Navodila in postopki

Osnovna navodila in postopki glede izvajanja magistrskega študija.

Od izpolnitve vpisnega lista dalje komunikacija s študenti in študentkami na Filozofski fakulteti poteka izključno prek študentovega oz. študentkinega elektronskega naslova digitalne identitete UL, ki se kreira s prevzemom digitalne identitete UL in ima obliko ab1234@student.uni-lj.si (številk je lahko tudi več). Navedeni el. naslov so študenti in študentke dolžni/-e uporabljati. Prijava je mogoča le z digitalno identiteto UL, torej uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljajo za vstop v VIS FF.

Postopek za prevzem digitalne identitete je opisan tukaj. Hkrati so na voljo tudi spletni obrazci za urejanje pozabljenega gesla, za spremembo gesla ter preverjanje delovanja identitete. V kolikor pride pri uporabi do težav (npr. študent oz. študentka nima dostopa do navedenega elektronskega predala oziroma v el. predal ne prejema obvestil), se študent oz. študentka lahko obrne na UL, in sicer tako, da prijavi napako preko povezave prijava napake.

Natančna navodila UL za dostop do el. pošte ter za nastavitev poštnih odjemalcev so na voljo tukaj.

Navodila za uporabo študentskega informacijskega sistema VIS (prijava na izpit/kolokvij, odjava od izpita/kolokvija, tiskanje potrdila o vpisu, oddaja prošnje, pregled izpitnih rokov in rezultatov izpita, pregled opravljenih obveznosti, pregled finančnega stanja) so na voljo tukaj.

Skupni del pedagoškega modula (SDPM) je izraz, ki se uporablja za skupne predmete, ki jih morajo kot del profesionalnega izobraževanja bodočih učiteljev obiskovati vsi študenti pedagoških smeri na Filozofski fakulteti. SDPM obsega pet obveznih predmetov (Psihologija za učitelje, Didaktika, Pedagogika, Andragogika, Opazovalna praksa) v obsegu 24 KT. Opazovalno prakso študenti izberejo pri enem od prej naštetih predmetov.  Poleg obveznih predmetov SDPM vključuje tudi obvezne izbirne predmete (Humanistika in družboslovje, Raziskovanje učnega procesa in Slovenščina za učitelje). Študenti izberejo enega od obveznih izbirnih predmetov.

SDPM – Skupni del pedagoškega modula

Obvezni predmeti

Predmet

KT

Nosilec

Psihologija za učitelje

7

prof. dr. Melita Puklek Levpušček, prof. dr. Cirila Peklaj

*Opazovalna praksa pri psihologiji

2

prof. dr. Melita Puklek Levpušček, prof. dr. Cirila Peklaj

Didaktika

5

izr. prof. dr. Damijan Štefanc

*Opazovalna praksa pri didaktiki

2

izr. prof. dr. Damijan Štefanc

Pedagogika

3

doc dr. Katja Jeznik

*Opazovalna praksa pri pedagogiki

2

doc. dr. Katja Jeznik

Andragogika

3

red. prof. dr. Monika Govekar Okoliš

*Opazovalna praksa pri andragogiki

2

red. prof. dr. Monika Govekar Okoliš

Obvezni izbirni predmeti

 

 

**Družboslovje in humanistika

4

prof. dr. Milica Antić Gaber, , doc. dr. Anja Zalta, prof. dr. Eva D. Bahovec

**Raziskovanje učnega procesa

4

prof. dr. Valentin Bucik, prof. dr. Cirila Peklaj,

izr. prof. dr. Gregor Sočan

**Slovenščina za učitelje

4

red prof. dr. Simona Kranjc

* študenti izberejo opazovalno prakso pri enem predmetu
** študenti izberejo enega izmed obveznih izbirnih predmetov

Krajše opise predmetov lahko najdete tukaj:

Urnik predmetov SDPM lahko najdete tukaj

Navodila za izpolnjevanje vpisnega lista za študijsko leto 2023/2024 so na voljo tukaj.

Izbira zunanjega izbirnega predmeta za študente FF

Študenti FF, ki so vpisani ali se vpisujejo na programe, pri katerih je predvidena izbira zunanjih izbirnih predmetov, lahko le-te izbirajo iz ponudbe predmetov drugostopenjskih študijskih programov Filozofske fakultete (če niso del njihovega obveznega predmetnika oz. če jih še niso izbrali) ali drugih fakultet ljubljanske ali drugih univerz, domačih ali tujih. Izjemoma lahko študenti druge stopnje izberejo zunanji izbirni predmet iz ponudbe predmetov prvostopenjskih študijskih programov, vendar le na podlagi soglasja oddelka, pod pogojem, da tega predmeta na prvi stopnji še niso opravili. Seznam izbirnih predmetov in njihove vsebine so objavljeni na spletni strani FF.

Študenti morajo vedno pred izbiro posameznega zunanjega izbirnega predmeta preveriti ali izpolnjujejo pogoje za pristop oziroma upoštevati pripombe, ki so navedene v tabeli.

Filozofska fakulteta ponuja pester izbor predmetov, študentom pa so na voljo tudi predmeti Centra za obštudijsko dejavnost ter predmeti FDV, s katerim ima FF podpisan medsebojni dogovor, ki so v datotekah nadaljevanju:

Za izbiro zunanjega izbirnega predmeta na FF in FDV ini potrebno izpolnjevati nobenih obrazcev. Predmete FF in FDV študenti izberejo iz nabora predmetov ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista. 

Prav tako ni treba izpolnjevati nobenih obrazcev za predmete, ki jih ponuja Center za obštudijsko dejavnost UL. V primeru izbire zunanjega izbirnega predmeta Centra za obštudijsko dejavnost UL študent v študijskem informacijskem sistemu izbere eno izmed opcij (glede na število KT) v nadaljevanju:

 • Center za obštudijsko dejavnost – zunanji izbirni predmete (3KT)
 • Center za obštudijsko dejavnost – zunanji izbirni predmet (4KT)

V primeru, da želijo študenti izbrati oziroma vpisati:

 • zunanji izbirni predmet iz ostalih visokošolskih zavodov, s katerimi FF nima sklenjenega medsebojnega dogovora
 • zunanji izbirni predmet AGRFT (ponudba izbirnih predmetov za študijsko leto 2023/2024 je na voljo tukaj) ali
 • obštudijske dejavnosti članic UL (študenti morajo biti pozorni na to, da izberejo obštudijske dejavnosti iz seznama na povezavi za ustrezno stopnjo študija)
 • zunanji izbirni predmet Podiplomske šole ZRC SAZU (ponudba izbirnih predmetov za študijsko leto 2023/2024 je na voljo tukaj). Izbirati je mogoče izbirne predmete modulov študijskih programov 2. stopnje (študenti vseh oddelkov FF lahko izberejo skupno največ 10 predmetov. Ko bo dogovorjeno število predmetov doseženo, izbira teh predmetov ne bo več možna)

morajo študenti ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista v tem primeru izbrati predmet AA zunanji izbirni predmet v ustreznem obsegu kreditnih točk. Hkrati morajo študenti izpolniti vlogo za vpis zunanjih izbirnih predmetov za izbiro zunanjega izbirnega predmeta na drugem visokošolskem zavodu in ga (izpolnjenega in žigosanega s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda) najkasneje do 15. oktobra predložiti v tajništvo matičnega oddelka, kjer so vpisani. V tajništvu bodo izbrani zunanji izbirni predmet vnesli v študentov elektronski indeks.

V primeru, da so študenti izbrali zunanji izbirni predmet iz ponudbe predmetov prvostopenjskih študijskih programov, tajništvo pred vpisom dejanskega predmeta (v sodelovanju z referatom, če je bil študent predhodno vpisan na drugem študijskem programu) preveri še, da študenti tega predmeta na prvi stopnji še niso opravili.

Študenti vpisani na drugostopenjske programe Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo lahko opravljajo zunanje izbirne predmete iz ponudbe predmetov prvostopenjskih programov samo po odobreni prošnji naslovljeni na predstojnika oddelka (Sklep seje sveta oddelka za etnologijo in kulturno antropologije, 18. 6. 2019).

Zamenjava notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta za študente FF

Študentka (prvič ali ponovno vpisana ali s podaljšanim statusom) lahko - v rokih in pod pogoji navedenimi v nadaljevanju - enkrat zamenja notranji in enkrat zamenja zunanji izbirni predmet v letniku, v katerega je vpisana, pri čemer zamenjavo uredi v oddelčnem tajništvu po elektronski pošti (obrazec je na voljo tukaj), in sicer:

 • do 15. oktobra tekočega študijskega leta, ne glede na to, kdaj se predmet izvaja, če je predmet v košarici izbirnih predmetov ustrezne stopnje, če so še prosta mesta na novo izbranem predmetu in če izvedba tega predmeta to omogoča;
 • v petnajstih dneh po začetku letnega semestra, če se novi predmet izvaja v letnem semestru (ne glede na čas izvajanja predmeta, ki ga opušča), če je predmet v košarici izbirnih predmetov ustrezne stopnje, če so še prosta mesta na novo izbranem predmetu, in če izvedba tega predmeta to omogoča.

Študent, ki zamenja predmet Šport in humanistika Pedagoške enote za šport z drugim predmetom, mora o zamenjavi predmeta nujno obvestiti Pedagoško enoto za šport, da lahko njegovo mesto ponudijo drugemu študentu. Kontakti so na voljo tukaj.

Po poteku rokov iz prejšnjega odstavka morajo študenti: 

1. za zamenjavo zunanjega izbirnega predmeta oddati prošnjo v študentskem informacijskem sistemu VIS, pri čemer je zamenjava možna le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • izvajalka predmeta to dovoli,
 • predmet, predviden za zamenjavo, je v košarici izbirnih predmetov in so na predmetu še prosta mesta ter
 • za zamenjavo obstajajo utemeljeni razlogi.

Študenti morajo v prošnji za menjavo zunanjega izbirnega predmeta pojasniti utemeljene razloge iz tretje alineje prejšnjega odstavka in priložiti dokazila o njihovem obstoju. Za utemeljene razloge štejejo naknadno spremenjene okoliščine, na katere študenti niso mogli vplivati (npr. naknadna sprememba urnika, ki vpliva na obiskovanje predmetov na temeljnem programu, neizvajanje predmeta), daljša odsotnost študentov (npr. zaradi študijske izmenjave, daljše bolezni, starševstva) in podobno.

2. za zamenjavo notranjega izbirnega predmeta oddati prošnjo v študentskem informacijskem sistemu VIS, pri čemer je zamenjava notranjega izbirnega predmeta možna, če oddelek k temu poda soglasje.

Študenti morajo v prošnji za menjavo zunanjega izbirnega predmeta pojasniti utemeljene razloge iz 3. točke prejšnjega odstavka in priložiti dokazila o njihovem obstoju. Za utemeljene razloge štejejo naknadno spremenjene okoliščine, na katere študent ni mogel vplivati (npr. naknadna sprememba urnika, ki vpliva na obiskovanje predmetov na temeljnem programu, neizvajanje predmeta), študentova daljša odsotnost (npr. zaradi študijske izmenjave, daljše bolezni, starševstva) in podobno.

Po poteku rokov iz prvega odstavka morajo študenti za zamenjavo notranjega izbirnega predmeta oddati prošnjo v študentskem informacijskem sistemu VIS, pri čemer je zamenjava notranjega izbirnega predmeta možna, če oddelek k temu poda soglasje.

Prošnjo za zamenjavo notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta lahko oddajo tudi redno vpisani študenti, študenti brez statusa in študenti s podaljšanim statusom, ki želijo zamenjati notranje ali zunanje izbirne predmete iz preteklih letnikov. Za presojo o upravičenosti za zamenjavo notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta se v tem primeru smiselno uporabljajo zgoraj navedena določila.

Postopek in rok za oddajo prošnje je naveden v poglavju »Oddaja prošenj«.

Izbira zunanjega predmeta na FF za študente drugih visokošolskih zavodov

Študenti drugih visokošolskih zavodov lahko izbirajo predmete, ki jih ponuja Filozofska fakulteta, pri čemer se morajo študenti o morebitni prostih mestih pozanimati v tajništvu oddelka, ki predmet ponuja oziroma  Pedagoški enoti za šport, če predmet spada v pristojnost Pedagoške enote za šport. Če je prosto mesto, študenti izpolnijo vlogo za vpis zunanjega izbirnega predmeta - študenti drugih visokošolskih zavodov, ki ga tajništvo (oziroma  Pedagoška enota za šport) oddelka potrdi. Tajništvo (oziroma  Pedagoška enota za šport) na podlagi potrjenega obrazca vnese študente in predmete, ki so jih študenti izbrali v študentski informacijski sistem VIS. Tajništvo (oziroma  Pedagoška enota za šport) potrjen obrazec posreduje v Referat za magistrski študij v žigosanje, referat podpisan in ožigosan obrazec posreduje študentu, ta pa svoji matični fakulteti. Izbira zunanjega izbirnega predmeta je mogoča do 15. oktobra.

Uveljavljanje statusa študenta s posebnimi potrebami in/ali posebnim statusom v sprejemnem postopku (pred vpisom)

Študenti, ki želijo uveljavljati status študenta s posebnimi potrebami ali posebnim statusom pri vpisu na 2. stopnjo, morajo oddati vlogo za dodelitev statusa, ki je na voljo tukaj.

Pravila za dodelitev statusa pa so na voljo tukaj.

Uveljavljanje statusa študenta s posebnimi potrebami in/ali posebnim statusom v sprejemnem postopku v času študija (po vpisu)

Študenti, ki želijo uveljavljati status študenta s posebnimi potrebami ali posebnim statusom pri vpisu na 2. stopnjo, morajo oddati vlogo za dodelitev statusa, ki je na voljo tukaj.

Pravila za dodelitev statusa pa so na voljo tukaj.

Študenti, ki izkazujejo dolgotrajne okvare, motnje, primanjkljaje ali bolezni, lahko v študijskem procesu na UL pridobijo status študenta s posebnimi potrebami.

Študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, mednarodnih tekmovanjih, študenti starši do začetka obveznega šolanja otroka, lahko v študijskem procesu na UL pridobijo poseben status.

Posebni statusi so:

 • status študenta kategoriziranega športnika/trenerja kategoriziranih športnikov
 • status študenta priznanega umetnika/kulturnika,
 • status študenta udeleženca (področnih) mednarodnih tekmovanj,
 • status študenta starša.

Študenti, ki želijo uveljavljati poseben status ali status študenta s posebnimi potrebami, in z njim povezane prilagoditve študijskega procesa, naj vložijo ustrezno prošnjo. Prošnjo oddajo po postopku, opisanem v zavihku »Oddaja študentskih prošenj«.

Prošnji je potrebno dodati ustrezna dokazila.

Priznavanje statusa in s tem povezane prilagoditve študijskega procesa podrobneje urejajo Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom in Merila za reševanje študentskih prošenj za študente prve in druge stopnje.

 Uporabne informacije o pridobitvi in vrstah statusov, podpornih osebah, izobraževanjih ipd. je na voljo tukaj.

Študent lahko do zaključka študija odda naslednje prošnje:

 • priznanje statusa študenta s posebnimi potrebami in/ali posebnega statusa,
 • prehod iz izrednega na redni študij in obratno,
 • priznavanje obveznosti, opravljenih na drugih študijskih programih, in neformalno pridobljenega znanja,
 • hitrejše napredovanje,
 • nadaljevanje oz. dokončanje študija po prekinitvi, daljši od dveh let,
 • odjavo od izpita po roku, določenem za odjavo,
 • peto opravljanje izpita,
 • zamenjavo izbirnega predmeta,
 • opravljanje dodatnih predmetov izven vpisanega programa,
 • podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov,
 • napredovanje v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami,
 • pisanje zaključnega dela v tujem jeziku,
 • prošnja za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela,
 • spremembo načina plačila oziroma morebitno znižanje stroškov plačila finančnih obveznosti.

Prošnje se obravnavajo skladno z določili Meril za obravnavanje študentskih prošenj na študiju 1. in 2. stopnje.

Roki in način oddaje prošnje so navedeni tukaj.

Roki za oddajo prošenj, vezanih na vpis v študijskem letu 2023/2024, so na voljo v nadaljevanju:

VRSTA PROŠNJE

OD

DO

Prošnja za napredovanje v višji letnik s spregledom KT (manjkajočimi KT)

1.9.2023

15.9.2023 (rok za oddajo te prošnje  je skladno s sklepom Senata FF podaljšan do 26. 9. 2023)

Prošnja za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v zadnjem letniku in dodatnem letu

3.7.2023

16.8.2023

Prošnja za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v 1. letniku (izjemoma tudi za študente v zadnjem letniku in dodatnem letu, če so rok za oddajo prošnje zamudili iz upravičenih razlogov)

1.9.2023

15.9.2023 (rok za oddajo te prošnje  je skladno s sklepom Senata FF podaljšan do 26. 9. 2023)

Prošnja za prehod iz izrednega na redni študij

1.9.2023

15.9.2023 (rok za oddajo te prošnje  je skladno s sklepom Senata FF podaljšan do 26. 9. 2023)

 • Priznavanje opravljenih kreditno ovrednotenih študijskih obveznosti, ki jih je študent opravil izven študijskega programa

Študent skladno s 25. členom Meril za reševanje študentskih prošenj na študiju prve in druge stopnje (v nadaljevanju: Merila) odda prošnjo za priznavanje (kreditno ovrednotenih študijskih obveznosti) preko študijskega sistema VIS v roku in z vsemi zahtevanimi dokazili, kot je določeno v Merilih. O prošnji odloča OŠVU. Če gre za priznavanje obveznih predmetov ali notranjih izbirnih predmetov, OŠVU praviloma odloča na podlagi mnenja oddelka.

Možno je priznavanje obveznosti, ki jih študent opravi izven vpisanega programa (npr. priznavanje obveznosti iz vpisanega vzporednega študijskega programa, iz opuščenega programa ipd.), vendar pa je možno  - skladno z določili 7. člena Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS – v tem primeru priznati največ 10 KT.

Priznavanje študijskih obveznosti znotraj vpisanih dvopredmetnih študijskih programov praviloma ni možno. Morebitne vsebinsko primerljive obveznosti na kombinaciji dveh dvopredmetnih študijskih programov oziroma smeri (ki se ugotovijo naknadno), se morajo nadomestiti z dodatnimi obveznostmi, ki jih določi oddelek, na katerem študent zaproša za priznavanje. Priznavanje obveznosti znotraj vpisanih dvopredmetnih študijskih programov namreč ni skladno s 36. členom ZVis, saj ta določa, da mora posamezen letnik študijskega programa obsegati 60 ECTS, kar velja tudi za dva dvopredmetna študijska programa (30 ECTS + 30 ECTS).

Primer: Študent dvopredmetnega študijskega programa Pedagogika in andragogika in dvopredmetnega študijskega programa Geografija praviloma ne more zaprošati za priznavanje obveznosti znotraj teh dveh dvopredmetnih študijskih programov. Če pa bi se izjemoma izkazalo, da vendarle ima na obeh dvopredmetnih študijskih programih primerljivo obveznost, ki jo je npr. že opravil na dvopredmetnem študijskem programu Pedagogika in andragogika, lahko sicer zaprosi, da se mu ta prizna  v okviru dvopredmetnega študijskega programa Geografija (pod pogojem, da s tem soglaša Oddelek za Geografijo), vendar mora Oddelek za geografijo, v primeru, da mu to obveznost prizna, študentu predpisati dodatno (nadomestno) obveznost v enakem obsegu KT. 

Praviloma se priznavajo le obveznosti, opravljene na študijskem programu iste stopnje. Izjemoma se lahko na podlagi ustrezne strokovne utemeljitve oddelka priznavajo tudi obveznosti, opravljene na študijskem programu nižje stopnje (npr. priznavanje obveznosti, opravljenih na študijskem programu prve stopnje na drugi stopnji).

Več o tem v 25. členu Meril.

 • Priznavanje neformalno pridobljenega znanja

Študent skladno s  26. členom Meril za reševanje študentskih prošenj na študiju prve in druge stopnje (v nadaljevanju: Merila) odda prošnjo za priznavanje (neformalno pridobljenega znanja) preko študijskega sistema VIS z vsemi zahtevanimi dokazili. O prošnji odloča OŠVU. V postopku se odloča na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja. Študentom se skladno z določili tega pravilnika lahko prizna neformalno pridobljeno znanje in spretnosti, ki po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki so določene s študijskim programom, v katerega je študent vpisan. Podlaga za priznavanje je potrdilo ali druga listina o opravljenem programu, v katerem so navedeni datum in ustanova, število kreditnih točk (če je to določeno) in program z vsebino, ki ga je kandidat obiskoval. Če OŠVU sam ne more odločiti o priznavanju neformalno pridobljenega znanja in spretnosti študenta, lahko zaprosi za mnenje.

 • Priznavanje opravljenih obveznosti iz starega (predbolonjskega) univerzitetnega programa

Kandidati, ki so bili vpisani v stari univerzitetni program si lahko nekatere obveznosti priznajo tudi v okviru magistrskega študija. Za priznavanje obveznosti oddajo prošnjo za priznavanje obveznosti. Prošnja se obravnava v skladu s potrjenimi prevedbami obveznosti za prehod iz starega v bolonjski študijski program, ki so za posamezni študijski program objavljene na spletni strani fakultete pod dodiplomski študij (1 stopnja) /vpis in napredovanje, podpoglavje prekinitev študija.

*Obveznosti, ki jih študent opravi na drugi članici UL v okviru zunanje izbirnosti, niso predmet priznavanja in zanje ni potrebno vlagati prošnje. Navodila za izbiro teh predmetov so za drugo stopnjo tukaj (zavihek: Izbira izbirnih predmetov).

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi letnik visokošolskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji.

Prehodi so možni med študijskimi programi

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
 • med katerimi se lahko prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik drugega študijskega programa. Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik.

Prehodi med študijskimi programi se obravnavajo skladno z Merili za prehode med študijskimi programi.

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:

 • se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
 • lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
 • se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
 • lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

V skladu z drugo alinejo prejšnjega odstavka lahko študenti enkrat v času študija spremenijo študijski program ali smer brez plačila šolnine. V tem primeru nimajo pravice do vpisa v dodatno leto in jim status študenta preneha ob zaključku zadnjega semestra, razen v primeru spremembe študijskega programa zaradi poteka njegove akreditacije. Ob drugi ali naslednji spremembi programa oziroma smeri so študenti plačniki šolnine tudi na rednem študiju.

Sprememba študijskega programa pomeni:

1. Opustitev celotnega študija na določenem študijskem programu in pričetek izobraževanja na novem študijskem programu v prihodnjem študijskem letu (primer: opustitev enopredmetnega študijskega programa Umetnostna zgodovina in pričetek izobraževanja na enopredmetnem študijskem programu Zgodovina)

Študenti se v tem primeru prijavijo (preko spletnega portala eVŠ) na razpis za vpis, ki ga najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. Za mesto na novem študijskem programu študent, ki opušča celoten študij na določenem študijskem programu, kandidira pod enakimi pogoji kot drugi novi kandidati, ki se v tistem študijskem letu prijavljajo na razpis za vpis.

Če gre za sorodni področji, lahko študenti po vpisu v 1. letnik novega študijskega programa oddajo tudi prošnjo za priznavanje že opravljenih obveznosti.

2. Zamenjava dvopredmetnega študijskega programa za enopredmetni študijski program z enega od dveh strokovnih področij ali obratno (primer: zamenjava dvopredmetnega študijskega programa Filozofija – Sociologija za enopredmetni študijski program Filozofija oziroma zamenjava enopredmetnega študijskega programa Filozofija za dvopredmetni študijski program Filozofija – Sociologija)), pri čemer sta možna dva načina:

 • z vpisom v prvi letnik želenega enopredmetnega študijskega programa z enega od dveh strokovnih področij ali dvopredmetnega študijskega programa;

Študenti se v tem primeru prijavijo (preko spletnega portala eVŠ) na razpis za vpis(na mesta za vpis v 1. letnik), ki ga najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. Za mesto na želenem, novem študijskem programu študent kandidira pod enakimi pogoji kot drugi novi kandidati, ki se v tistem študijskem letu prijavljajo na razpis za vpis.

Če gre za sorodni področji, lahko študenti po vpisu v 1. letnik novega študijskega programa oddajo tudi prošnjo za priznavanje že opravljenih obveznosti.

 • z vpisom v višji letnik želenega enopredmetnega študijskega programa z enega od dveh strokovnih področij ali dvopredmetnega programa (po načelu vpisa po merilih za prehode).

Študenti se v tem primeru prijavijo (preko spletnega portala eVŠ) na razpis za vpis (na mesta za vpis v višji letnik – po merilih za prehode), ki ga najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. To lahko storijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • imajo predhodno odobreno prošnjo za opravljanje dodatnih predmetov izven vpisanega programa (predmetov želenega enopredmetnega ali dvopredmetnega študijskega programa) in;
 • opravijo pogoje za vpis v višji letnik (želenega) novega enopredmetnega ali dvopredmetnega  študijskega programa.

Če nista izpolnjena pogoja iz prejšnjih dveh alinej, lahko študenti še vedno kandidirajo za vpis v 1. letnik želenega enopredmetnega študijskega programa z istega strokovnega področja ali dvopredmetnega študijskega programa, kot je to opisano v 1. alineji te točke. 

3. Zamenjava enega od dveh dvopredmetnih študijskih programov, (primer: zamenjava dvopredmetnega študijskega programa Filozofija – Sociologija za dvopredmetni študijski program Filozofija - Zgodovina), pri čemer sta možna dva načina:

 • z vpisom v prvi letnik želenega dvopredmetnega študijskega programa

Študenti se v tem primeru prijavijo (preko spletnega portala eVŠ) na razpis za vpis (na mesta za vpis v 1. letnik), ki ga najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. Za mesto na novem dvopredmetnem študijskem programu študenti kandidirajo pod enakimi pogoji kot drugi novi kandidati, ki se v tistem študijskem letu prijavljajo na razpis za vpis. Če študenti ne izpolnijo pogojev za sprejem/vpis na želen, nov dvopredmetni študijski program imajo naslednje možnosti:

 • se lahko ponovno vpišejo v isti letnik dvopredmetnega študijskega programa, na katerem so že vpisani, pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje za ponovni vpis v letnik;
 • pavzirajo na dvopredmetnem študijskem programu, na katerem so vpisani in naslednje študijsko leto ponovno kandidirajo na razpisu za vpis za sprejem/vpis na (želen) nov dvopredmetni študijski program. 

Če gre za sorodni področji, lahko študenti po vpisu v 1. letnik novega študijskega programa oddajo tudi prošnjo za priznavanje že opravljenih obveznosti.

 • z vpisom v višji letnik (po načelu vpisa po merilih za prehode).

Študenti se v tem primeru prijavijo (preko spletnega portala eVŠ) na razpis za vpis (na mesta za vpis v višji letnik – po merilih za prehode), ki ga najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. To lahko storijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • imajo predhodno odobreno prošnjo za opravljanje dodatnih predmetov izven vpisanega programa (predmetov želenega, novega dvopredmetnega študijskega programa);
 • in opravijo pogoje za vpis v višji letnik želenega, novega dvopredmetnega študijskega programa.

Če nista izpolnjena pogoja iz prejšnjih dveh alinej, lahko študenti še vedno kandidirajo za vpis v 1. letnik želenega dvopredmetnega študijskega programa, kot je to opisano v 1. alineji te točke.

Vse zgoraj navedeno v zvezi s spremembo študijskega programa se smiselno uporablja tudi za spremembo smeri.

Navodila v zvezi z oddajo prošenj so na voljo tu.

Navodila študentov za oddajo zaključnega dela v preverjanje podobnosti vsebine so na voljo tukaj.

V prilogi k diplomi se lahko zabeležijo naslednji dosežki študenta v času študija:  

 • uradne študijske izmenjave in prakse (ERASMUS, CEEPUS …),
 • univerzitetna Prešernova nagrada,
 • fakultetna Prešernova nagrada,
 • sodelovanje v organih Univerze v Ljubljani (predsednik ŠSUL, podpredsednik ŠSUL, član ŠSUL, tajnik ŠSUL, študent senator UL, mesto v komisijah in delovnih skupinah senata UL in ŠSUL, predstavnik študentov v upravnem odboru UL),
 • sodelovanje v organih članice UL (predsednik ŠS, podpredsednik ŠS, tajnik ŠS, član ŠS, študent senator, mesto v komisijah in delovnih skupinah, član upravnega odbora/prodekan študent),
 • tutor študent, koordinator tutorjev študentov, demonstrator.  

Študenti se za vpis dosežkov v prilogo k diplomi odloči prostovoljno. V Referatu za magistrski študij (2. stopnje) oddajo vlogo za vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi in priložijo dokazila/potrdila. Obrazec morajo študenti drugostopenjskih študijskih programov oddati ob prijavi k zagovoru magistrskega dela. Naknadnih vlog in dokazil/potrdil ne bo mogoče upoštevati.

Za vse dosežke, ki jih študenti želijo uveljavljati, morajo sami priskrbeti ustrezna dokazila/potrdila.  

Če je študent študentsko izkaznico izgubil ali so mu jo ukradli, mora na Referatu za magistrski študij (2. stopnja) zaprositi za izdajo nove.

Študenti za izdajo dvojnika oz. nove študentske izkaznice izpolnijo vlogo za izdajo nove študentske izkaznice in jo oddajo v Referatu za magistrski študij (2. stopnja). Izdaja nove študentske izkaznice je plačljiva v skladu s cenikom

Študenti morajo za izpis izpolniti in podpisati vlogo za izpis ter jo oddati v Referatu za magistrski študij, osebno (s študentsko izkaznico) ali po pošti. V primeru daljše odsotnosti študentov jih lahko izpišejo tudi osebe, ki so jih za to dejanje pisno pooblastili.

Izpis študenta zaradi spremembe študijskega programa/smeri in status študenta

Študentu, ki se iz izpiše iz študijskega programa/smeri, ker se želi pred zaključkom študijskega leta vpisati v nov študijski program/smer, status z izpisom ne preneha, če se pred zaključkom študijskega leta vpiše v nov študijski program/smer. Status študent v tem primeru torej ohrani do konca študijskega leta (30. 9.). Več v pojasnilu MIZŠ

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani kot pooblaščeni zdravstveni zavod izvaja preventivne sistematične preglede, obvezna cepljenja, določena z republiškim programom imunoprofilakse in kemoprofilakse, programirane zdravstveno-vzgojne aktivnosti ter nudi celovito zdravstveno oskrbo za potrebe študentske populacije. Študenti si lahko hkrati ob sistematičnem pregledu izberejo tudi osebnega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa.

Študenti so o terminih sistematskih pregledov obveščeni preko spletnih strani in preko elektronske pošte.

Zgibanka ZD