Projektor

Partnerstvo fakultet in šol

Na Centru za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete smo bili uspešni pri prijavi za sofinanciranje projekta Partnerstvo fakultet in šol v letu 2004/2005. Projekt se vključuje v uresničevanje 13 konkretnih ciljev EU na področju vseživljenjskega učenja, od katerih je na prvem mestu prav »izboljšanje izobraževanja in usposabljanja učiteljev ter njihovih izobraževalcev«.

Osnovni cilji projekta:

 • Dvigniti kakovost in učinkovitost izobraževanja študentov – bodočih učiteljev na FF ter tudi naših diplomantov – pripravnikov v skladu s sodobno evropsko strokovno doktrino,
 • Opredeliti osnovne splošne in predmetno specifične kompetence (bodočih) učiteljev, ki jim omogočajo čim uspešnejše poučevanje v skladu z vse zahtevnejšo in spremenjeno vlogo učitelja v sodobni šoli in ki naj bi jih izkazovali naši diplomanti ter pripravniki,
 • Vzpostaviti model izobraževanja, ki čim bolje spodbuja razvoj teh kompetenc, ob tesnem sprotnem povezovanju teoretičnih spoznanj in praktičnih izkušenj,
 • Izpopolniti obseg in kakovost praktičnega usposabljanja študentov pedagoških smeri ob smotrnem vključevanju sprotne in strnjene pedagoške prakse v študij skupnih pedagoških predmetov in specialnih didaktik,
 • Vzpostaviti model partnerskega sodelovanja in vzajemnega učenja med fakulteto in (osnovnimi in srednjimi) šolami pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju hospitacij, nastopov in strnjene pedagoške prakse študentov,
 • Razviti model seminarjev in drugih oblik stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev mentorjev na šolah kot tudi kolegialnega izpopolnjevanja znanja in usposobljenosti fakultetnih učiteljev na pedagoških smereh študija.
 • Izdelali bomo strokovno utemeljene predloge za reformo študija pedagoških smeri na FF v skladu z načeli bolonjske deklaracije. in skupnih evropskih ciljev na področju izobraževanja.

Projekt partnerstvo fakultet in šol 2

 

Dosedanje delo na projektu in načrti v 2004/2005

K sodelovanju v projektu so bili povabljeni vsi učitelji in sodelavci skupnih predmetov in specialnih didaktik na FF. V prvi fazi intenzivno sodeluje 18 učiteljev in asistentov pri skupnih nalogah in v naslednjih delovnih skupinah:

 • za prenovo pedagoških programov v skladu z bolonjsko deklaracijo; ta skupina sodeluje s projektom »Posodabljanje in razvijanje študijskih programov;
 • za hospitacije in nastope;
 • za strnjeno pedagoško prakso,
 • za pripravništvo ,
 • za spremljanje in evalvacijo projekta.

V projektu smo se povezali z 20 srednjimi in osnovnimi šolami v Sloveniji, z Zavodom RS za šolstvo ter s 3 inštitucijami za izobraževanje učiteljev v tujini: ICLOS v Leidnu, Institut fűr Erziehungswissenschaft v Tűbingenu, Liverpool Hope University College v Liverpoolu. Povezovali pa se bomo tudi z drugimi 5 fakultetami za izobraževanje učiteljev v Sloveniji, na katerih poteka projekt Partnerstvo fakultet in šol. Gradiva, postopke in modele, ki bodo nastajali v projektu, bodo verificirali priznani eksperti s teh institucij.

Doslej smo, na osnovi mednarodnih primerjav in temeljite strokovne razprave pripravili seznam najpomembnejših kompetenc učiteljev začetnikov in pripravnikov ter ga predložili učiteljem partnerskih šol. Ti bodo s svoje strani presodili pomembnost teh kompetenc in tudi, koliko so jih pridobili med študijem.

Podoben seznam bomo predložili tudi študentom 4. letnikov pedagoških smeri. To bo osnova za vsebinsko in metodično prenovo učnih načrtov predmetov, ki sestavljajo »pedagoški modul« programa. Na osnovi mednarodnih primerjav smo tudi izdelali predlog strukture pedagoškega modula v obsegu 60 KT.

Da bi bil praktični del usposabljanja naših študentov čimbolj kakovosten, smo se lotili tudi načrtnega izpopolnjevanja učiteljev mentorjev s partnerskih šol, v obliki začetnih in nadaljevalnih seminarjev. Seminarji, ki jih izvajamo timsko, so zasnovani izkustveno in aplikativno in so bili med mentorji zelo dobro sprejeti. Menimo, da bi najboljši mentorji morali postopno postati zunanji sodelavci fakultete. Kazalo bi po mednarodnih zgledih tudi oblikovati specialistični oziroma magistrski podiplomski študij za mentorje študentom oz. pripravnikom. 
Na rednih srečanjih s koordinatorji s partnerskih šol poglabljamo znanje in izboljšujemo sodelovanje pri organizaciji in izvedbi nastopov in hospitacij ter zlasti strnjene pedagoške prakse . Obliko kolegialnega izpopolnjevanja predstavljajo tudi občasna študijska srečanja na aktualne teme (prva tri: Mednarodne perspektive v izobraževanju učiteljev, Oblikovanje učiteljevih kompetenc, Pripravništvo – stanje in perspektive).

Posebej smo proučili tudi sedanjo ureditev pripravništva in zasnovo strokovnega izpita, iz katerega je bilo v zadnjem obdobju z obstoječimi predpisi (na račun obsežnih izpitov iz zakonodaje) izločeno prav področje usposobljenosti pripravnika za poučevanje določenih predmetov, nikakršnega sodelovanja pa tudi ni več s fakultetnimi strokovnjaki. Predlagali bomo ustrezne spremembe.

Za september 2005 (22.-24.9.2005) načrtujemo strokovno konferenco z mednarodno udeležbo na temo Mentorstvo in partnerstvo v izobraževanju učiteljev. Vabimo vse, ki bi želeli sodelovati, da se nam pridružijo.

Podrobnejše informacije o projektu dobite na CPI pri strokovni tajnici projekta, gospe Mihaeli Hojker:

T. 01 241 1049
E: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si

red. prof.ddr. Barica Marentič Požarnik 
koordinatorica projekta