Analiza umetnostnih besedil 1

Analiza umetnostnih besedil 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Komarova Tatjana

V strukturi lektorskih vaj sta predvideni branje in analiza odlomkov proznih del in poezije ruskih klasikov 19. stoletja različnih smeri in zvrsti. Branje in analiza odlomka poleg pojasnjevanja značilnih leksikalno-slovničnih aspektov (npr.: arhaičnih besed in konstrukcij, frazeoloških izrazov idr.) ter stilističnih sredstev, bistvenih za razumevanje vsebine odlomka je osredotočeno na aktivno, ustvarjalno govorno dejavnost študenta namenjeno vodenemu s strani predavatelja iskanju ustreznega pomena in smisla.
Ob skupinskem branju umetnostnih besedil študent razvija vse jezikovne sposobnosti: bralno in slušno razumevanje, ustno in pisno sporočanje, poleg tega razširi svoje poznavanje in razumevanje kulture in civilizacije Rusije obravnavanega obdobja.

1. ?. ?. ????????: ?????? ????? ??????? ??????. ??????? ?? ???????? ?????? ?????????????? ??????????. – 2–? ???.‚ ????. – ???: «????????»‚ 1999. s. 15 – 48;
2. ?. ?. ?????????‚ ?.?. ???????‚ ?.?.??????: ??????? ??????? ????? 19–20 ?????. ??????‚ ??????????‚ ???????????‚ ?????. – ??????: ?????‚ 1994. – s. 5 -32, 50 -108, 171 – 173;
Slovarji:
3. ?. ?. ?????: ??????? ??????? ???????? ? ?????????. – ??????: ???–?? ??????? ????‚ 1998
4. ??????? ???????? ????????? ???????? ?????. /?.?. ???????? ? ??. ??? ???. ?.?. ?????. – ??????: «?????????»‚ 1995
5. ?. ?. ?????: ??????? ?????? ? ??????? ????.– ??????: ??? «???????????? ???????»‚ ??? «???????????? ???»‚ 2001
6. ??????? ???????? – ?????????? ??????????; https://aldebaran.ru/genre/klassika/russkaya_klassika/