Sprejemni postopek – 2. stopnja

Za študij na magistrskem študiju (2. stopnja) morajo vsi kandidati za vpis obvezno oddati prijavo na razpis za vpis, skupaj z vsemi obveznimi prilogami, preko portala eVŠ v roku, ki je določen v razpisu za vpis.

Tudi študenti, ki zaključujejo oziroma so zaključili dodiplomski študij (1. stopnja) na Filozofski fakulteti morajo obvezno oddati prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ v roku, ki je določen v razpisu za vpis.

Razpis za vpis na študijske programe 2. stopnje se v eVŠ odpre konec aprila 2024.

Besedilo razpisa - Filozofska fakulteta

Besedilo razpisa - Univerza v Ljubljani

Šolnino plačajo študenti:

 • izrednega študija
 • rednega študija:
  • ki že imajo pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj drugi stopnji*;
  • ki želijo spremeniti študijski program in so pred tem že ponavljali letnik ali spremenili študijski program na 2. stopnji;
  • tuji državljani iz držav nečlanic EU in držav, s katerimi Slovenija nima podpisanega bilateralnega sporazuma.

 

Višina šolnine je navedena v ceniku in znaša 3.000,00 EUR za letnik.

Študent šolnino poravna v enkratnem znesku ali v obrokih.

*Študentom na vzporednem rednem študiju po študijskih programih in smereh druge stopnje (magistrski študij) se šolnina ne zaračuna, če so že vpisani v študijski program oziroma smer, po katerem dosežejo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu oziroma smeri vzporednega študija. (velja za študente, ki diplomirajo od 17. 10. 2023 dalje)

Šolnina se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom za posamezno študijsko leto.

Študent šolnino poravna v enkratnem znesku ali v obrokih.

Filozofska fakulteta razpisuje skoraj 2.500 mest za študij na magistrskih študijskih programih (2. stopnja), od tega nekaj več kot 2.000 mest za redni študij.

Število razpisanih mest po posameznih programih - Filozofska fakulteta

 

Pogoje za vpis in merila za izbor v primeru omejitve vpisa in večjega števila prijavljenih kandidatov za vpis si lahko ogledate v predstavitvenih zbornikih študijskih programov, dostopna pa so tudi v besedilu fakultetnega razpisa za vpis.  

Kandidatom za vpis na magistrski študij svetujemo, da si natančno ogledajo pogoje za vpis zaradi opravljanja morebitnih dodatnih obveznosti za vpis (diferencialni izpiti).

PRVI PRIJAVNI ROK

Prijavni roki v magistrske študijske programe se odprejo 11. aprila 2023.

Roki za prijavo na magistrske študijske programe 2. stopnje:

 • za prijavo v prvem prijavnem roku na razpisna mesta za državljane Republike Slovenije in EU mora biti prijava prek eVŠ oddana najkasneje 31. 8. 2023;
 • za prijavo na razpisna mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva mora biti prijava prek eVŠ oddana najkasneje 04. 7. 2023;
 • na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju, in sicer 16. 9. 2023; prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 15. 9. 2023.

DRUGI PRIJAVNI ROK

Predvidoma z 11. 9. 2023 bo odprt drugi prijavni rok na magistrske študijske programe (2. stopnja). Tabela s študijskimi programi, kjer so razpisana mesta za prijavo v drugem roku je na voljo  tukaj.

Rok za oddajo druge prijave prek portala eVŠ je 20. 9. 2023.

Prijava poteka preko portala eVS.

Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

Pomoč pri tehničnih težavah pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

Študenti se lahko na razpis za vpis prijavijo tudi, če do roka za prijavo še nimajo opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9. 2023. Izjema so študijski programi, na katere se je prijavilo več kandidatov kot je razpisanih mest – za te programe izbor kandidatov poteka po zaključenem izpitnem obdobju, in sicer 16. 9. 2023, prijavljeni kandidati pa morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 15. 9. 2023.  

Študenti lahko prijavo oddajo na največ 3 študijske programe oz. 3 kombinacije dvopredmetnih študijskih programov/smeri. 

K prijavi na razpis morajo študenti preko portala eVŠ naložiti:

 • Sken vseh pridobljenih diplomskih listin (ni potrebno naložiti diplomantom Filozofske fakultete, UL, ki imajo oz. so imeli elektronski indeks):
  • kandidati, ki ne bodo diplomirali do 31. 8., jo naložijo naknadno (študij mora biti zaključen najkasneje do 30. 9. 2023 oz. do 15. 9. 2023 na programih z omejitvijo vpisa);
  • če diploma še ni bila izdana, kandidati naložijo sken začasnega potrdila o diplomiranju;
  • če je diploma pridobljena v tujini, je prijava na razpis hkrati vloga za priznavanje tuje listine.
 • Sken potrdila o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene in ocene diplomskega dela oz. sken priloge k diplomi (potrdila ni potrebno naložiti diplomantom Filozofske fakultete UL, ki imajo elektronski indeks).
 • Drugo (če to zahteva program; npr. potrdilo o znanju tujega jezika ipd.).

Prijava za vpis v prvi letnik

Na mesta za prijavo za vpis v prvi letnik se prijavijo kandidati, ki se želijo prvič vpisati v prvi letnik FF oziroma kandidati, ki želijo spremeniti študijski program. Kandidati se morajo prijaviti v roku, kot je v razpisu za vpis opredeljen za prijavo za vpis v prvi letnik.

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) je namenjena: 

 • študentom FF, ki ob spremembi študijskega programa izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik novega študijskega programa (ustrezno število KT za vpis v višji letnik študijskega programa);
 • kandidatom ostalih univerz v Sloveniji oz. univerz v tujini, ki so nekatere obveznosti že opravili v okviru (predhodnega) študijskega programa v Sloveniji (ustrezno število KT za vpis v višji letnik študijskega programa) ali v tujini in bi na FF želeli nadaljevati oz. dokončati študij.

Kandidati, ki se želijo prijaviti za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) na podlagi opravljenih  obveznosti v okviru predhodnega študijskega programa, se morajo predhodno pozanimati, ali se jim bo - v okviru študijskega programa, na katerega se želijo vpisati -  priznalo ustrezno število ECTS (ki so jih opravili v predhodnem študijskem programu) za vpis v višji letnik študijskega programa (določeno z akreditiranim študijskim programom).

Neformalno poizvedbo glede tega lahko s priloženo dokumentacijo (potrdilom o opravljenih izpitih, učnimi načrti posameznih opravljenih predmetov in morebitno ostalo dokumentacijo) posredujejo na tajništvo oddelka, ki izvaja študijski program, na katerem želijo nadaljevati oziroma dokončati študij. Kontakti oddelkov oziroma tajništev oddelkov, kamor lahko posredujejo poizvedbo so na voljo tukaj.

V kolikor iz informativnega odgovora tajništva oddelka na neformalno poizvedbo kandidata izhaja, da bo predvidoma v postopku priznavanja (ki bo uradno potekal ob oddaji prijave na razpis prek portala eVŠ in je opisan v nadaljevanju) kandidatu priznanih ustrezno število ECTS za vpis v drugi letnik, lahko kandidat prek portala eVŠ odda prijavo za vpis v višji letnik (po merilih za prehode).

Uradni postopek priznavanja opravljenih obveznosti se izvede šele po tem, ko študent prijavo prek portala eVŠ z ustreznimi dokazili odda (in sicer v okviru izbirnega postopka, ki poteka na oddelkih).

Kandidat morajo prijavi prek portala eVŠ priložiti naslednje dokumente:

 • listino o zaključenem prvostopenjskem izobraževanju,
 • potrdilo o opravljenih izpitih,
 • učni načrti predmetov (žigosani s strani fakultete, kjer je predmete opravil).

Če se izkaže, da kandidatu v postopku priznavanja ni bilo priznanih dovolj ECTS za vpis v višji letnik, se prijava kandidata zavrne, saj ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik. Tak kandidat se lahko prijavi na razpis za vpis v drugem prijavnem roku (če so še prosta mesta) ali pa v prihodnjem študijskem letu, in sicer na mesta za vpis v 1. letnik. Uradni postopek priznavanja obveznosti, ki jih je kandidat opravil pred spremembo programa, se v tem primeru izvede po vpisu v študijski program.

Prijava za vzporedni vpis

Kandidati, ki želijo študirati vzporedno na dveh študijskih programih, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut UL za vzporedni študij.

Kandidati, ki so npr. že vpisani in so že oddali prijavo za vpis na neki drugi izobraževalni instituciji (ki je njihova matična izobraževalna institucija) in želijo na FF študirati vzporedno, se prijavijo na razpis za vpis FF na mesta za vzporedni vpis. Ti kandidati morajo na FF posredovati tudi potrdilo o vpisu na matični izobraževalni instituciji.

Če mest za vzporedni študij na določenem programu FF ni (oznaka / v tabeli z mesti za vzporedni vpis), to pomeni, da se na vzporedni študij na tem študijskem programu ni možno prijaviti.

Navodilo velja tudi za študente FF, ki se želijo prijaviti za študij na dveh ločenih študijskih programih v okviru FF.

Za več informacij o vzporednem študiju glej tudi poglavje »sprejemni postopek«, zavihek »vzporedni študij«.

Informativni dan za magistrske študijske programe (2. stopnja) za študijsko leto 2024/2025 bo 3. junija 2024.

Vse informacije o informativnih dneh na posamezni stopnji (razpored informativnega dne in povezave do vseh gradiv) so oziroma bodo objavljena tukaj

 

 

Kandidati, ki so diplomsko listino pridobili v tujini, morajo za vpis na magistrski študij pridobiti sklep o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Postopek se prične s prijavo kandidatov na študij v Sloveniji, ki se odda preko portala eVŠ. Navodila so dostopna tudi na spletnih straneh univerze.

Odločba o priznavanju izobraževanja (oziroma mnenje, izdano v postopku vrednotenja izobraževanja), ki je bila kandidatom izdana v postopku za namen zaposlovanja, ne nadomešča zgoraj omenjenega sklepa. Za nadaljevanje izobraževanja v Sloveniji morajo kandidati  - ne glede na že pridobljeno odločbo za namen zaposlovanja (oziroma mnenja, izdanega v postopku vrednotenja izobraževanja)  - pridobiti sklep o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja.

Priloge za priznavanje (kandidat jih naloži preko portala eVŠ):

1. Sken listine o izobraževanju (ali dvojnika ali drugega dokumenta, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino).

2. Sken sodno overjenega prevoda listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik (ni potrebno za listine, ki so sestavljene v angleškem, hrvaškem, bosanskem, črnogorskem ali srbskem jeziku - latinica)

3. Sken dokazila o vsebini izobraževanja (sken dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem)

4. Sken sodno overjenega prevoda dokazila o opravljenih obveznostih izobraževanja (priloga k diplomi ali potrdilo o opravljenih obveznostih) v slovenski ali angleški jezik (ni potrebno za listine, ki so sestavljene v angleškem, hrvaškem, bosanskem, črnogorskem ali srbskem jeziku - latinica)

5. Sken kronološkega opisa izobraževanja (lastnoročno podpisan).

V primeru, da institucija, ki je kandidatu listino izdala, ne bo potrdila njene verodostojnosti, bo moral kandidat fakulteti predložiti izvirnik listine.

Dodatne informacije glede priznavanja lahko kandidati dobijo v Referatu za magistrski študij pri ge. Mii Hočevar (01/241-1042; mia.hocevar@ff.uni-lj.si).

Informacije v zvezi s postopkom priznavanja so na voljo tudi tukaj.

Kandidati, ki se želijo vpisati v drugostopenjske magistrske študijske programe Filozofske fakultete in so zaključili dodiplomski študij iz drugih strokovnih področij, morajo pred vpisom oddati vlogo za določitev obveznosti oziroma diferencialnih izpitov.  

Vlogo kandidati posredujejo na oddelek, ki izvaja program, na katerega bi se želeli vpisati in priložijo:

1) kandidati, ki so že diplomirali:

 • potrdilo o diplomiranju ali kopijo diplomske listine,
 • kopijo priloge k diplomi ali potrdilo o opravljenih izpitih na dodiplomskem študiju (študenti FF lahko priložijo izpis iz VIS-a);

2) kandidati, ki še niso zaključili študija:

 • predmetnik ali učne načrte posameznih predmetov (če oddelek to zahteva),
 • potrdilo o vseh že opravljenih izpitih na dodiplomskem študiju (študenti FF lahko priložijo izpis iz VIS-a).

Na podlagi vloge bo oddelek kandidatom posredoval informacijo o tem, katere dodatne obveznosti morajo pred vpisom opraviti, ter jim posredoval še geslo za vstop v študentski informacijski sistem.

Kandidati se na diferencialne izpite prijavijo v informacijskem sistemu VIS oziroma se z nosilcem predmeta dogovorijo o roku opravljanja izpita.

Diferencialni izpiti so plačljivi v skladu s cenikom FF. Če za opravljanje diferencialnih izpitov ni predpisano obvezno obiskovanje organiziranih oblik študija oz. če so le-ta organizirana, pa se zanje študent ne odloči, bo račun za opravljanje izpita prejel ob prijavi na izpit. Če je za opravljanje diferencialnih izpitov predpisana obvezna udeležba pri organiziranih oblikah dela oz. če so le-ta organizirana in se je študent odločil, da jih bo obiskoval, pa bo račun predvidoma prejel že predhodno.

Diferencialni izpiti morajo biti v skladu z zakonskimi predpisi opravljeni pred vpisom v program (vpis poteka do 30. 9.). Na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, morajo biti diferencialni izpiti opravljeni do roka, ki je določen v razpisu za vpis.

Kandidat, ki mora za vpis na želeni študijski program predhodno opraviti diferencialne izpite, ki mu jih s sklepom predpiše oddelek, mora za vpis na želeni študij:

 • opraviti vse diferencialne izpite, predpisane s sklepom in sicer do roka, določenega v sklepu in v razpisu za vpis;
 • izpolnjevati vse ostale pogoje za prijavo na razpis za vpis (določeni z razpisom za vpis);
 • izpolnjevati merila za izbiro v primeru omejitve vpisa (določena z razpisom za vpis).

Tudi če kandidat pravočasno opravi vse diferencialne izpite, ki jih je predpisal oddelek, ne izpolnjuje pa drugih dveh pogojev iz prejšnjega odstavka, se v želeni študijski program ne more vpisati.

Vzporedni študij je študij po ločenih programih univerze. Študent druge stopnje se lahko vpiše na vzporedni študij brez omejitev.

Kandidati za vzporedni študij oddajo prijavo za vzporedni študij skladno z določili razpisa za vpis.

Študenti, ki uspešno opravijo obveznosti po vseh študijskih programih, dobijo ločeno diplomsko listino za vsakega od vzporednih študijskih programov.

Kandidati za vzporedni vpis oddajo prijavo za vzporedni študij prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Vpis v dvopredmetni študijski program ni vzporedni študij.

Študentom na vzporednem rednem študiju po študijskih programih in smereh druge stopnje (magistrski študij) se šolnina ne zaračuna, če so že vpisani v študijski program oziroma smer, po katerem dosežejo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu oziroma smeri vzporednega študija. (velja za študente, ki diplomirajo od 17. 10. 2023 dalje)

V okviru Leta Plus je rednim tujim študentom, ki se prvič vpisujejo v študijske programe prve ali druge stopnje (kjer ni pogoj za vpis znanje slovenščine na ravni B2) omogočeno intenzivno učenje slovenščine. Ob vključitvi v Leto plus je tujim študentom omogočeno tudi podaljšanje statusa študenta ob pogojih, določenih v Merilih za reševanje študentskih prošenj za študente prve in druge stopnje. Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji, postopkom prijave in roki za prijavo na Leto plus so na voljo tukaj.