Angleško historično jezikoslovje

Angleško historično jezikoslovje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kavalir Monika

Pregled osnovnih značilnosti stare, srednje in zgodnjemoderne angleščine. Analiza staroangleških, srednjeangleških in zgodnjemodernoangleških besedil s pomočjo sodobnih orodij, kot so korpusi in namenska programska oprema.

• López-Couso, María José. 2016. Corpora and Online Resources in English Historical Linguistics. V: Kytö, Merja in Päivi Pahta (ur.). The Cambridge Handobok of English Historical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Str. 127–145.
• Nevalainen, Terttu, in Elizabeth Closs Traugott (ur.). 2012. The Oxford Handbook of the History of English. Oxford: Oxford University Press. Izbrana poglavja.
• Trobevšek Drobnak, Frančiška, 1993. English Historical Grammar. From an inflectional to an isolating language. Ljubljana: Filozofska fakulteta.