Sprejemni postopek – 1. stopnja

Za študij na dodiplomskem študiju (1. stopnja) morajo vsi kandidati za vpis obvezno oddati prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ v roku, ki je določen v razpisu za vpis. Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2024/2025 je objavljen tukaj.

Navodila za prijavo so na voljo tukaj.

Razpis za vpis na študijske programe 1. stopnje je objavljen predvidoma v začetku meseca februarja vsako leto za naslednje študijsko leto.

Višina šolnine je navedena v ceniku in znaša 3.000,00 EUR za letnik. Študent šolnino poravna v enkratnem znesku ali v obrokih.

Šolnino plačajo študenti:
•    izrednega študija,
•    rednega študija, vendar le pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju:
a) Slovenski državljani in državljani članic EU oziroma držav, s katerimi ima Slovenija podpisan bilateralni sporazum (načelo vzajemnosti):
                      •  če že imajo pridobljeno najmanj enakovredno stopnjo izobrazbe*; 
                      • če se ob spremembi študijskega programa vpišejo v isti ali nižji letnik in so pred tem že izkoristili pravico do ponavljanja letnika ali spremembe študijskega     programa na isti stopnji študija; 
                      • če se ponovno vpišejo v isti študijski program ali smer, iz katerega/katere so se predhodno izpisali.
b) Tuji državljani:
                      • če prihajajo iz držav nečlanic EU oziroma držav, s katerimi Slovenija nima podpisanega bilateralnega sporazuma (načelo vzajemnosti); 
                      • če v Republiki Sloveniji niso dokončali srednješolskega izobraževanja in opravili mature skladno z ZViS; 
                      • če nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in niso sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti             Republike Slovenije za davčne namene.

Šolnina se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom za posamezno študijsko leto.

*Študentom na vzporednem rednem študiju po študijskih programih in smereh prve stopnje se šolnina ne zaračuna, če so že vpisani v študijski program oziroma smer, po katerem dosežejo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu oziroma smeri vzporednega študija. (velja za študente, ki diplomirajo od 17. 10. 2023 dalje)

Šolnina se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom za posamezno študijsko leto.

Študent šolnino poravna v enkratnem znesku ali v obrokih.

Število razpisanih mest po programih je na voljo v besedilu razpisa za vpis (Filozofska fakulteta).

Pogoji za vpis in merila za izbor  so določena z akreditiranim študijskim programom.

Pogoje za vpis in merila za izbor v primeru omejitve vpisa in večjega števila prijavljenih kandidatov za vpis si lahko ogledate v predstavitvenih zbornikih študijskih programov, dostopna pa so tudi v besedilu posebnega dela Razpisa za vpis za Filozofsko fakulteto.

 

 

 

Roki za prijavo na dodiplomske študijske programe (1. stopnja) v prvi letnik so naslednji:

Državljani/-ke Republike Slovenije in državljani/-ke držav članic Evropske unije ter Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva; državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami/-e ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti RS za davčne namene; osebe s priznanim statusom mednarodne ali začasne zaščite in prosilci/- ke za mednarodno ali začasno zaščito, ki status pridobijo do začetka izbirnega postopka; tuji državljani (ne EU), ki so v Republiki Sloveniji dokončali srednješolsko izobraževanje in opravili maturo (Na prijavni rok se ne morejo prijaviti kandidati - državljani držav nečlanic EU z zaključeno mednarodno srednjo šolo v Republiki Sloveniji.) se prijavljajo na razpisna mesta za slovenske državljane/-ke in državljane/-ke držav članic Evropske unije ter Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva, in sicer:

 • za prijavo v prvem prijavnem roku mora biti prijava elektronsko oddana v eVŠ. od 20. februarja do 20. marca 2024*;

(*V obdobju med 2. in 4. 3. 2024 bo moteno delovanje prijave za vpis zaradi informacijske prenove registra prostorskih enot. Podrobnejše informacije o stanju oddaje prijave za vpis v tem obdobju bodo objavljene na strani https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-podstran).

 • za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti prijava elektronsko oddana v eVŠ  od 21. do 27. avgusta 2024;
 • za prijavo v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest za izredni študij mora biti prijava skupaj s prilogami elektronsko oddana od 25. do 26. septembra 2024 do 10. ure.

Državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za tujce/-ke – državljane/-ke držav nečlanic Evropske unije, in sicer: 

 • za prijavo v prvem prijavnem roku mora biti prijava elektronsko oddana v eVŠ od 20. februarja do 19. aprila 2024, rok za oddajo prilog k prijavi je do 19. aprila 2024 za kandidate/-ke, ki že imajo zaključna spričevala, in do 1. avgusta 2024 za kandidate/-ke, ki jim bo zaključno spričevalo izdano v letu 2024.
 • za prijavo v drugem prijavnem roku, mora biti prijava elektronsko oddana v eVŠ od 3. do 4. septembra 2024, rok za oddajo prilog k prijavi pa je do 4. septembra 2024. (obvezna priloga je sklep o priznavanju izobraževanja).

Kandidati/-ke naj bodo pozorni/-e, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo vlog in prilog k prijavi za vpis, saj po poteku teh rokov oddaja vlog oziroma prilog ni več mogoča.

Študijski programi, kjer bodo še na voljo vpisna mesta, bodo objavljeni na tem mestu.

 • Roki za prijavo na dodiplomske študijske programe 1. stopnje za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)
 • za vpis v višji letnik od 1. do 16. septembra 2024.

Prijava poteka preko portala eVŠ.

Potrebno je natančno slediti navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

Pomoč pri tehničnih težavah pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

Prijava za vpis v prvi letnik

Na mesta za prijavo za vpis v prvi letnik se prijavijo kandidati, ki se želijo prvič vpisati v prvi letnik FF oziroma kandidati, ki želijo spremeniti študijski program. Kandidati se morajo prijaviti v roku, kot je v razpisu za vpis opredeljen za prijavo za vpis v prvi letnik. Na ta mesta se lahko prijavijo tudi diplomanti/-ke in študenti/-ke, ki bodo diplomirali/-e v tekočem študijskem letu.

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) je namenjena: 

 • študentom FF, ki ob spremembi študijskega programa izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik novega študijskega programa (ustrezno število KT za vpis v višji letnik študijskega programa);
 • kandidatom ostalih univerz v Sloveniji oz. univerz v tujini, ki so nekatere obveznosti že opravili v okviru (predhodnega) študijskega programa v Sloveniji (ustrezno število KT za vpis v višji letnik študijskega programa) ali v tujini in bi na FF želeli nadaljevati oz. dokončati študij.

Študenti FF iz prve alineje prejšnjega odstavka se prijavijo na podlagi sklepa, ki ga prejmejo kot odgovor na prošnjo, oddano skladno z Merili za reševanje študentskih prošenj na študiju prve in druge stopnje.

Kandidati iz druge alineje prejšnjega odstavka, ki se želijo prijaviti za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)  na podlagi opravljenih  obveznosti v okviru predhodnega študijskega programa, se morajo predhodno pozanimati, ali se jim bo - v okviru študijskega programa, na katerega se želijo vpisati -  priznalo ustrezno število ECTS (ki so jih opravili v predhodnem študijskem programu) za vpis v višji letnik študijskega programa (določeno z akreditiranim študijskim programom).

Neformalno poizvedbo glede tega lahko s priloženo dokumentacijo (potrdilom o opravljenih izpitih, učnimi načrti posameznih opravljenih predmetov in morebitno ostalo dokumentacijo) posredujejo v strokovno službo oddelka, ki izvaja študijski program, na katerem želijo nadaljevati oziroma dokončati študij. Kontakti oddelkov oziroma strokovnih služb oddelkov, kamor lahko posredujejo poizvedbo, so na voljo tukaj.

V kolikor iz informativnega odgovora strokovne službe oddelka na neformalno poizvedbo kandidata izhaja, da bo predvidoma v postopku priznavanja (ki bo uradno potekal ob oddaji prijave na razpis prek portala eVŠ in je opisan v nadaljevanju) kandidatu priznanih ustrezno število ECTS za vpis v drugi oz. tretji letnik, lahko kandidat prek portala eVŠ odda prijavo za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje).

Uradni postopek priznavanja opravljenih obveznosti se izvede šele po tem:

 • ko je odprt rok (prek portala eVŠ) za oddajo prijave za vpis v višji letnik (po merilih za prehode). Običajno je to med 1. in 17. 9., točen datum pa je opredeljen v vsakoletnem razpisu za vpis);
 • in študent prijavo prek portala eVŠ z ustreznimi dokazili tudi odda.

Kandidat morajo prijavi prek portala eVŠ priložiti naslednje dokumente:

 • listino o izobraževanju – maturitetno spričevalo/spričevalo o poklicni maturi/zaključni izpit (lahko kopija spričevala) – služi za preverjanje, ali kandidat izpolnjuje vstopne pogoje za vpis na FF;
 • potrdilo o opravljenih izpitih (žigosano s strani fakultete);
 • učne načrte predmetov (žigosani s strani fakultete, kjer je predmete opravil).

Če kandidat ne priloži vseh zahtevanih dokumentov je pozvan k dopolnitvi. Če kandidat manjkajočih dokumentov ne predloži v določenem roku, se prijava s sklepom zavrže. Če kandidat prijavo ustrezno dopolni, prejme sklep, iz katerega je razvidno:

 • katere obveznosti (izpiti/predmeti in morebitne druge obveznosti) se mu priznajo in v kakšnem obsegu (ECTS);
 • v kateri letnik se posamezni kandidat lahko vpiše, glede na priznane obveznosti;
 • morebitni stroški (če je študent plačnik).

Če se v tem postopku izkaže, da kandidatu v postopku priznavanja ni bilo priznanih dovolj ECTS za vpis v višji letnik, se prijava kandidata zavrne, saj ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik. Tak kandidat se lahko prijavi na razpis za vpis v prihodnjem študijskem letu, in sicer na mesta za vpis v 1. letnik v prvem prijavnem roku. Uradni postopek priznavanja se v tem primeru izvede ob vpisu v študijski program.

Prijava za vzporedni vpis

Kandidati, ki želijo študirati vzporedno na dveh študijskih programih, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut UL za vzporedni študij.

Kandidati, ki so npr. že vpisani v višji letnik na drugi izobraževalni instituciji (ki je njihova matična izobraževalna institucija) in želijo na FF študirati vzporedno, se prijavijo na razpis za vpis FF, na mesta za vzporedni vpis. Ti kandidati morajo na FF posredovati tudi potrdilo o vpisu na matični izobraževalni instituciji.

Če mest za vzporedni študij na določenem programu FF ni (oznaka / v tabeli z mesti za vzporedni vpis), to pomeni, da se na vzporedni študij na tem študijskem programu ni možno prijaviti.

Navodilo velja tudi za študente FF, ki se želijo prijaviti za študij na dveh ločenih študijskih programih v okviru FF.

Za več informacij o vzporednem študiju glej tudi poglavje »sprejemni postopek«, zavihek »vzporedni študij«.

Informativni dnevi za dodiplomske študijske programe (1. stopnja) za študijsko leto 2024/2025 bodo 16 in 17. februarja 2024.

Vse informacije o informativnih dneh na posamezni stopnji (razpored informativnega dne in povezave do vseh gradiv) so oziroma bodo objavljene tukaj

Kandidati, ki so predhodno izobrazbo zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis v prvi letnik s sklepom o priznavanju tujega izobraževanja.

Za kandidate s tujo listino o izobraževanju velja, da izpolnjena prijava za vpis v eVŠ šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja.

Dokumenti, ki so potrebni za postopek priznavanja so: kopija in prevod listine o izobraževanju in dokazila o trajanju izobraževanja in  vsebini opravljenih obveznosti.

Več informacij v zvezi s postopkom priznavanja je na voljo tudi tukaj. 

Vzporedni študij

Vzporedni študij je študij po ločenih programih univerze.

Študenti prve stopnje se lahko na mesta za vzporedni študij prijavijo po uspešno zaključenem 1. letniku prve stopnje. Prijava je možna ne samo po končanem prvem letniku, ampak tudi po končanih višjih letnikih, vendar najkasneje ob vpisu v zadnji letnik matičnega študijskega programa.

Dokazila, ki jim mora študent predložiti:

 • potrdilo o vpisu v višji letnik matičnega študijskega programa,
 • kopijo spričevala o splošni maturi oziroma spričevala o poklicni maturi ter obvestila o opravljenem ustreznem izpitu splošne mature (peti predmet).

Kandidati za vzporedni študij oddajo prijavo za vzporedni študij v roku, določenem z vsakoletnem razpisu za vpis (predvidoma od 1. do 17. septembra) prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Če število prijavljenih kandidatov za vzporedni vpis presega število razpisanih mest za vzporedni študij, se pri izboru kandidatov upoštevajo kriteriji za izbiro kot so navedeni v razpisu za vpis. 

Vpis v dvopredmetni študijski program oziroma smer ni vzporedni študij.

Študentom na vzporednem rednem študiju po študijskih programih in smereh prve stopnje se šolnina ne zaračuna, če so že vpisani v študijski program oziroma smer, po katerem dosežejo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu oziroma smeri vzporednega študija. (velja za študente, ki diplomirajo od 17. 10. 2023 dalje)

Študij diplomantov

Na dodiplomski študij (1. stopnja) se za vpis lahko prijavijo tudi diplomanti, in sicer se prijavijo bodisi:

 • na razpisana vpisna mesta za redni in izredni študij na način in v rokih iz točke I. razpisa za vpis, kjer kandidirajo s srednjo šolo.

Za študij na teh vpisnih mestih je  - skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu - predvideno plačilo šolnine ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij.

V okviru Leta Plus je rednim tujim študentom, ki se prvič vpisujejo v študijske programe prve ali druge stopnje (kjer ni pogoj za vpis znanje slovenščine na ravni B2) omogočeno intenzivno učenje slovenščine. Ob vključitvi v Leto plus je tujim študentom omogočeno tudi podaljšanje statusa študenta. Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji, postopkom prijave in roki za prijavo na Leto plus so na voljo tukaj.