Angleščina za prevajalce I

Angleščina za prevajalce I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Grad Martin Anton, doc. dr. Hirci Nataša, lekt. mag. Vogrinc Javoršek Urška, red. prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Vsebina

Predmet se deli na tri podpredmete:
a) Angleška slovnica 1
b) Angleška fonetika za prevajalce in tolmače
c) Angleški jezik in prevajanje 1

Angleška slovnica 1:
Študentje se seznanijo s pravili slovnične konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoča na tri ravni opisa: strukturo besedne zveze, strukturo stavka in strukturo povedi. Poudarek je na prepoznavanju pomena slovnične strukture pri prevajanju. Študentje se seznanijo tudi z osnovnimi koncepti, ki se navezujejo na angleški glagol in glagolsko besedno zvezo.

Angleška fonetika za prevajalce in tolmače:
Študentje se seznanijo z osnovami angleške fonetike in fonologije, s standardno izgovarjavo angleškega jezika (NRP), z angleškim vokalizmom in konzonantizmom, z besednim naglasom in s prozodičnimi značilnostmi angleškega jezika.

Angleški jezik in prevajanje 1:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. ter vzporejanju angleških struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami.
Vključeno bo tudi spoznavanje tehnik in strategij za cim boljše razumevanje izhodiščnih besedil v angleščini in slovenščini, ter ponovno pisanje izhodiščnih besedil različnih vrst v ciljnem jeziku in prevajanje.