Pogosta vprašanja – 2. stopnja

Referat za magistrski študij (2. stopnja) se nahaja v sobi 1 v pritličju Filozofske fakultete.

Uradne ure so vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 11.00 do 13.00.

Razpis za vpis v magistrske študijske programe je vsako leto objavljen na:

  • Spletnih straneh Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije
  • spletnih straneh Univerze v Ljubljani;
  • spletnih straneh Referata za magistrski študij Filozofske fakultete.

Pogoje za vpis na posamezni študijski program in merila za prehode med študijskimi programi si lahko preberete v razpisu za vpis.

Več informacij o magistrskih študijskih programih je na voljo v predstavitvenih zbornikih magistrskih študijskih programov, ki so objavljeni na spletnih straneh FF.

Rok za prijavo na Razpis za vpis na magistrski študij (2. stopnja) je naveden v razpisu za vpis in na spletnih straneh Referata za magistrski študij.

Za študij na magistrskem študiju (2. stopnja) morajo vsi kandidati za vpis obvezno oddati prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ v roku, ki je določen v razpisu za vpis. Slednje velja tudi za študente, ki zaključujejo oziroma so zaključili dodiplomski študij (1. stopnja) na Filozofski fakulteti.

Na Filozofsko fakulteto lahko pošljete samo eno prijavo za vpis, v kateri navedete največ tri želje. Prijava poteka na portalu eVŠ, na povezavi v nadaljevanju so navodila za registracijo in izpolnjevanje prijave.

Postopek za kandidate, ki so oz. bodo prvostopenjski študij zaključili na Filozofski fakulteti, je enak kot za vse ostale kandidate. Obvezno morajo oddati prijavo na razpis za vpis na portalu eVŠ v roku, ki je določen v razpisu za vpis.

Diplomantom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki imajo oz. so imeli elektronski indeks, in študij nadaljujejo na istem visokošolskem zavodu, dokazil ni treba prilagati, ker bo fakulteta podatke po uradni dolžnosti pridobila sama.

Kandidati za vpis, ki so že diplomirali na dodiplomskem študiju in elektronskega indeksa v času študija niso imeli, svoji prijavi priložijo kopijo diplomske listine in kopijo priloge k diplomi ter priloge, ki jih morebiti zahteva razpisani program.

  • Kandidati za vpis, ki so že diplomirali na dodiplomskem študiju, k prijavi priložijo kopijo diplomske listine (ali začasnega potrdila o diplomiranju) in kopijo priloge k diplomi, če so v njej navedeni vsi opravljeni izpiti (ali kopijo potrdila o vseh opravljenih izpitih), ter ostale priloge, ki jih morebiti zahteva razpisani program.
  • Kandidati, ki do dneva oddaje prijave še ne bodo imeli zaključene izobrazbe na dodiplomskem študiju, prijavo v eVŠ naknadno dopolnijo s kopijo potrdila o zaključku študija in kopijo potrdila o opravljenih obveznostih.

Ne - brez potrdila je možna le prijava na študij. Na 2. stopnjo se lahko vpišejo le kandidati, ki imajo opravljene VSE obveznosti na 1. stopnji oz. dodiplomskem študiju – torej tisti kandidati, ki k prijavi v eVŠ naložijo sken diplomske listine ali začasnega potrdila o diplomiranju in potrdila o opravljenih izpitih.

Možna je torej prijava na razpis, vpis pa šele, ko so opravljene vse obveznosti. Za vpis na magistrski študij (2. stopnja) morajo biti vse študijske obveznosti opravljene najkasneje do 30. 9.

Če je na programu omejitev vpisa, morajo biti vse študijske obveznosti opravljene že do 15. 9.

Lahko, vendar so plačniki šolnine, saj imajo v skladu z Zakonom o visokem šolstvu že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj 2. stopnji. Višina šolnine je za posamezno študijsko leto navedena v ceniku.

Prevedbe obveznosti s predbolonjskih programov, potrjene na Senatu, so objavljene na spletni strani FF.

Kandidati, ki so študij zaključili v tujini, se prijavijo na enak način, kot kandidati, ki so študij zaključili v Sloveniji.

Kandidat, ki je diplomsko listino pridobil v tujini, mora za vpis na magistrski študij pridobiti sklep o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja študija. Postopek se prične s prijavo kandidata na študij v Sloveniji, ki se odda preko portala eVŠ. Navodila so dostopna tudi na spletnih straneh univerze.

Ne, razen v primeru, ko se vpišejo na izredni študij. Višina šolnine za posamezno študijsko leto je navedena v ceniku.

Pred vpisom v 1. letnik magistrskega študija kandidat na oddelek, ki izvaja program, na katerega se želi vpisati, pošlje vlogo za določitev dodatnih obveznosti za vpis (t. i. diferencialnih izpitov) z vso ustrezno dokumentacijo:

  • če je kandidat že diplomiral, prošnji priloži kopijo diplomske listine in kopijo potrdila o vseh opravljenih izpitih;
  • če kandidat še ni diplomiral, prošnji priloži predmetnik – nabor vseh predmetov, ki ji je treba opraviti v času študija.

Na podlagi kandidatove predhodne izobrazbe bo oddelek določil koliko in katere diferencialne izpite bo moral kandidat opraviti pred vpisom na magistrski študij (2. stopnja). T. i. diferencialni izpiti so plačljivi v skladu s cenikom FF za tekoče študijsko leto.

Ne, t. i. diferencialni izpiti morajo biti opravljeni pred vpisom na magistrski študij (2. stopnja).

Kandidati bodo obveščeni takoj, ko bo opravljeno preverjanje vpisnih pogojev in izvedena izbira kandidatov, predvidoma po 20. 9. aktualnega študijskega leta.

Pisno obvestilo o rezultatih razpisa (zaradi varovanja osebnih podatkov informacij po telefonu ne dajemo) bodo prejeli na naslov, ki so ga navedli ob prijavi.

Vpis na magistrski študij bo potekal do 30. 9. 2024 (do tega datuma je treba opraviti elektronski vpis).

Vpis kandidatov (ki izpolnjujejo vse vpisne pogoje in so izbrani na razpisu) poteka v informacijskem sistemu VIS, in sicer do 30. 9. 2024.

Za vpis kandidati prejmejo:

- geslo za uporabo sistema VIS,
- navodila za elektronski vpis,
- pogodbo o podiplomskem magistrskem študiju (naložena je v sistemu VIS; kandidati, ki so plačniki šolnine, jo natisnejo v dveh izvodih, izpolnijo ter oba podpisana izvoda pošljejo v Referat za magistrski študij (2. stopnja) oz. jo odložijo v predalčnik pred referatom) in
- račun za plačilo vpisnine (če ste plačnik šolnine poleg tega prejmete še račun za 1. obrok le-te).

Geslo za uporabo sistema VIS in navodila za elektronski vpis kandidati prejmejo na naslov, ki ga navedejo v prijavi na razpis.

Študent, ki se želi ponovno vpisati v letnik, se mora oglasiti v tajništvu oddelka, kjer opravijo pregled vpisnih pogojev. V kolikor študent izpolnjuje pogoje za vpis, tajništvo v VIS-u odpre vpisni list za aktualno študijsko leto ter tako omogoči ponovni vpis v isti letnik. Študentom, ki bodo izpolnili pogoje za vpis v višji letnik, se bodo vpisni listi avtomatsko odpirali v VIS-u (od konca julija dalje); prav tako se bodo konec julija odprli vpisni listi študentom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v dodatno leto.

Pogodbo za vpis v drugi letnik (le, če ste plačnik šolnine) natisnete v VIS-u in pošljete podpisano v dveh izvodih v Referat za magistrski študij (2. stopnja).

Račun za plačilo prispevkov za vpis v program (in račun za plačilo šolnine – če ste plačnik)/račun za prispevke za ponovni vpis/račun za prispevke za vpis v dodatno leto boste prejeli po e-pošti. Če ga v nekaj dneh ne boste prejeli, nas o tem obvestite po elektronski pošti na elektronski naslov: magistrski.studij@ff.uni-lj.si.

Če se ne boste vpisali, računa seveda ni treba poravnati; o tem nas obvestite po elektronski pošti in vam bomo v tem primeru izstavili dobropis.

Vpis bo veljaven, ko boste:

  • v sistemu VIS izpolnili in oddali vpisni list za aktualno študijsko leto (vpisnega lista vam ni treba pošiljati po pošti, dovolj je elektronska oddaja v VIS-u),
  • v Referat za magistrski študij (2. stopnja) FF poslali natisnjeno, izpolnjeno in podpisano pogodbo o študiju (2 izvoda) – le če ste plačnik šolnine.

POZOR: Nepopolna dokumentacija ne omogoča dejanskega vpisa v letnik.

Študentsko izkaznico vam bomo poslali takoj, ko bo izdelana (predvidoma v mesecu novembru aktualnega študijskega leta).

Vpis študentov v programe 2. stopnje mora biti za študijsko leto 2024/25 zaključen najkasneje do 30. 9. 2024.

Vse informacije v zvezi s predavanji in urniki predavanj, dobite na oddelku, ki posamezen magistrski študijski program (2. stopnja) izvaja. Seznam oddelkov je dostopen na povezavi.

Če  je študent med 5 % najboljših študentov v generaciji, lahko po 1. 10. v Referatu za magistrski študij (soba 1) zaprosi za potrditev izpolnjenega obrazca (Potrdilo o uvrstitvi med najboljših 5 % študentov v generaciji). Referat preveri in obrazec potrdi, če študent izpolnjuje pogoje za uvrstitev).

Status študenta z zaposlitvijo ne preneha. Z zaposlitvijo prenehajo določene pravice, vezane na študentski status (npr. subvencionirana prehrana, prevoz, bivanje v študentskem domu itd.).