (diskutant) (2022): Sistemska urejenost preprečevanja in sankcioniranja spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v akademskem polju v Sloveniji: okrogla miza na slovenskem sociološkem srečanju Socio-ekološka transformacija, 5. november 2022. Tip dela: 3.25 druga izvedena dela. COBISS.SI-ID: 132775427
  • Podreka, Jasna (2022): Ukrepi za preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem: delavnica za zaposlene v okviru izvajanja Akcijskega načrta za enakost spolov, Inštitut za novejšo zgodovino in Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 5. 10. 2022. Tip dela: 3.25 druga izvedena dela. COBISS.SI-ID: 132896003
  • Podreka, Jasna (2022): Delavnica za preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem: ZRC SAZU, Ljubljana, 3. 6. 2022. Tip dela: 3.25 druga izvedena dela. COBISS.SI-ID: 132899331.

Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.