Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca Z jeziki danes za jutri. Aktualni izzivi poučevanja jezikov, literatur in kultur

Konferenca Z jeziki danes za jutri. Aktualni izzivi poučevanja jezikov, literatur in kultur

Z jeziki danes za jutri.
Aktualni izzivi poučevanja jezikov, literatur in kultur
Konferenca Filozofske fakultete, od 5. do 7. oktobra 2023

Živimo v času, polnem intenzivnih družbenih sprememb, ki zahtevajo tudi prevetritev na področju jezikovnega izobraževanja na vseh ravneh, od predšolske, osnovnošolske in srednješolske do visokošolske – še posebej, če želimo izoblikovati jezikovne uporabnike za 21. stoletje, ki bodo sposobni kritičnega mišljenja in reševanja problemov, strpnega sporazumevanja in medkulturnega dialoga, sodelovanja in timskega dela, jezikovne uporabnike, ki bodo globalno in lokalno družbeno odgovorni ter usposobljeni za kreativno in inovativno delovanje.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je ena vodilnih institucij na področju jezikovnega poučevanja v Sloveniji kot tudi izobraževanja učiteljev za poučevanje najrazličnejših jezikov, zato se nam zdi še posebej pomembno, da se odzovemo na družbene trende in skupaj pogledamo v prihodnost jezikovnega izobraževanja. V ta namen pripravljamo konferenco, ki bo potekala od 5. do 7. oktobra 2023 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Vabimo vas, da se nam pridružite pri razmisleku o novih izzivih in možnostih v jezikovnem izobraževanju ter o sožitju kultur za uspešno delovanje družbe 21. stoletja, tako z znanstveno-raziskovalnega kot tudi strokovnega oz. praktičnega vidika primerov dobrih praks.

Vabimo vas, da ob prijavi svojega prispevka izberete eno od tematskih področij:
1.    Raznojezičnost, medkulturnost in interdisciplinarnost.
Uresničevanje idej raznojezičnosti, medpredmetno povezovanje jezikovnih, literarnih in drugih predmetov z najrazličnejših zornih kotov in na vseh ravneh jezikovnega poučevanja, jezikovno prehajanje, medjezikovno in medkulturno (spo)razumevanje, jezikovno občutljivo poučevanje.
2.    Inovativne učne metode in pristopi.
Razvoj in raba novih učnih metod in pristopov pri učenju in poučevanju (npr. demonstrativno učenje, projektno delo, kombinirano učenje, obrnjeno učenje, igrifikacija, raba avtentičnih, zlasti literarnih in multimodalnih besedil za spodbujanje bralne, literarne, estetske, vizualne in multimodalne pismenosti itd.) ter preverjanju znanja jezikov, tudi ob upoštevanju posameznikovih individualnih zmožnosti.
3.    Govorne spretnosti kot ključne kompetence prihodnosti.
Spodbujanje govornih spretnosti za opisovanje, pripovedovanje, poročanje, povzemanje, utemeljevanje, prepričevanje itd. v obliki organiziranja debatnih krožkov, skupnega/javnega branja literarnih del; vpliv afektivnih dejavnikov na razvijanje govornih spretnosti.  
4.    Digitalne tehnologije kot didaktični pripomoček.
Raba digitalne tehnologije kot didaktičnega pripomočka pri učenju in poučevanju jezikov (spletne in mobilne aplikacije, prevajalniki, računalniški programi, platforme itd.) ter izkazovanju pridobljenega znanja (portfolio, videoposnetki, blogi, vlogi, wiki, podkasti itd.).
5.    Povezovanje jezikovnih in strokovnih spretnosti.
Jezik kot orodje za delovanje v strokovnem okolju (npr. pridobivanje in vzdrževanje poslovnih stikov v mednarodnem prostoru, medkulturno razumevanje itd.).

Programski in organizacijski odbor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani:
Tatjana Balažic Bulc
Nina Golob
Jana Kenda
Mojca Leskovec
Nataša Pirih Svetina
Saša Podgoršek
Veronika Rot Gabrovec
Irena Samide
Marjana Šifrar Kalan

Delovna jezika konference bosta slovenščina in angleščina.

Postopek prijave
Prijava prispevkov za predstavitev na konferenci je zaključena.
Prijavo za udeležbo na konferenci oddate na povezavi.

Pomembni datumi:
Oddaja povzetka: do 5. aprila 2023
Povratna informacija o sprejetju prispevka: do 25. aprila 2023
Prijava na konferenco: do 15. septembra 2023

Program
Vabilo
Zbornik:
Z jeziki danes za jutri: aktualni izzivi poučevanja jezikov, literatur in kultur: zbornik povzetkov prispevkov konference

E-naslov konference: letojezikov@ff.uni-lj.si
Spletna stran konference
Partner: