Mednarodna pisarna

Informacije za študente, ki odhajajo na izmenjavo

Splošne informacije za študente, ki odhajajo na izmenjavo v tujino

Študentje, ki odhajajo na izmenjavo v tujino, morajo tam opraviti del rednih študijskih obveznosti. Študenti lahko odhajajo na izmenjavo v tujino le na tiste institucije, kjer je mogoče zagotoviti priznavanje opravljenih obveznosti. Štipenditor preverja priznavanje v tujini opravljenih obveznosti in v primeru nepriznavanja lahko zahteva vračilo štipendije.

Študenti lahko sodelujejo v programu mednarodne izmenjave, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni z razpisom.

PRED ODHODOM V TUJINO

Študent, ki odhaja na študij v tujino, kjer bo poslušal predmete in opravljal izpitne in druge obveznosti svojega študijskega programa, mora pred odhodom v tujino pripraviti obrazec Študijski sporazum FF, ki zagotavlja priznavanje študijskih obveznosti po vrnitvi.

Pri tem se upošteva, da ni mogoče zagotoviti 100% ujemanja vsebin posameznih obveznih ali strokovno izbirnih vsebin v tujini z vsebinami izobraževalnih enot*, ki jih ti nadomeščajo na matični instituciji. Izobraževalna enota na tuji instituciji se šteje kot ekvivalentna, če se vsaj v 50 % izobraževalne enote sklada z vsebino izobraževalne enote na matični instituciji.

V kolikor študent v tujini pripravlja diplomsko oziroma magistrsko delo, pripravi opis dela, ki ga s podpisom odobri mentor. V diplomi oziroma magistrski nalogi študent zapiše, da je del naloge/dela opravljen v okviru mednarodne izmenjave.

Če koordinator mednarodnih izmenjav presodi, da izbrane študijske obveznosti na tuji univerzi ustrezajo študijskim obveznostim na matični članici, s podpisom potrdi študijski sporazum.

V primeru, da po podpisanem študijskem sporazumu, ko študent že biva v tujini, pride do spremembe v izboru predmetov, mora študent o tem takoj obvestiti koordinatorja, pridobiti njegovo pisno soglasje, z njim oblikovati predlog spremembe in potrditi nov študijski sporazum. Spremenjen študijski sporazum študent shrani in predloži ob priznavanju.

Če oddelek presodi, da vsebina praktičnega usposabljanja v tujini ustreza učnemu načrtu prakse na vpisanem študijskem programu, se lahko praksa, opravljena v tujini, prizna namesto ustreznega predmeta na FF, pod pogojem, da študent pred odhodom uredi vso dokumentacijo potrebno za priznavanje. Prav tako je možno priznavanje prakse v okviru zunanjih izbirnih vsebin.

Minimalno število kreditnih točk (v nadaljevanju KT), ki jih mora študent v tujini med izmenjavo opraviti in ki morajo biti po povratku priznane, je 20 KT za semestrsko izmenjavo. Oba podatka (opravljene KT in priznane KT) se preko spletne aplikacije VISUL in fakultetnega VISa poročata nacionalni agenciji Cmepius in v eVŠ. 20 KT v tujini opravljenih in 20 KT priznanih obveznosti je pogoj, da študent upraviči Erasmus+ finančno pomoč.

PO VRNITVI IZ TUJINE

Študent po prihodu iz tujine izpolni vlogo na obrazcu Potrdilo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti, koordinator s podpisom potrdi priznavanje v tujini opravljenih obveznostih ter njihovo prevedbo v priznane predmete FF. Strokovna služba oddelka priznane opravljene obveznosti in prevedene ocene vnese v VIS. Prevedba ocen je potrebna za prilogo k diplomi in izračun študentovega povprečja. Strokovna služba oddelka en izvod podpisanega obrazca izroči študentu, en izvod pa z vsemi prilogami (Študijski sporazum FF, morebitne Spremembe študijskega sporazuma FF in Potrdilo o opravljenih obveznostih iz tujine) po vnosu v VIS posreduje na referat tiste stopnje, na kateri je študent vpisan. 

Potrditev opravljenih obveznosti je, v kolikor je imel študent ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec Študijski sporazum FF in morebitne spremembe le-tega, le formalnega značaja.  

MOŽNOST UVELJAVLJANJA PODALJŠANJE STATUSA IZ UPRAVIČENIH RAZLOGOV

Pravico do podaljšanja statusa imajo študenti dvopredmetnih študijskih programov, ki odidejo na študijsko izmenjavo v tujino (semester ali več v okviru enega od vpisanih dvopredmetnih programov (ne velja za skupne študijske programe, za enopredmetne študijske programe in za dodatno leto). To pravico izkazujejo s potrdilom tuje univerze o času trajanja študija v tujini in potrdilom o priznanih obveznosti (20 KT za en semester, 40 KT za dva semestra) na domači fakulteti. (Velja za Erasmus izmenjave.)

Pravico do podaljšanja statusa imajo tudi študenti dvopredmetnih in enopredmetnih študijskih programov, ki so bili na študijski izmenjavi, če se jim po izmenjavi prizna minimalno vsaj 10 KT (dvopredmetni študijski programi) oz. 20 KT (enopredmetni študijski programi). To je mogoče le v primerih, kadar gre za:

  • jezikovno izpopolnjevanje (za študentke jezikovno-kulturoloških programov, na katere se vpišejo brez predhodnega formalno pridobljenega jezikovnega znanja); ali
  • študijske izmenjave, pri katerih zaradi neusklajenosti študijskih programov in sistema študija (sistem ECTS, študijski programi izven sistema EU itd.) ni mogoče priznati vseh opravljenih obveznosti.

V obeh primerih morajo študenti (i) pred odhodom v soglasju z oddelkom izdelati študijski načrt, iz katerega je razvidno, katere obveznosti mora študent opraviti v tujini, in (ii) v tujini opraviti vse dogovorjene obveznosti, kar dokazuje s potrdilom tuje univerze o opravljenih obveznostih in s predhodno potrjenim študijskim načrtom.

Prošnjo se odda preko študentskega informacijskega sistema (VIS) in priloži potrdilo tuje univerze o času trajanja študija v tujini in potrdilo o priznanih obveznostih na domači fakulteti.

OPOZORILO:

Študentom svetujemo, da pred odhodom v tujino (skupaj z oddelčnim koordinatorjem) sestavijo takšen študijski sporazum, da bodo lahko opravili po povratku vse obveznosti za vpis v višji letnik oz. svetujemo, da se pred odhodom pozanimajo, če lahko opravljajo po prihodu domov predmete brez obvezne prisotnosti in tudi kakšne obveznosti imajo pri teh predmetih.

V primeru, da študentje nimajo ustreznih predmetov v tujini za predmete, ki zahtevajo obvezno prisotnost, naj ne odhajajo v tujino v tistem semestru, ko so ti predmeti.

Študentje 1. letnika pedagoških programov na drugi stopnji pa naj se predhodno pozanimajo o obveznostih pri skupnih pedagoških predmetih, saj le ti zahtevajo obvezno prisotnost.

Merila za reševanje študentskih prošenj navajajo sicer, v katerih primerih je možen vpis v višji letnik brez opravljenih pogojev ali podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov, vendar svetujemo, da študentje načrtujejo študij tujini tako, da bodo imeli vse pogoje za vpis višji letnik ali zaključek študija.

*Izobraževalna enota je zaključena, formalno strukturirana izobraževalna izkušnja, ki vključuje izobraževalne rezultate, kreditne točke in načine ocenjevanja. Primer: predmet, modul, seminar, laboratorijsko delo, priprave na diplomsko delo ali izbirni predmeti ali praksa.