Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

IULzTVD - Interdisciplinarni medfakultetni inštitut Univerze v Ljubljani za trajnostno varstvo dediščine

IULzTVD - Interdisciplinarni medfakultetni inštitut Univerze v Ljubljani za trajnostno varstvo dediščine 

VODSTVO INŠTITUTA

vodja inštituta: izr. prof. dr. Sonja Ifko, FA UL

namestnike vodje inštituta: doc. dr. Blaž Šeme, ALUO UL

SVET INŠTITUTA

izr. prof. dr. Sonja Ifko, FA UL

doc. dr. Katja Mahnič, FF UL

doc. dr. Blaž Šeme, ALUO UL

doc. dr. Matija Črešnar, FF UL

KONTAKT

Inštitut UL za trajnostno varstvo dediščine

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani

Zoisova 12

SI-1000 Ljubljana

e-naslov: trajnostna.dediscina@fa.uni-lj.si

Zgodovina Inštituta

Kulturna dediščina je temelj slovenske samobitnost in kot taka neločljivo povezana s poslanstvom Univerze v Ljubljani. To se odraža tudi v dejstvu, da je prav naša univerza od svoje ustanovitve dalje tista raziskovalno-izobraževalna ustanova, ki je omogočila razvoj znanj na področjih, ki se ukvarjajo z njenim preučevanjem, varovanjem in upravljanjem, s tem pa tudi vzpostavitev temeljev dediščinskih strok v Sloveniji.

Ob vse bolj kompleksnih vprašanjih, vezanih na ohranjanje kulturne dediščine, značilnih za sodobno družbo, je postajala potreba po ne zgolj vsebinskem pač pa tudi sistemskem povezovanju vseh strok in raziskovalcev, ki delujejo na tem področju, vse bolj izražena. Hkrati se je izoblikovalo tudi prepričanje, da mora interdisciplinarna obravnava tem, povezanih z ohranjanjem kulturne dediščine, ki temelji na trajnostnih načelih, postati tudi vodilo visokošolskega izobraževanja na področju varovanja kulturne dediščine na naši univerzi.

Iz teh predpostavk se je oblikovala pobuda Fakultete za arhitekturo, da se povežejo raziskovalci Univerze v Ljubljani in njene članice, ki se ukvarjajo z varovanjem kulturne dediščine.

Filozofska fakulteta v okviru svojih humanističnih ved že dolgo goji tradicijo raziskovanja in izobraževanja vsebin, vezanih na varovanje kulturne dediščine. Prvi študijski predmet, ki je slušatelje različnih oddelkov uvajal v področje varstva dediščine – tako premične kot nepremične, je bil uveden že leta 1950. Leta 1971 je bila v okviru Oddelka za umetnostno zgodovino ustanovljena katedra za muzeologijo in konservatorstvo, kasneje so posebno katedro za ti dve strokovni področji vzpostavili tudi na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Specializirane študijske predmete s področja varstva kulturne dediščine v okviru svojih dodiplomskih študijskih programov razvijajo kar trije oddelki, poleg že omenjenih dveh še Oddelek za arheologijo, v svoje predmetnike svojih študijskih programov pa jih kot obvezne ali izbirne umeščajo tudi drugi oddelki. Znanje, pridobljeno v okviru nekdanjega dodiplomskega študija so diplomanti različnih oddelkov lahko nadgradili v okviru tedanjega magistrskega in doktorskega študija. To možnost imajo tudi v okviru novega doktorskega študija, ki je bil na Filozofski fakulteti uveden leta 2009. Poleg tega je v novem doktorskem študijskem programu varstvu kulturne dediščine namenjeno tudi samostojno, interdisciplinarno študijsko področje, ki ga v sodelovanju izvajajo vsi trije oddelki.

Na pobudo Fakultete za arhitekturo sta se na podlagi lastne tradicije preučevanja in poučevanja na področju varstva kulturne dediščine aktivno odzvali Filozofska fakulteta in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje. Vse tri so decembra leta 2019 ustanovile Interdisciplinarni medfakultetni inštitut za trajnostno varstvo dediščine.

Vse raziskovalke in raziskovalce, zaposlene na Univerzi v Ljubljani, pa tudi fakultete članice univerze, ki bi jih zanimalo sodelovanje pri delovanju Inštituta, vljudno vabimo, da nam to sporočite na e-poštni naslov Inštituta in se mu pridružite kot individualni ali institucionalni član.

Temeljni cilji in naloge Inštituta

Primarno polje raziskovalnega, izobraževalnega in strokovnega delovanja Inštituta je prostorski kontekst dediščine in njene materialne manifestacije v obliki nepremičnin, pa tudi premičnin in nesnovnih vidikov dediščine kot sestavnega dela celostne obravnave dediščine.

Temeljni cilji Inštituta so:

 • raziskovanje na področju trajnostnega varstva kulturne dediščine,
 • razvijanje in implementacija znanj, ki zagotavljajo trajnostno varstvo kulturne dediščine,
 • izobraževanje na področju trajnostnega varstva kulturne dediščine ter
 • ozaveščanje o pomenu snovne in nesnovne kulturne dediščine za prihodnji trajnostni in uravnoteženi razvoj.

Za doseganje zastavljenih ciljev in delovanje v skladu z mednarodno uveljavljenimi načeli varovanja kulturne dediščine in trajnostnega razvoja ter prispevanje k skupnemu znanju na tem področju se v okviru Inštituta zavzemamo zlasti za naslednje dejavnosti:

 • raziskovanje in razvoj znanj, ki bodo omogočila trajnostno varovanje kulturne dediščine v Sloveniji;
 • interdisciplinarno in vključujoče sodelovanje ter obravnavanje vprašanj varovanja kulturne dediščine;
 • zbiranje že obstoječih gradiv, vezanih na varovanje kulturne dediščine, ki so nastala v slovenskem prostoru, predvsem pa na Univerzi v Ljubljani (repozitorij);
 • razvoj in objava pojmovnika na področju trajnostnega varstva kulturne dediščine (terminologija);
 • enakovredno obravnavanje vseh dediščinskih kategorij in podajanje informacij o pomenu njihovih vrednot tako študentom kot širši strokovni in najširši javnosti;
 • oblikovanje interdisciplinarne raziskovalne skupine na področju trajnostnega varstva kulturne dediščine;
 • povezovanje v mednarodnih mrežah univerz na področju varovanja kulturne dediščine;
 • organiziranje izobraževanj (poletne šole, posveti, ...) na področju varovanja kulturne dediščine.

Projekti

Interdisciplinarni medfakultetni inštitut Univerze v Ljubljani za trajnostno varstvo dediščine organizira v sodelovanju z Združenjem ICOMOS Slovenija in pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 2021 prvo poletno šolo trajnostne dediščine z naslovom Odgovorna prenova stavb kulturne dediščine kot temelj trajnostnega in kvalitetnega bivanja. Potekala bo med 21. in 24. junijem 2021 v obliki serije spletnih predavanj in delavnic.

Tema poletne šole se osredotoča na aktualno prakso energetskih sanacij stanovanjskih stavb, nastalih v 20. stoletju, ki predstavljajo pomemben potencial trajnostnega usmerjanja razvoja in priložnost za učinkovito uvajanje načel krožnega gospodarstva v praksi. Ker gre v veliko primerih za pomemben del stavbne dediščine, se bomo posvetili vprašanjema, kako ohranjati vrednote te dediščine in kako zagotavljati kvalitete sodobnega bivanje v njih.

Na poletni šoli bodo predavali ugledni mednarodni in slovenski strokovnjaki. Ob dr. Ege Yildirim in prof. dr. Jörgu Hasplu, ki se bosta osredotočila na predstavitev Ciljev trajnostnega razvoja 2030 in pomena ohranjanja arhitekturne dediščine 20. stoletja, bosta profesorja in raziskovalca s TU Delft, prof. Andy van den Dobbelsteen in dr. Leo Oorschot, predstavila nizozemske izkušnje na tem področju in skozi delavnice tudi konkretne aktivnosti, ki so jih na Nizozemskem zastavili na področju učinkovite prenove in energetske sanacije večstanovanjskih stavb, da bi dosegli cilje brezogljične družbe do leta 2050 in ohranili pomembno stavbno dediščino.

Poletna šola, ki bo potekala v angleškem in slovenskem jeziku, je namenjena tako študentom kot vsem, ki se z omenjeno problematiko soočajo v praksi: strokovnjakom s področja varovanja dediščine, energetske učinkovitosti, lastnikom stanovanj in odločevalcem na vseh ravneh tako v Sloveniji kot v širši regiji. Prijave so možne do 15. maja 2021.

Več informacij o poletni šoli, program in prijavnico najdete tu (SLO) in tu (AN).