Vpis in napredovanje – 1. stopnja

V študijski program se lahko na podlagi razpisa za vpis vpišejo študenti, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, ki so v skladu z zakonom določeni v študijskem programu.

Ob vpisu študenti pridobijo status študenta, ki se izkazuje z univerzitetno študentsko izkaznico, ki je javna listina.

Združevanje študijskih programov

V letu 2020 je Filozofska fakulteta uspešno in v celoti izvedla t. i. združevanje študijskih programov, katerega cilj je bil zmanjšanje števila študijskih programov, pri čemer s tem ni bila okrnjena raznolikost ponudbe študijskih programov oziroma smeri ter obstoječe možnosti njihovih kombinacij.

Vse spremembe, ki jih je prineslo združevanje študijskih programov so formalne in ne vsebinske narave, kar pomeni, da se je kvečjemu spremenilo ime programa in smeri znotraj programa, ponekod pa posledično tudi strokovni naslov, ki se skladno z določili Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih tvori bodisi iz (spremenjenega) imena programa bodisi iz imena smeri.

Tabela, iz katere je razvidno, pri katerih prvostopenjskih programih je prišlo do združevanja, kakšno je novo ime programa oziroma smeri po združevanju in morebitne spremembe strokovnega naziva je na voljo tukaj.

Študent oziroma študentka -  ne glede na združevanje - ohrani predmetnik in vse ostale pravice, ki se zagotavljajo na naslednji način:

 • študenti in študentke, ki bodo izpolnili pogoje za redno napredovanje v višji letnik, napredujejo v višji letnik združenega programa in ne izgubijo pravice do dodatnega leta, v kolikor je niso izgubili že prej (ponavljanje letnika ali zamenjava programa), saj v danem primeru ne gre za neizpolnitev obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu;
 • študenti in študentke, ki bodo letnik ponavljali ali imeli podaljšan status iz opravičenih razlogov, to pravico uresničijo v združenem programu, v kolikor je še niso izkoristili. S ponavljanjem bodo izgubili pravico do dodatnega leta, enako kot bi jo izgubili ob ponavljanju letnika v istem (nezdruženem) programu. Če so pravico že izgubili, bodo študij prekinili in ga nadaljevali ali dokončali v skladu s pravili, ki jih določa Statut UL v združenem programu;
 • študentom in študentkam, ki bodo pavzirali, se bo pavziranje beležilo na združenem študijskem programu, na katerem po ponovni pridobitvi statusa študenta nadaljujejo in zaključijo študij po pravilih iz predhodnih alinej;
 • študenti in študentke, ki imajo pred sabo še zaključek študija, zaključijo študij v združenem programu.

Spremembe, ki jih je prineslo združevanje študijskih programov, začnejo veljati s študijskim letom 2021/22 in veljajo za vse študente in študentke teh (združenih) študijskih programov. Spremembe bodo za študente in študentke teh študijskih programov avtomatično izvedene v študentskem informacijskem sistemu VIS  in se bodo avtomatično odrazile tudi na vseh dokumentih (potrdilu o vpisu, potrdilu o opravljenih obveznostih, potrdilu o zaključku študija, diplomi, prilogi k diplomi…), ki bodo študentu in študentki izdani za študijsko leto 2021/2022 in vsa nadaljnja študijska leta.

Za študente in študentke, ki so vpisani na študijske programe FF, ki se niso združevali, ni nobenih sprememb. Prav tako ni sprememb za študente in študentke, ki se bodo na Filozofsko fakulteto vpisovali v študijskem letu 2021/2022, saj se bodo prijavili in vpisali v že združene študijske programe oziroma smeri.

Uradno pojasnilo FF v zvezi z združevanjem študijskih programov in spremembo imen študijskih programov oziroma smeri, ki ga lahko študenti in študentke predložijo štipenditorjem oziroma drugim zainteresiranim, je objavljeno tukaj

Druge spremembe študijskih programov

V primeru drugih sprememb študijskih programov (po že izvedenem združevanju študijskih programov na FF), kjer se npr. na določenem študijskem programu, ki je bil sprva enopredmeten, vzpostavi program z novimi (enopredmetnimi, dvopredmetnimi, pedagoškimi ali nepedagoškimi) smermi, velja, da že vpisani študenti ohranijo predmetnik in vse ostale pravice, ki so jih imeli ob vpisu v ta študijski program, so pa od konkretnega študijskega leta, od katerega sprememba velja, vpisani na ustrezno smer tega študijskega programa (enako velja za dvopredmetne študijske programe, kjer se dodajajo nove smeri). Spremembe bodo za študente in študentke teh študijskih programov avtomatično izvedene v študijskem informacijskem sistemu VIS in se bodo avtomatično odrazile tudi na vseh dokumentih (potrdilu o vpisu, potrdilu o opravljenih obveznostih, potrdilu o zaključku študija, diplomi, prilogi k diplomi…), ki bodo študentu in študentki izdani za konkretno študijsko leto in vsa nadaljnja študijska leta.

Navedene spremembe so bile oziroma bodo izvedene na naslednjih študijskih programih in v naslednjih študijskih letih:

 • Enopredmetni študijski program Muzikologija se je v študijskem letu 2022/2023 spremenil v študijski program Muzikologija z dvema smerema: enopredmetno in dvopredmetno.
 • V okviru enopredmetnega študijskega programa Prevajalstvo (prej Medjezikovno posredovanje) so bile v študijskem letu 2022/2023 uvedene nove dvopredmetne smeri:

                       - slovenščina-angleščina –  francoščina – enopredmetna smer
                       - slovenščina-angleščina – italijanščina – enopredmetna smer
                       - slovenščina- angleščina –  nemščina – enopredmetna smer
                       - slovenščina-angleščina – dvopredmetna smer
                       - slovenščina- francoščina –  dvopredmetna smer
                       - slovenščina- italijanščina – dvopredmetna smer
                       - slovenščina-nemščina – dvopredmetna smer

Status študenta se pridobi z vpisom na redni oz. na izredni študij.

Študenti imajo tako na rednem kot na izrednem študiju pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (npr. subvencionirana prehrana in prevoz, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, če niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oz. niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov (69. člen Zakona o visokem šolstvu).

Študenti lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program oz. smer.

 Status študenta preneha (70. člen ZVIS):

 • študentom, ki zaključijo študijski program 1. stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem so zaključil študij;
 • če študenti ne zaključijo študija na študijskem programu 1. stopnje v 12 mesecih (dodatno leto) po zaključku zadnjega semestra (če so študenti v času študija ponavljali ali spremenili študijski program, status preneha ob zaključku zadnjega semestra);
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik;
 • če se izpiše;
 • če je bil izključen.

Status študenta se lahko iz upravičenih razlogov tudi podaljša, vendar samo enkrat v času študija na posamezni stopnji. Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

Izjeme v zvezi z podaljšanjem statusa študenta ter tudi rednim in izrednim napredovanjem študentov in oddajanjem prošenj, ki veljajo za vpis v študijskem letu 2023/2024, so navedene tukaj.

Študijski koledar je oblikovan na podlagi Zakona o visokem šolstvu ter v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

V vsakem semestru organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja.

Študijski koledar za tekoče študijsko leto je na voljo tukaj.

Vpis sprejetih kandidatov v prvem prijavnem roku poteka običajno med 25. 7. in 5. 8.

Ko je zaključen izbirni postopek, prejmejo kandidati, ki so sprejeti, navodila za elektronski vpis v prvi letnik po pošti in po elektronski pošti. Takrat prejmejo tudi uporabniško ime in vpisno številko.

Vpis poteka preko študentskega informacijskega sistema VIS in po pošti (velja za pošiljanje prilog).

Navodilo za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študijskega informacijskega sistema VIS je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista«. Študenti FF, ki so vpisani ali se vpisujejo na študijske programe, pri katerih je predvidena izbira zunanjih izbirnih predmetov, si lahko ponudbo izbirnih predmetov pred izpolnjevanje vpisnega lista ogledajo tukaj, poglavje »Izbira izbirnih predmetov«.

Nalaganje fotografije za študentsko izkaznico za prvič vpisane

Na vpisnem listu je v nadaljevanju potrebno naložiti ustrezna fotografijo, saj je ta obvezna. Brez uspešno naložene fotografije vpisnega lista ni mogoče zaključiti. Zato je pomembno, da kandidati primerno digitalno fotografijo v jpg formatu in velikosti vsaj 400x503 pik pripravijo še pred pričetkom izpolnjevanja vpisnega lista. V nasprotnem primeru se lahko dogodi, da se zaradi daljše neaktivnosti izgubijo vsi že vpisani podatki in izbrani izbirni predmeti. V tem primeru je potrebno postopek vpisa ponoviti.

Navodilo za nalaganje fotografije

Ob nalaganju fotografije dosledno upoštevajte navodila, saj gre za fotografijo, namenjeno identifikaciji, tako da mora biti ustrezna oz. v skladu z navodili, ki so predpisani za osebno izkaznico – glejte na E-uprava.

 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik morajo študenti opraviti študijske obveznosti prvega letnika v obsegu 54 KT. Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v tretji letnik. Za napredovanje iz drugega v tretji letnik morajo študenti opraviti študijske obveznosti drugega letnika  v obsegu 54 KT, skupaj s celotnimi obveznostmi 1. letnika.

Izjeme od zgoraj navedenih pravil v zvezi z rednim in izrednim napredovanjem študentov, podaljšanjem statusa študenta, oddajanjem prošenj, ki veljajo za vpis v študijskem letu 2023/2024, so navedene tukaj.

Vpis poteka preko študentskega informacijskega sistema VIS in po pošti (velja za pošiljanje prilog). Za vpis v višji letnik VIS avtomatsko preveri izpolnjevanje pogojev in pripravi vpisni list za vpis v višji letnik. Vpisni listi se študentom odprejo predvidoma s 25. 7. Vpisne liste po izpolnitvi s strani študentov pregleda in zaključi referat. O zaključenem vpisu (in o tem, da so vpisani) so  študenti obveščeni po el. pošti.

Vpis poteka preko študentskega informacijskega sistema VIS in po pošti (velja za pošiljanje prilog).

Navodilo za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študijskega informacijskega sistema VIS je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista«. Študenti FF, ki so vpisani ali se vpisujejo na študijske programe, pri katerih je predvidena izbira zunanjih izbirnih predmetov, si lahko ponudbo izbirnih predmetov pred izpolnjevanje vpisnega lista ogledajo tukaj, poglavje »Izbira izbirnih predmetov«.

V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL in Merilih za reševanje študentskih prošenj FF), se lahko na podlagi ugodno rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 51 KT. O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje na podlagi študentove prošnje, pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje, ki ga študenti pridobijo sami pred oddajo prošnje.

Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik.

Izjeme od zgoraj navedenih pravil v zvezi z rednim in izrednim napredovanjem študentov, podaljšanjem statusa študenta, oddajanjem prošenj, ki veljajo za vpis v študijskem letu 2023/2024, so navedene tukaj.

Več informacij v zvezi z oddajo prošnje za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami je na voljo na zavihku »Navodila in postopki«, poglavje »Oddaja prošenj«..

Navodilo za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študijskega informacijskega sistema VIS (izključno po odobreni prošnji) je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista«. Študenti FF, ki so vpisani ali se vpisujejo na študijske programe, pri katerih je predvidena izbira zunanjih izbirnih predmetov, si lahko ponudbo izbirnih predmetov pred izpolnjevanje vpisnega lista ogledajo tukaj, poglavje »Izbira izbirnih predmetov«.

Študenti imajo pravico, da enkrat v času študija (na vsaki stopnji) ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem programu ali smeri, vendar pa  status študenta v tem primeru preneha ob zaključku zadnjega semestra in tako nimajo pravice do vpisa v dodatno leto.

Študentom, ki ponavljajo letnik študijskega programa, za katerega so plačali šolnino, se šolnina ponovno ne zaračuna.

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno izpolnjevati pogoje, predpisane s posameznim študijskim programom.

Pogoji za ponovni vpis v prvi letnik so za posamezne študijske programe/smeri navedeni tukaj (velja za ponovni vpis v študijskem letu 2024/2025). Za preverjanje pogojev za ponovni vpis v višjih letnikih, se obrnite na strokovno službo oddelka, v primeru študija na dvopredmetnem študiju oziroma smeri pa na strokovni službi obeh oddelkov. Kontakti samostojnih strokovnih delavk v strokovni službi oddelka so na voljo tukaj.

Za ponovni vpis v isti letnik oziroma ponavljanje letnika preverjanje pogojev opravi strokovna služba oddelka in pripravi vpisni list za ponovni vpis v isti letnik.

Vpis poteka preko študentskega informacijskega sistema VIS in po pošti (velja za pošiljanje prilog).

Navodilo za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študijskega informacijskega sistema VIS je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista«. Študenti FF, ki so vpisani ali se vpisujejo na študijske programe, pri katerih je predvidena izbira zunanjih izbirnih predmetov, si lahko ponudbo izbirnih predmetov pred izpolnjevanje vpisnega lista ogledajo tukaj, poglavje »Izbira izbirnih predmetov«.

Podaljšanje statusa študenta

Študentom se lahko status podaljša iz upravičenih razlogov največ za eno leto:

 • če ne zaključijo študija v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če se med študijem ne vpišejo v naslednji letnik oziroma semester.

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo in priznan status študenta s posebnimi potrebami ali posebnim statusom, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze in Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani oziroma udejstvovanje v okviru študentskega organiziranja, ki promovira vrednote univerze, odhod na študijsko izmenjavo, odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje FF v skladu z Merili za reševanje študentkih prošenj na 1. in 2. stopnji.  Kot upravičen razlog za podaljšanje statusa študenta, se za tuje študente prvega letnika študija, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika, lahko upošteva učenje slovenščine v okviru Leta plus. Več: Leto plus.

Izjeme od zgoraj navedenih pravil v zvezi z rednim in izrednim napredovanjem študentov, podaljšanjem statusa študenta, oddajanjem prošenj, ki veljajo za vpis v študijskem letu 2023/2024, so navedene tukaj.

Več informacij v zvezi z oddajo prošnje za podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov je na voljo tukaj: Navodilo za oddajo študentskih prošenj.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega otroka.« Pravica do podaljšanja statusa se začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po rojstvu otroka ali drugem upravičenem razlogu.

Status je mogoče podaljšati tudi v zadnjem letniku študija in tudi v času dodatnega leta.

Za študente velja, da lahko podaljšajo status le enkrat in največ za eno študijsko leto in ob tem ne izgubijo pravice do dodatnega leta po zaključenem zadnjem letniku študija.

Ponavljanje letnika oziroma sprememba študijskega programa ali smeri ne vpliva na podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov.

Navodilo za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študijskega informacijskega sistema VIS je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista«, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista« , pri čemer pri izpolnjevanju vpisnega lista sledite postopku, ki je opisan v poglavju »vpis v drugi letnik ali vpis v dodatno leto«.

Odpoved statusu študenta:
Študent se lahko pred zaključkom študijskega leta odpove statusu študenta. V tem primeru mora oddati vlogo za odpoved statusu študenta, ki je na voljo tukaj.

V dodatno leto se študenti lahko vpišejo po zaključku zadnjega letnika pod pogojem, da v času študija niso ponavljali letnika ali spremenili študijskega programa, ne glede na obseg doseženih kreditnih točk.

Vpisni listi za vpis v dodatno leto se študentom odprejo predvidoma z 25.7. Vpisne liste po izpolnitvi s strani študentov pregleda in zaključi referat. O zaključenem vpisu (in o tem, da so vpisani) so  študenti obveščeni po el. pošti.

Vpis poteka preko študentskega informacijskega sistema VIS in po pošti (velja za pošiljanje prilog).

Navodilo za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študijskega informacijskega sistema VIS je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista«.

Študenti, ki izgubijo študentski status lahko študijske obveznosti opravljajo še dve leti po izgubi statusa, razen če programu poteče akreditacija. Po izteku dveh let od izgube statusa se šteje, da so študenti študij prekinili in morajo za nadaljevanje oziroma dokončanje študija po prekinitvi oddati prošnjo za nadaljevanje oziroma dokončanje študija po prekinitvi.

Več informacij v zvezi z oddajo prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi je na voljo tukaj: Navodilo za oddajo študentskih prošenj.

Študenti, ki so bili vpisani v stari univerzitetni program in želijo zaključiti študij, lahko študij zaključijo na bolonjskem študijskem programu. Za nadaljevanje oziroma dokončanje študija morajo oddati prošnjo za nadaljevanje oziroma dokončanje študija, preko sistema VIS. V primeru težav ali vprašanj se lahko študenti obrnejo na elektronski naslov: andreja.okrslar@ff.uni-lj.si. Prošnja za nadaljevanje oziroma dokončanje študija je po veljavnem ceniku fakultete plačljiva. V postopku obravnave prošnje se študentom lahko priznajo določene obveznosti. V skladu s potrjenimi spremembami študijskih programov so bile na Seji Senata fakultete dne 26. 6. 2019 in dne 31. 3. 2021 potrjene prevedbe obveznosti za prehod iz starega v bolonjski študijski program, ki so v nadaljevanju:

 

 

Strošek zagovora zaključnega dela

Strošek zagovora zaključnega dela za študente brez statusa je enak kot strošek za prvo, drugo, tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa.                                  

Cena je objavljena v ceniku za posamezno študijsko leto.

Študentom, ki pri študiju izkazujejo izjemne študijske rezultate, se lahko na podlagi njihovih prošenj omogoči hitrejše napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče.

Več informacij v zvezi z oddajo prošnje za hitrejše napredovanje je na voljo v zavihku »Navodila in postopki« »Oddaja prošenj«.

Študenti zaključijo študij, ko opravijo vse predpisane obveznosti študijskega programa v obsegu 180 ECTS. Način zaključka študija na posameznem študijskem programu je opredeljen v posameznem predstavitvenem zborniku študijskega programa v točki » Pogoji za dokončanje študija«.

Postopki v zvezi s prijavo in potrditvijo teme zaključnega dela (kjer je v študijskem programu predpisano), z oddajo tiskane verzije zaključnega dela, z oddajo elektronske verzije zaključnega dela v pregled podobnosti vsebine ter z zagovorom zaključnega dela, so natančno opredeljeni v Pravilniku o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje, ki ga najdete na tej strani.

Študent prijavi temo diplomskega dela v strokovno službo oddelka, v skladu z določili II. poglavja pravilnika (Izbira in prijava teme diplomskega dela):
Obrazec za prijavo teme je na voljo tukaj.
 
Študent ob prijavi na zagovor odda v strokovno službo oddelka med drugim tudi naslednje priloge (16. člen):

Več informacij o tem je v pravilniku, predvsem v 16. členu. 

Zagovor zaključnega dela (če je predviden s študijskim programom):

Zagovori zaključnih del vseh treh stopenj so objavljeni tukaj.

Začasna nedostopnost zaključnega dela

 Vsebina zaključnega dela je lahko zgolj izjemoma začasno nedostopna zaradi naslednjih razlogov:

 • zaščite poslovnih skrivnosti,
 • zaščite rezultatov zaradi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine,
 • zagotavljanja varnosti ljudi in narave,
 • varovanja tajnih podatkov.

Mentor in študent pisno prošnjo za odobritev začasne nedostopnosti zaključnega dela pred oddajo tiskane in elektronske oblike dela oddata v referatu, skladno z določili Meril za reševanje študentskih prošenj na 1. in 2. stopnji. Prošnja mora vsebovati utemeljitev razloga za začasno nedostopnost vsebine zaključnega dela in predlog glede trajanja začasne nedostopnosti. Prošnji morajo biti priložena tudi ustrezna dokazila. O prošnji odloča dekan, njegova odločitev je dokončna.