Analiza umetnostnih besedil 1

Analiza umetnostnih besedil 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Komarova Tatjana

Vsebina

V strukturi lektorskih vaj sta predvideni branje in analiza odlomkov proznih del in poezije ruskih klasikov 19. stoletja različnih smeri in zvrsti. Branje in analiza odlomka poleg pojasnjevanja značilnih leksikalno-slovničnih aspektov (npr.: arhaičnih besed in konstrukcij, frazeoloških izrazov idr.) ter stilističnih sredstev, bistvenih za razumevanje vsebine odlomka je osredotočeno na aktivno, ustvarjalno govorno dejavnost študenta namenjeno vodenemu s strani predavatelja iskanju ustreznega pomena in smisla.
Ob skupinskem branju umetnostnih besedil študent razvija vse jezikovne sposobnosti: bralno in slušno razumevanje, ustno in pisno sporočanje, poleg tega razširi svoje poznavanje in razumevanje kulture in civilizacije Rusije obravnavanega obdobja.