Arheometrija

Arheometrija

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mušič Branko, red. prof. dr. Šmit Žiga

Vsebina

Pregled osnovnih načel in rabe naslednjih metod v arheologiji:

Metode geofizikalnih preiskav:
- geofizikalne metode pri arheološki prospekciji (geoelektrične upornostne metode, magnetne metode, elektromagnetne metode, seizmične metode in termične metode), fizikalni modeli tipov arheoloških ostalin v različnih realnih arheoloških in naravnih kontekstih,.
- direktne in inverzne metode interpretacije za posamezne geofizikalne metode, »multi-method approach« in komplementarnost metod in interpretativnih postopkov.

Fizikalne in kemijske metode
- mikroskopije (polarizacijski mikroskop, rentgenska difraktometrična metoda in diferenčno termična analiza),
- petrografske analize nekovinskih arheoloških materialov, ugotavljanje izvornih območij artefaktov in surovin,
- arheometalurške preiskave (odpadni produkti, metalografija),
- metode datiranja arheoloških predmetov (metoda z radioaktivnim ogljikom (C-14), uran-torijeva metoda in kalij-argonova metoda, termoluminiscenca, elektronska spinska resonanca, štetje radiaktivnih sledi, datiranje z zemeljskim magnetnim poljem),
- kemijske metode (racemizacija aminokislin, hidratacija obsidiana, metoda FUN),
- metode ugotavljamo podobnosti med predmeti (rentgenska fluorescenca in PIXE),
- jedrske metode (nevtronska aktivacijska analiza, vzbujanje žarkov gama s protoni, izotopska analiza),
- optična in masne spektroskopija.