Sprejemni postopek – 3. stopnja

Informacije o vpisu za programe 3. stopnje.

Razpis za vpis na študijske programe 3. stopnje je vsako leto objavljen predvidoma v začetku meseca februarja vsako leto za naslednje študijsko leto.

Kandidati za vpis na doktorski študij (3.stopnja) morajo obvezno oddati prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ v roku, ki je določen v razpisu za vpis. Natančna navodila za registracijo so na voljo tukaj

Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2024/2025 je objavljen tukaj.

Kandidat mora pred vpisom v Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje izbrati mentorja, s katerim oblikujeta individualiziran študijski program.

V pomoč kandidatom pri iskanju mentorja objavljamo seznam potencialnih mentorjev za študijsko leto 2024/2025. Seznam je okviren in ga ves čas posodabljamo.

Pogoji za mentorja in somentorja:

Mentor ali somentor na doktorskem študiju je visokošolski učitelji UL, z nazivom docent, izredni profesor in redni profesor oziroma znanstveni delavec z nazivom znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno bibliografijo s širšega področja teme doktorske disertacije.

Mentor ali somentor je lahko tudi oseba z ustrezno habilitacijo druge ustanove (domače ali tuje), ki ima reference s širšega področja teme doktorske disertacije, sodeluje v doktorskem študijskem programu, ki ga izvaja ali soizvaja Filozofska fakulteta, ali je zaposlen na ustanovi, s katero ima UL ali Filozofska fakulteta sklenjen sporazum oz. pogodbo o sodelovanju.

Poleg osnovnih kriterijev je minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja/somentorja, skladno s sklepom Senata UL, št. 031-10/2018 z dne 9. 1. 2019, da v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS in hkrati doseže več kot 0 točk pri kazalcu pomembnih dosežkov A ½. Skladno s sklepom Senata UL, št. 031-4/2020 z dne 24. 3. 2020, velja, da se v primeru daljše, najmanj 6 mesečne upravičene odsotnosti mentorja ali somentorja na doktorskem študiju (npr.: bolezen, materinski, očetovski dopust...), upoštevajo Z točke po SICRIS in točke pri kazalcu pomembnih dosežkov A ½, dosežene v enoletnem podaljšanem roku oziroma večletnem v primeru odsotnosti daljše od enega leta.

V primeru umetniških raziskav mora biti mentor/somentor izvoljen v naziv visokošolskega učitelja s področja umetnosti v skladu s habilitacijskimi merili (2. odstavek 40. člena habilitacijskih meril); v tem primeru se imenuje mentorska skupina, v kateri obvezno sodeluje tudi mentor oz. somentor z znanstvenoraziskovalnega področja, ki izpolnjuje minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti.

Oseba je lahko mentor največ šestim študentom, ki so vpisani v katerikoli doktorski študijski program in od njihovega zadnje vpisa v letnik oziroma dodatno leto ni minilo več kot dve leti. V to število ne štejejo študenti, ki so oddali disertacijo v ocenjevanje. Ta omejitev velja tudi za somentorja.

Šolnina za 4-letni Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje

Šolnina za 4- letni doktorski študij za celoten program znaša 10.600,00 EUR, in sicer:

 • šolnina za 1. letnik: 3.400 EUR
 • šolnina za 2. letnik: 2.600 EUR
 • šolnina za 3. letnik: 2.200 EUR
 • šolnina za 4. letnik: 2.400 EUR.

 

Študent šolnino za posamezni letnik praviloma poravna v 3 obrokih:

 • 55 % ob vpisu
 • 22,5 % v mesecu februarju
 • 22,5 % v mesecu maju

Študent prejme račune v pdf obliki na elektronski naslov. Vsi izdani računi so vidni v študentskem informacijskem sistemu.

Cenik storitev za študente (šolnine, prispevki) je na voljo tukaj.

Sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov urejata Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novela Zakona o visokem šolstvu. Več informacij o sofinanciranju doktorskega študija je tukaj

Na doktorskem študijskem programu Humanistika in družboslovje je v študijskem letu 2024/2025 razpisanih 244 mest na 64 študijskih področjih.

Število razpisanih mest po področjih na Filozofski fakulteti je objavljen tukaj.

Pogoji za vpis

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004. Tem kandidatom ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS;
 • drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL. 

Pred vpisom v program je potrebno pridobiti soglasje predvidenega (so)mentorja in izpolnjen in podpisan obrazec »soglasje predvidenega (so)mentorja« oddati skupaj z ostalo prijavno dokumentacijo v Referat za doktorski študij.

Obrazec »soglasje predvidenega (so)mentorja« za študijsko leto 2024/2025 je na voljo tukaj.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

 • uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 %
  • študijskih programov druge stopnje,
  • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
  • študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu, sprejetih pred 11. 6. 2004,
  • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
  • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS; 
 • ocena dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred strokovno komisijo področja, na katerega se kandidat vpisuje – 50 %.

Na predlog koordinatorja/skrbnika področja, ustrezni organ članice, odgovoren za doktorski študij, odloča o primernosti kandidata.

Roki za prijavo

 • 1. prijavni rok: do vključno 7. 6. 2024
 • 2. prijavni rok: 19. 6. 2023 do vključno 19. 8. 2024 (državljani Slovenije in državljani EU) 

Rokovnik vpisa je objavljen tukaj.

Prijava za vpis

Prijava poteka preko portala EVš.

Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

Kandidati prijave za vpis oddajo in vsa k prijavi zahtevana dokazila naložijo na spletnem portalu eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti. Identiteta prijavitelja se bo preverjala na podlagi EMŠO (za državljane Republike Slovenije) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane držav članic EU na podlagi osebne izkaznice ali potnega lista, za državljane držav nečlanic EU pa na podlagi potnega lista).

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov in prilog. Kandidati bodo o zahtevi za dopolnitev prijave obveščeni na elektronski naslov, ki so ga navedli v prijavi, na portalu eVŠ. 

Obvezne priloge k prijavi za vpis:

 • kratek življenjepis z navedbo morebitne bibliografije
 • predlog idejnega osnutka dispozicije doktorske teme (v obsegu do 1000 besed) z navedbo seznama temeljne literature
 • overjene kopije vseh pridobljenih diplomskih listin
  • če ne boste diplomirali do 14. 9. 2024, jo priložite naknadno (zagovor mora biti opravljen najkasneje do 30. 9. 2024)
  • kopijo začasnega potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana
  • odločbo o priznavanju v tujini pridobljene diplome, če je diploma pridobljena v tujini
 • potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene ali overjeno kopijo priloge k diplomi za vse predhodno zaključene študijske programe (če ste diplomant fakultete, na katero oddajate prijavo in je vaša izpitna evidenca v elektronskem indeksu popolna, bomo podatke pridobili sami)
 • izjava oziroma soglasje mentorja

Pomoč pri tehničnih težavah pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

Študent se lahko na razpis za vpis prijavi tudi, če do roka za prijavo še nima opravljenih vseh obveznosti predhodnega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9.

Informativni dan za doktorske študijske programe (3. stopnja) za študijsko leto 2024/2025 je potekal 3. junija 2024.

PowerPoint predstavitev si lahko pogledate tukaj.

Vse informacije o informativnih dneh na posamezni stopnji (razpored informativnega dne in povezave do vseh gradiv) so oziroma bodo objavljena tukaj

 

Kandidat, ki je diplomsko listino pridobil v tujini, mora za vpis na doktorski študij pridobiti sklep o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Postopek se prične s prijavo kandidata na študij v Sloveniji, ki se odda preko portala eVŠ. Navodila so dostopna tudi na spletnih straneh univerze

Odločba o priznavanju izobraževanja (oziroma mnenje, izdano v postopku vrednotenja izobraževanja), ki je bila kandidatu izdana v postopku za namen zaposlovanja, ne nadomešča zgoraj omenjenega sklepa o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Za nadaljevanje izobraževanja v Sloveniji mora kandidat pridobiti sklep o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja.  

 

Priloge za priznavanje:

 • Sken / fotografija diplomske listine (dodiplomski študij; (vseh strani listine);
 • Sken / fotografija magistrske listine (vseh strani listine) oz. začasnega potrdila o zaključku magistrskega študija, v kolikor listina še ni bila izdana;
 • Sken / fotografija potrdila o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene ali sken / fotografija priloge k diplomi za vse predhodno zaključene študijske programe;
 • Sken/fotografija lastnoročno podpisanega (kandidatov podpis) kronološkega opisa dosedanjega izobraževanja v tujini

Dodatne informacije glede priznavanja lahko kandidati dobijo v Referatu za doktorski študij (3. stopnja): doktorski.studij@ff.uni-lj.si .