Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Pogosta vprašanja v zvezi z napredovanjem v višji letnik in podaljšanjem statusa zaradi Covid-19

1. Izvedba izpitov v letnem semestru

V elektronskem sporočilu, ki smo ga poslali vsem študentkam in študentom FF, smo vas 20. aprila že obvestili da bomo izpitne obveznosti v letnem semestru v največji možni meri izvedli na daljavo z uporabo spletnih orodij ali z drugačnimi načini ocenjevanja. Pri izvajanju izpitov na daljavo je minimalna zahteva, da imate študenti in študentke poleg internetne povezave zagotovljen tudi prenos slike in zvoka (kamera in mikrofon).

Tiste študentke in študenti, ki nimate računalnika, interneta ali pametnega telefona in tudi nimate nikakršnega dostopa do teh naprav ter zato ne bi mogli sodelovati pri izvedbi izpitov na daljavo, prosimo, da to čimprej javite predstojniku ali predstojnici vašega oddelka. Te situacije bomo reševali individualno, na fakulteti pa bomo poskušali zagotoviti nekaj mest z računalnikom, kjer bo – ob prisotnosti nadzorne osebe – možno izvajati izpite na daljavo.

Enako velja tudi za študentke in študente s statusom, ki se o prilagoditvah dogovorite vsaj teden dni pred izpitom z izvajalcem oz. izvajalko predmeta. Če izpita ne boste mogli izvesti zaradi nemožnosti prilagoditve, to javite oddelčnim koordinatorjem za študente s statusom.

NOVO! Objavljamo natančna tehnična navodila, kako bodo potekali izpiti v letnem semestru (tehnični protokol - prenos datoteke).

Odgovori na pogosta vprašanja glede izvedbe izpitov

1. Ali bodo izpiti v letnem semestru potekali ob istih datumov, kot so napovedani v VIS-u.

Da. Izpiti na daljavo in tisti, ki jih bomo v prilagojeni obliki izvedli v prostorih fakultete, bodo potekali na isti dan, kot so bili napovedani na začetku študijskega leta. V največji možni meri se bomo držali tudi ure izpita, vendar v nekaterih primerih lahko pride do kakšnega časovnega zamika. Vsi novi roko so že vneseni v VIS (glejte tehnični protokol).

2. Ali bomo morali na pisnih izpitih na fakulteti imeti maske?

Uporaba zaščitne maske v prostorih fakultete je priporočljiva. Masko si morate priskrbeti sami in si jo nadeti pred vstopom v fakulteto. V skladu z navodili NIJZ študentke in študenti med pisanjem izpita lahko snamete masko, ko je zagotovljena razdalja do druge osebe najmanj 1,5 oz. 2 m. Če se vam med izpitom približa nadzorna oseba, jo ponovno nadenite. Osnovno pravilo pri izvajanju izpita je, da sta med dvema študentoma v predavalnici dva prosta sedeža, med dvema zasedenima vrstama pa ena prosta vrsta. V izogib zmedi so sedeži, ki jih študentke in študenti lahko zasedete, označeni z rumeno nalepko. Tehnična navodila glede tega so objavljena tule.

3. Ali je fakulteta pripravila kakšna posebna navodila za izvedbo izpitov na daljavo?

Da, o tem smo predstojnike oddelkov informirali na posebnem sestanku, vsi profesorji in profesorice pa do teh gradiv lahko dostopajo na intranetu v zavihku Covid-19. Navodila za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo so dostopna tudi na tem naslovu

4. Pri nekaterih predmetih še vedno ne vemo, kdaj in kako bodo potekali izpiti – ustni ali pisni. Kdaj bo to znano?

V skladu z navodili, ki smo jih poslali na oddelke, mora izvajalec oziroma izvajalka v primeru, da ni navedeno ali gre za ustni ali pisni izpit, obvestiti kandidate in kandidatke o načinu ocenjevanja znanja (tj., ali bo izpit pisni ali ustni) vsaj en teden pred datumom izvedbe izpita. Če gre za ustni izpit, mora izvajalec ali izvajalka obvestilo o okvirnem časovnem razporedu ustnih izpitov objaviti najkasneje do 15. ure pred dnevom ustnega izpita. 

5. Ali izpitno obdobje ostaja enako dolgo? Bodo razpisani dodatni roki?

S sklepom senata FF z dne 22. 4. 2020 se spomladansko izpitno obdobje podaljša za 14 dni, to je do 17. 7. 2020. Izvajalci in izvajalke izpitov lahko v tem času po lastni presoji razpišejo dodatne izpitne roke, vendar prestavljanje oziroma nadomeščanje že objavljenih rokov iz obdobja od 1. 6. 2020 do 3. 7. 2020 v podaljšano obdobje od 6. 7. 2020 do 17. 7. 2020 ni mogoče. Podaljšano izpitno obdobje in dodatni izpitni roki naj bodo namenjeni predvsem študentom in študentkam, ki zaradi tehničnih in drugih objektivnih razlogov izpitov niso mogli opravljati v času od 1. 6. 2020 do 3. 7. 2020.

6. Se bodo ustni zagovori snemali? Kako je s pravicami in varovanjem osebnih podatkov.

Zagovori zaključnih del in opravljanja izpitnih obveznosti se ne snemajo.

7. Kako bo z enakovrednostjo izpitnih rokov? Ali lahko v avgustu in septembru pričakujemo, da bodo izpiti v naslednjem izpitnem obdobju izvedeni kot običajno oz. ali se bodo izpiti, ki se bodo v tem izpitnem obdobju izvajali online, izvedli online tudi avgusta in septembra, četudi bi razmere dopuščale klasične izpite?

Enakovrednost izpitnih rokov se dokazuje s preverjanjem doseženih ciljev ter kompetenc, ne pa z načini/oblikami preverjanja znanj. Izvajalec oz. izvajalka bo presodil, kateri načini/oblike bodo v danih okoliščinah najbolj ustrezni.

8. Kaj se zgodi z dispozicijo, če diplomske naloge ne oddam letos?

Skladno z 9. členom Pravilnika o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih  prve stopnje je tema veljavna 2 leti od potrditve na oddelku. Študent/študentka, ki diplomskega dela ne odda v dveh letih od potrditve teme, lahko v tajništvu oddelka odda prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme.

9. Nekaj nejasnosti je bilo glede 46. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Nekateri nismo prepričani, ali se člen o praktičnem usposabljanju v zadnjem letniku navezuje tudi na prakso na fakulteti ali ne?

46. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 je v poglavju 3.3 Srednješolsko in višješolsko izobraževanje ter osnovnošolsko izobraževanje odraslih, torej ne velja za visoko šolstvo (poglavje 3.4 Visoko šolstvo, člena 48 in 49).

10. Kako je z izpiti pri predmetih, ki so se izvajali v zimskem semestru?

Tudi ti izpiti se izvedeno na prilagojen način. Obveščanje študentov poteka na enak način kot pri predmetih letnega semestra.

11. Ali lahko pričakujemo, da bo profesorica, profesor razpisal nov izpitni rok v primeru, da se je prilagodil način ocenjevanja (iz pisnega v ustni), študentov pa je pri predmetu preveč, da bi jih profesor izprašal v enem dnevu ali celo tednu?

Večina izpitov pri predmetih z velikim številom študentov se bo izvedla v pisni obliki na FF. Če bo prišlo do situacij, ki jih omenjate, je najbolje, da se o zadevi dogovorite direktno z izvajalcem oziroma izvajalko. Tudi do sedaj je v takih primerih veljajo, da so izpiti potekali več dni, izvajalec pa je pripravil časovni razpred.

12. Kako je z izvedbo komisijskih izpitov? Ali bo glede na razmere četrti rok vseeno komisijski? Kako je z njihovo izvedbo pred komisijo in kako s plačilom? Ali znesek ostaja enak?

Četrto opravljanje izpita bo v vsakem primeru komisijsko. Pri izvedbi komisijskega izpita se bo upoštevalo obstoječe smernice za preprečevanje širjenja okužbe, znesek in način plačila ostajata nespremenjena. 

13. Se diferencialni izpiti izvajajo enako? Se bo kaj spremenilo pri vpisu na vzporedni študij?

Diferencialni izpiti se izvajajo na enak način kot drugi izpiti, dokler ne bo drugačnih navodil. Prav tako trenutno ni sprememb pri vpisu na vzporedni študij.

14. Kako bodo zamejski Slovenci in Slovenke, še posebej pa tisti v Italiji, opravljali izpite, če njihova država ne bo odprla mej ali pa bo prišlo do kakšnega zapleta?

Odgovor na to vprašanje je odvisno od priporočil NIJZ in vladnih ukrepov. Še vedno obstaja možnost, da se ti študenti in študentke dogovorijo o možnostih opravljanja izpitnih obveznosti na daljavo.

15. Ali bodo potekali tudi ustni izpiti na fakulteti?

V skladu z rektorjevimi navodili in posvetovanjem z vodjo Skupine za koordinacijo COVID 19 na UL še vedno priporočamo, da ustne izpitne obveznosti profesorji in profesorice izvedete na daljavo, saj je to najbolj varno za vse, jih je pa vseeno možno izvesti tudi v kabinetih. Pri izvedbi ustnih izpitov v kabinetih morajo izvajalci in izvajalke izpitov prevzeti odgovornost za upoštevanje vseh preventivnih ukrepov, saj služba za čiščenje ne bo mogla po vsakem ustnem izpitu razkužiti kabinetov. Pri ustnih izpitih v kabinetih prosimo, da upoštevate naslednje preventivne ukrepe:

 • študentke in študenti naj si pred vstopom v kabinet razkužijo roke;
 • v kabinetu držite fizično distanco vsaj 1,5 metra;
 • po vsakem izpitu razkužite površino, ki se jo je študent dotikal, in stol, na katerem je sedel (razkužilo dobite na recepciji in ga tja po izpitih tudi vrnite);
 • po vsakem ustnem izpitu kabinet temeljito prezračite (priporočamo vam, da izpite v kabinetih izvajate ob odprtem oknu);
 • študentke in študente naročate na ustne izpite v dovolj velikih časovnih razmikih, da pred vrati kabinetov ne bi nastajale vrste;
 • študentke in študente opozarjajte na dosledno spoštovanje vseh preventivnih ukrepov (ohranjanje fizične distance, higiena rok in kašlja…).

 

2. Napredovanje v višji letnik v študijskem letu 2020/2021  

2. 1. Napredovanje v študijskem letu 2020/2021 z doseženimi vsaj 51 KT

Študenti in študentke, ki dosežejo 85 odstotkov obveznosti, torej vsaj 51 KT, izjemno napredujejo v višji letnik iz upravičenih razlogov – epidemije COVID-19 in jim ne bo treba oddati prošnje za napredovanje v višji letnik z manjkajočimi KT, saj se vsem priznajo posebne okoliščine (epidemija COVID - 19) kot razlog za izjemno napredovanje.

2. 2. Napredovanje v študijskem letu 2020/2021 z doseženimi manj kot 51 KT

Študentom in študentkam študijskih programov, navedenih v Preglednici 1, se lahko omogoči izjemno napredovanje (vpis) v višji letnik na podlagi prošnje, pri čemer morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja:

 1. da so dosegli najmanj tako število KT, kot je navedeno  v zadnjem stolpcu Preglednice 1 (izjemno napredovanje 85%)

 2. izkažejo, da niso mogli opravljati obveznosti pri učnih enotah/predmetih, ki so navedene v Preglednici 2. V primeru, da je bilo študentom in študentkam navedene obveznosti omogočeno opraviti do zaključka izpitnega obdobja (11. 9. 2020) zaradi preklica epidemije COVID-19, potem za te študente in študentke veljajo pogoji za napredovanje, kot jih določa prejšnja točka 1.

Preglednici

Rok za oddajo prošnje za napredovanje v višji letnik s spregledom KT iz te točke je od 1. 9. 2020 do 18. 9. 2020.

3. Ponovni vpis v isti letnik v študijskem letu 2020/2021

Če v študijskem letu 2019/2020 niste izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik (in niste oddali prošnje za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov Covid-19 - točka. 4 na tej spletni strani), se lahko ponovno vpišete v isti letnik, pri čemer morate izpolnjevati pogoje za ponovni vpis. Pogoji za ponovni vpis so navedeni v predstavitvenih zbornikih študijskih programov.

V primeru ponovnega vpisa se število opravljanj izpitov iz letnika, ki ga ponavljate začnejo šteti od začetka, hkrati pa se po zadnjem letniku ne morete vpisati v podaljšano leto (absolvent), saj ste to možnost s ponovnim vpisom v isti letnik že izkoristili. Za realizacijo ponovnega vpisa se morate obrniti na tajništvo posameznega oddelka, da vam odpre vpisni list za ponovni vpis v isti letnik.

Hkrati vas obveščamo, da ne morete hkrati zaprositi za ponovni vpis v isti letnik in podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov - Covid-19 (točka 4. tega obvestila), ampak se lahko odločite le za eno od obeh možnosti.

Odgovori na pogosta vprašanja:

1. Kakšne možnost imam, če v študijskem letu 2019/2020 nisem izpolnil pogojev za vpis v višji letnik in tako nisem izpolnil pogojev za napredovanje?

Če niste izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik:

 • se lahko v študijskem letu 2020/2021 ponovno vpišete v isti letnik (v skladu s 3. točko obvestilana tej spletni strani)
 • oddate prošnjo za podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov Covid – 19, če zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/20, niste uspeli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.

Hkrati vas obveščamo vas, da ne morete hkrati zaprositi za ponovni vpis v isti letnik in podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov (točka 4. tega obvestila), ampak se lahko odločite le za eno od obeh možnosti.

4. Informacije o uveljavljanju podaljšanega statusa študenta skladno z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (v nadaljevanju: interventni zakon)

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 (49. člen interventnega zakona).

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo v študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavljali študenti, ki iz zgoraj navedenih izjemnih okoliščin:

 • v študijskem letu 2019/2020 ne bodo izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik (vsaj 51 KT);
 • ne bodo zaključili študija.

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo lahko uveljavljali študenti in študentke:

 • ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani (ne glede na vrsto vpisa – npr. vpisani v posamezni letnik, ponovno vpisani, vpisani v dodatno leto, študenti s podaljšanim statusom iz upravičenih razlogov)
 • ki so do 2 leti prekinili študij (t. i. pavziranje).

Študenti bodo morali za podaljšanje statusa študenta v sistemu VIS oddati prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov. V prošnji bodo morali pojasniti katere konkretne okoliščine vezane na epidemijo Covid -19 so jim preprečile izpolnitev vseh obveznosti za napredovanje oziroma zaključek študija v študijskem letu 2019/2020, saj epidemija sama po sebi oz. navedba epidemije ni upravičen razlog za podaljšanje statusa.  Priloge k prošnji niso obvezne.

Obveščamo vas, da ne morete hkrati zaprositi za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov – Covid 19 in hkrati za ponovni vpis v isti letnik (točke 3. tega obvestila), temveč se morate odločiti za eno od obeh možnosti.

Roki za oddajo prošenj za podaljšanje statusa študenta na podlagi 49. člena interventnega zakona so za različne kategorije študentov različni, in sicer:

 • študenti dodatnega leta (absolventi) in študenti zadnjega letnika prve in druge stopnje (in študenti brez statusa po zadnjem letniku in dodatnem letu prve in druge stopnje) imajo rok za oddajo prošenj od 1. 7. 2020 do 15. 8. 2020; študenti, navedeni v tej alineji, ki so rok za oddajo prošnje za podaljšanje statusa zamudili, lahko prošnjo vseeno oddajo, vendar najkasneje do 18. 9. 2020.
 • študenti 1., 2. letnika prve stopnje in 1. letnika druge stopnje (in študenti brez statusa 1. in 2. letnika prve stopnje in 1. letnika druge stopnje) imajo rok za oddajo prošenj od 1. 9. 2020 do 18. 9. 2020.

Študenti in študentke bodo o rešitvi prošnji obveščeni prek informacijskega sistema VIS. Za ogled rešitve vaše prošnje (ko bo rešena) se morate z uporabniškim imenom in geslom vpisati v študentski informacijski sistem VIS, izbrati zavihek PROŠNJE/Pregled Prošenj, kjer se bodo prikazale vse vaše oddane in obravnavane prošnje. Pri »Obravnavane prošnje«izberete »Izberi«. Odprlo se vam bo novo okno, kjer bodo vsi podatki o oddani prošnji (datum oddaje prošnje, vrsta prošnje, utemeljitev, priloge, datum sprejema prošnje, datum izdaje sklepa, izrek, obrazložitev, sklep o odločitvi, pouk o pravnem sredstvu ter datum vpogleda). S klikom na »prikaži dokument« pri sklepu o odločitvi si lahko preberete besedilo celotnega sklepa.    

V datotekah v nadaljevanju so bolj podrobna pojasnila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v zvezi z izvajanjem ukrepov za področje visokega šolstva, ki jih prinaša interventni zakon:  

Odgovori na pogosta vprašanja glede podaljšanega statusa študenta

1. Ali lahko pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) uveljavljajo tudi tuji študenti?

Da.

2. Ali lahko pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) uveljavljajo tudi študenti, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v dodatno leto?

Da. Pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) lahko študenti uveljavljajo ne glede na vrsto vpisa v študijskem letu 2019/2020, torej tudi tisti študenti, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v dodatno leto.

3. Ali lahko pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) uveljavljajo tudi študenti, ki imajo v študijskem letu 2019/2020 podaljšan status iz upravičenih razlogov v kateremkoli letniku ali dodatnem letu?

Da. Pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) lahko uveljavljajo vsi študenti, ne glede na vrsto vpisa v študijskem letu 2019/2020, torej tudi tisti študenti, ki imajo v študijskem letu 2019/2020 podaljšan status iz upravičenih razlogov v kateremkoli letniku ali dodatnem letu.

4. Ali bodo študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, upravičeni do ponavljanja v letih 2021/22 in dalje, če tega do letošnjega leta še niso koristili?

Da. Če bodo seveda izpolnjevali pogoje za ponovni vpis v posameznem študijskem letu in hkrati ponovnega vpisa v letnik še niso izkoristili.

5. Ali bodo študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, upravičeni do dodatnega leta v letih 2021/22 in dalje, če tega do letošnjega leta še niso koristili?

Da. Če bodo seveda izpolnjevali pogoje za vpis v dodatno leto v posameznem študijskem letu in če vpisa v dodatno leto še niso koristili oziroma niso spremenili študijskega programa oziroma smeri študija.

6. Če še nisem izkoristila, izkoristil dodatnega leta ali ponavljanja in želim letos to storiti zaradi razmer, ki jih prinaša koronavirus, ali lahko naslednje študijsko leto vseeno koristim dodatno leto ali ponavljam? Bodo za to posebni pogoji in ali bodo potrebna dokazila za ''korona-status''?

Pravica do izrednega podaljšanja statusa študenta skladno z 49. členom interventnega zakona pripada zgolj tistim študentom in študentkam, ki ne bodo redno in v roku opravili svojih študijskih obveznosti zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/20.

Študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, bodo lahko upravičeni do vpisa v dodatno leta v letih 2021/22 in dalje, če tega še niso izkoristili. Prav tako bodo študenti, ki bodo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) izkoristili, upravičeni do ponovnega vpisa, če bodo seveda izpolnjevali pogoje za ponovni vpis v posameznem študijskem letu in hkrati ponovnega vpisa v letnik še niso izkoristili.

7. Ali lahko vsak študent izkoristi izredno podaljšanje statusa zaradi covida-19?

Pravica do izrednega podaljšanja statusa študenta skladno z 49. členom interventnega zakona bo pripadala zgolj tistim študentom in študentkam, ki ne bodo redno in v roku opravili svojih študijskih obveznosti zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/20. Do izrednega podaljšanja statusa študenta po tem ukrepu torej niso upravičeni tisti študenti in študentke, ki bodo izpolnjevali pogoje za napredovanje v višji letnik ter študenti in študentke, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, a razlogi za to ne bodo neposredno vezani na trenutne izjemne okoliščine.​

8. Ali bodo študenti upravičeni do prejemanja štipendije v času podaljšanja statusa študenta iz razloga COVID -19 ?

Filozofska fakulteta je na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) naslovila zgoraj navedeno vprašanje.

V nadaljevanju prilagamo vprašanje in odgovor.

Vprašanje FF:

Spoštovani,

49. člen*Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: interventni zakon) določa, da imajo pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 tudi študenti, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.

Zanima nas, kakšen bo - glede na navedeni člen interventnega zakona - položaj študentov z vidika štipendiranja, in sicer nas zanima, ali je predvideno, da bodo študenti tudi v času podaljšanega statusa študenta (po 49. členu interventnega zakona) upravičeni do prejemanja štipendije, ali je predvideno le mirovanje štipendijskega razmerja. Študenti se namreč s tem vprašanjem zelo pogosto obračajo na nas.

Odgovor MDDSZ:

Pozdravljeni,

v zvezi z vašim vprašanjem glede pravic štipendistov v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE) pojasnjujemo, da vsem študentom, ki zaradi posledic epidemije v navedenem šolskem oziroma študijskem letu ne napredujejo v višji letnik, štipendijsko razmerje v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 miruje in dijaku/študentu štipendije za to leto ni potrebno vrniti. Poleg tega vsem študentom, ki zaradi posledic epidemije v navedenem šolskem oziroma študijskem letu ne bodo zaključili izobraževalnega programa, štipendijsko razmerje v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 miruje, kar pomeni, da se rok za zaključek izobraževalnega programa brez obveznosti vračila štipendije podaljšuje do 30. septembra 2021.

Mirovanje bo nastopilo avtomatično na podlagi zakona.

Ne glede na navedeno, lahko študent, pri katerim je podan eden od razlogov iz prvega odstavka 87. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18; v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1), med drugim tudi višja sila, in to lahko izkaže, ob izpolnjevanju pogojev prejema štipendijo tudi eno dodatno leto. V tem primeru mora študent višjo silo uveljavljati na pristojnem centru za socialno delo.

Vabimo vas, da si pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z ukrepi na področju štipendiranja v skladu z ZIUOOPE preberete na spletni strani ministrstva.

4. Informacije o uveljavljanju drugih pravic študentov

Prijava teme doktorske disertacije

Če doktorand zaradi izrednih razmer ni mogel prijaviti teme in ne bo uspel opraviti te obveznosti in izpolniti pogojev za vpis v višji letnik, lahko fakulteta na podlagi njegove prošnje, ki jo odda prek spletnega informacijskega sistema VIS, sprejme sklep, da se mu dovoli vpis v višji letnik brez te opravljene obveznosti.

Dodatno podaljšanje roka za oddajo doktorske  disertacije

V primeru, da je doktorand že imel podaljšan rok za oddajo doktorske disertacije, in zaradi izrednih razmer doktorske disertacije tudi v tem podaljšanem roku disertacije ne bo mogel oddati, lahko pred iztekom tega roka odda novo prošnjo za podaljšanje prek spletnega informacijskega sistema VIS. Rok za oddajo disertacije se lahko izjemoma podaljša do 1 leta od uveljavitve sklepa Vlade RS o prenehanju izrednih razmer.

5. Informacije o organizaciji dela referatov Filozofske fakultete v času trajanj ukrepov

Aktualne informacije v zvezi s tiskanjem potrdil, oddajo študentskih prošenj, prijavo teme, oddajo zaključne naloge, prijavo na zagovor in zagovor so na voljo tukaj.

6. Informacije za tuje študente (prihod v Slovenijo, opravljanje študijskih obveznosti, podaljšanje dovoljenja za bivanje ipd.)/ Information for students from other countries (arrival to Slovenia, study obligations, implementation of quarantine, prolonging the temporary residence permit etc)

Informacije za tuje študente

Zaradi težav pri prehajanju meja in nenehno spreminjajočih se informacij v zvezi s tem priporočamo, da se v zvezi z možnostjo opravljanja študijskih obveznosti na daljavo v spomladanskem izpitnem obdobju obrnete neposredno na izvajalce predmetov in se o tem z njimi individualno dogovorite.

Če tak dogovor ne bo mogoč in boste morali nekatere študijske obveznosti opraviti v Sloveniji, predlagamo, da se tik pred odhodom na pot natančno pozanimate o ukrepih in epidemiološki sliki ter možnosti prehajanja državnih mej vzdolž celotne poti. Več informacij v zvezi z prehajanjem meja in dokazili za prestop meje za študente je na voljo tukaj

Informacije za tuje študente v zvezi z izvajanjem karantene in podaljšanjem dovoljenja za bivanje v Sloveniji zaradi študija

Študente obveščamo, da skladno z mnenjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izvajanje karantene v tem trenutnku ni mogoče organizirati na nacionalni ravni, ter da morajo vse stroške, povezane z izvajanjem karantene, kriti sami.

Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ) pa pojasnjuje, da se morajo študenti, imetniki veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija, v Slovenijo vrniti čimprej, vsekakor pa še pred potekom veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje. Če to ni (oziroma ne bo) mogoče, MNZ predlaga, da tujec vloži prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini ali pa v RS vstopi na podlagi enega izmed vstopnih naslovov, ki so navedeni v šestem odstavku 44. člena Zakona o tujcih: v nadaljevanju: ZTuj-2) in vloži prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija v roku iz sedmega odstavka 44. odstavka ZTuj-2 pri pristojni upravni enoti v RS.

Na univerzitetni spletni strani so objavljene natančne informacije za tuje študente v zvezi z prihodom v Slovenijo, izvajanjem karantene in izvedbo študijskega procesa na Univerzi v Ljubljani.

Information for students from other countries 

Due to current border-crossing-related difficulties and the constantly changing information regarding this, we recommend that you contact the course providers regarding the possibility of taking the exams during summer examination period online.

If this is not possible and you will have to return to Slovenia, we suggest that - before you start your journey - find out the exact information on measures and the epidemiological situation as well as the possibility of crossing state borders along the entire route. More information on border crossing and the documentation is available here.

Information for students from other countries related to the implementation of quarantine and prolonging the temporary residence permit in Slovenia for study purposes

We inform students that in accordance with the opinion of the Ministry of Education, Science and Sport, quarantine cannot be organized at the national level at this time, and that all costs related to quarantine must be covered by the student.

The Ministry of the Interior (hereinafter: MNZ) explains that students holding a valid temporary residence permit for study purposes must return to Slovenia as soon as possible, in any case before the expiry of the temporary residence permit. If this is not (or will not be possible), the MNZ proposes that the foreigner submits an application for the first temporary residence permit for study purposes at a diplomatic mission or consulate of the Republic of Slovenia abroad or enter the Republic of Slovenia on the basis of one of the entry addresses in the sixth paragraph of Article 44 of the Foreigners Act: hereinafter: ZTuj-2) and submits an application for the issuing of the first temporary residence permit for study purposes within the period referred to in the seventh paragraph of Article 44 of Ztuj-2 with the competent administrative unit in the Republic of Slovenia. The unofficial translation of the Foreigners Act is available here.

On university website are published detailed information for students from other countries regarding arrival to Slovenia, accommodation for quarantine and study process at the University of Ljubljana.

Notices

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of German, Dutch and Swedish

Change of Office Hours Urška Valenčič Arh

Department of English

Change of Office Hours Mojca Belak