Arheologija zgodnjega srednjega veka 1

Arheologija zgodnjega srednjega veka 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Milavec Tina

Vsebina

Politično-zgodovinski okvir med 4. in 7. stoletjem. Spremembe v poznoantični naselbinski sliki. Zaton in transformacija antičnih mest. Strukturiranost novonastalih utrjenih naselbin. Osnovne značilnosti materialne kulture staroselcev. Uvod v zgodnjekrščansko arheologijo. Osnovne značilnosti preseljevanja in materialne kulture federatov, Hunov, Vzhodnih Gotov in Langobardov.