Contact

+386 1 2411 428
luka.repansek@ff.uni-lj.si

Cabinet

R2BI

Perfer et obdura - multo graviora tulisti.

Asst. Prof. Dr. Luka Repanšek
Department of Comparative and General Linguistics

Asst. Prof. Dr. Luka Repanšek

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2011 diplomiral iz primerjalnega indoevropskega jezikoslovja ter anglistike z nalogama Odrazi laringalov v keltščini ter Old English in the Context of North-Sea Germanic. Za slednje diplomsko delo je leta 2011 prejel univerzitetno Prešernovo nagrado. V študijskem letu 2011/2012 se je kot štipendist Sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije izobraževal v okviru podiplomskega študija keltistike na Univerzi v Aberystwythu (Prifysgol Aberystwyth), kjer je magistriral z delom The Historical Morphology of Primary u-Stems in Celtic. V študijskem letu 2012/2013 je vpisal doktorski študij zgodovinskega jezikoslovja na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete pod študijskim mentorstvom prof. dr. Metke Furlan. Od konca leta 2012 je bil kot mladi raziskovalec zaposlen v Etimološki in onomastični sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 9. februarja 2015 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani doktoriral z nalogo Keltski prežitki v slovenskem toponomastičnem fondu: prispevek k metodologiji raziskovanja. Za doktorsko delo je prejel prvo nagrado združenja Indogermanische Gesellschaft za najboljšo doktorsko disertacijo s področja indoevropskega primerjalnega jezikoslovja za leto 2015, leta 2017 pa je bilo delo odlikovano še s Srebrnim znakom ZRC SAZU. Njegovo raziskovalno in študijsko delo je usmerjeno v zgodovinskoprimerjalni študij indoevropskih jezikov, s poudarkom na keltskih, germanskih, slovanskih in indo-iranskih jezikih ter evropske paleolingvistike. Njegov znanstveni opus zaobjema naslednja področja: zgodovinsko-primerjalna indoevropska slovnica, zgodovinsko-primerjalno keltsko jezikoslovje, zgodovinsko-primerjalno indo-iransko jezikoslovje, zgodovinsko-primerjalno germansko jezikoslovje, evropska paleolingvistika, onomastika, paleografija.

- Towards the Interpretation of *Is 7. V: T. L. Markey & Luka Repanšek (ur.): Revisiting Dispersions: Celtic and Germanic ca. 400 BC – ca. 400 AD. Proceedings of the International Interdisciplinary Conference held at Dolenjski muzej, Novo mesto, Slovenia; October 12th – 14th, 2018 = Journal of Indo-European Studies Monograph Series 67 (2020).

- Loucita: Etymological notes on a female name from the Norico-Pannonian onomastic landscape. Voprosy onomastiki 17/3, 2020.

- Opombe k problematiki tretje osebe ednine perfekta h korenom s strukturo *C(R)eH- v keltščini. Jezikoslovni zapiski 26/2, 2020, str. 91-110.

- The accentual profile of Vedic nominal paradigms. Indoevropejskoe jazykoznanie i klassičeskaja filologija 24, 2020, str. 41-64.

- Izbor iz rgvedske himnike: prevodi in komentarji. Luka Repanšek (ur.). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL, 2019.

- Nutulae breves Indo-Iranologicae. Indoevropejskoe jazykoznanie i klassičeskaja filologija 23, 2019, str. 928-938.

- Miscellanea Avestica et Palaeopersica. Indoevropejskoe jazykoznanie i klassičeskaja filologija 22, 2018, str. 1132-1149.

- Funkcija staroperzijskega zaimka aitaJezikoslovni zapiski 23/2 (FS Kurkina), str. 241-260.

- Dial. Slovene *krves- and the accentual history of Proto-Slavic *kry ‘blood’. Annales. Series Historia et Sociologia 26, 2016, str. 639-646.

- New onomastic evidence from the onomastic tradition of Ig. Historische Sprachforschung 130, 2017, str. 90-105.

- Berilo vedske proze / A vedic prose reader. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL, 2017.

- Keltska dediščina v toponimiji jugovzhodnega alpskega prostora. Ljubljana: Založba ZRC, 2016.

- K voprosu proishoždenii nazvanija Trbiž (antičnoe Taruisia/-um). Voprosy onomastiki 13.1, 2016, str. 43–61.

- Rimski kamniti spomeniki iz cerkve sv. Janeza Krstnika v Podkraju pri Tomišlju / Roman stone monuments in the Church of St. John the Baptist in Podkraj near Tomišelj. Arheološki vestnik 67, 2016, str. 297-320 (v soavtorstvu z Dejanom Veraničem).

- Quiemonis and the epichoric anthroponymy of Ig / Quiemonis v luči avtohtonih ižanskih osebnih imen. Arheološki vestnik 67, 2016, str. 321-357.

- Towards a clarification of the history of the Slovene river name Soča. Linguistica 55, 2015, str. 59-72.

- Καλαμαντíα (Ptol. II,11,15). Indoevropejskoe jazykoznanie i klassičeskaja filologija 19, 2015, str. 780-790.

- A note on Gaulish duti, Chartres A7, B9. Études celtiques 41, 2015, str. 111-119.

- Holger Pedersen's „präidg. ?“ in the Light of Advances in the Laryngeal Theory. Historische Sprachforschung – Historical Linguistics 128, 2015, str. 126-152.

- Prispevek k sistematizaciji strukturnih tipov starokeltske toponimije. Jezikoslovni zapiski 20/1, 2014, str. 199-211.

- Fluvius Argao, quis in sinum Argo fluit? Indoevropejskoe jazykoznanie i klassičeskaja filologija 18, 2014, str. 814-820.

- Two notes on Old Celtic morphology. Acta linguistica Petropolitana 10, 2014, str. 239-254.

- VIRET, Jérémie, LAMBERT, Pierre-Yves, STÜBER, Karin, STIFTER, David, REPANŠEK, Luka. La défixion gauloise de Chartres. Paris: CNRS, 2014.

- The inscription from Chartres. Études celtiques 39, 2013, str. 181-192.

- Remarks on the development of 'Anglo-Frisian' vowel system. NOWELE (North-Western European language evolution) 64/65, 2012, str. 77-90.

- K problematiki palatalizacije velarov v stari frizijščini. Jezikoslovni zapiski 17/2, 2011, str. 159-172.

- Slovansko-staroirska vzporednica praslovansko *tat? in staroirsko táid 'tat'. Jezikoslovni zapiski 16/2, 2010, str. 165-173.

- Slovansko-staroirska vzporednica praslovansko *kry in staroirsko crú 'kri'. Jezikoslovni zapiski 16/1, 2010, str. 163-170.

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)