Andragoško svetovalno delo

Andragoško svetovalno delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Samaluk Barbara

1. Konceptualna in sistemska umestitev ASD.
2. Teoretske podlage, opredelitve in razvoj ASD.
3. Ponudba in povpraševanje pri izobraževanju odraslih ter ASD kot vezni člen.
4. Cilji, nameni in funkcije ASD.

5. Pojavnost, organiziranost in sistemska ureditev ASD:
- informacijska in svetovalna središča;
- ravni svetovanja;
- institucije, omrežje;
- zakonska in upravna ureditev;
- financiranje;
- osebje in usposabljanje osebja;
- infrastruktura.

6.Informacijski sistem, baza podatkov; sredstva in metode informiranja.
7. ASD in območna (lokalna) skupnost.
8. Svetovanje in komuniciranje.
9. ASD in osebni razvoj (kariera).
10. ASD in razvojno svetovalno delo.

11. Metode in tehnike svetovalnega dela:
- diagnosticiranje in diagnostični pristopi;
- inštrumenti in tehnike: vprašalniki, testi, inventarji, opazovalne tehnike, merski inštrumenti;
- informacijske tehnike;
- faze svetovanja;
- pristopi pri svetovanju: direktivno, nedirektivno;
- metode samousmerjanja;
- alternativne svetovalne metode;
- individualno in skupinsko svetovanje;

13. Udeležba odraslih v izobraževanju in ASD;
14. Vrste svetovalne pomoči odraslim glede na poglavitne ovire pri izobraževanju odraslih;
15. Vseživljenjsko učenje in izobraževanje in ASD;
16. Nacionalne strategije razvoja ASD.

- Doyle, R. E. (1992). Essential Skills and Strategies in the Helping Process. Brooks/Cole, Pacific Grove. (str. 3 – 288)
- Egan, G. (2007). The Skilled Helper: a problem-management and opportunity-development approach to helping. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company. (357 stani)
- Jelenc Krašovec, S., Jelenc, Z. (2011). Andragoško svetovalno delo. 2. Izdaja. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (274 strani)
- Jelenc Krašovec, S., Knaflič, L., Perme, E., Radovan, M., Rupert, J., Vilič Klenovšek, T., Žalec, N. (2007). Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije. (170 strani)
- Kristančič, A. (1995). Svetovanje in komunikacija. Združenje svetovalnih delavcev Slovenije, Ljubljana. (str. 8–155)
- Palmer, S., McMahon, G. (ed.) (1997). Handbook of Counselling. London, New York: Routledge. Second Edition. Poglavja 1, 2, 3, 6. (str. 3-21; str. 22-36; str. 39-57; str. 94-108; str. 154-159)
- Rogers, C. R. (1995a). On Becoming a Person. Boston, New York: Houghton Mifflin Company. (420 strani)
- Rogers, C. R. (1995b). A way of Being. Boston, New York: Houghton Mifflin Company. (395 strani)
- Vilič Klenovšek, T., Klemenčič, S. (2002). Svetovanje v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije. (135 strani)
- Watts A.G., Kidd, J. M. (2000). Guidance in the United Kingdom: past, present and future. British Journal of Guidance & Couselling, Vol 28, No. 4, 2000, str. 485 – 502.
- Woolfe, R., Murgatroyd, S. in Rhys, S. (1987). Guidance and Counselling in Adult and Continuing Education. Open University Press. Milton Keynes, Philadelphia. (211 strani)

Ustrezni prispevki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu./ Relevant papers from domestic and foreign literature, accessible in libraries and through World Wide Web.