Mednarodna pisarna

Medfakultetne in meduniverzitetne pogodbe

Mednarodne medfakultetne pogodbe in sporazumi so tisti, ki so sklenjeni na nivoju posamezne članice (akademije/fakultete) in jih podpisujejo dekanje oz. dekani posameznih fakultet. Te pogodbe niso vezane na ERASMUS+ bilateralne sporazume.

Mednarodne meduniverzitetne pogodbe in sporazumi so tisti, ki so sklenjeni na nivoju univerze in jih podpisuje rektor. 

Te pogodbe niso vezane na ERASMUS+ bilateralne sporazume.