Didaktika slovenskega jezika 1

Didaktika slovenskega jezika 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogel Jerica

Vsebina

o Vloga in položaj slovenščine v šolah v RS
o Sestavine učiteljeve usposobljenosti za poučevanje slovenskega/prvega jezika
o Didaktična struktura sodobnega pouka jezika: načela, cilji, vsebine in metode
o Sporazumevalna zmožnost, funkcionalna in kritična raven sporazumevanja
o Metode jezikovnega pouka
o Govorjeno in zapisano besedilo; strategije dejavnega poslušanja in bralne učne strategije
o Razvijanje jezikovne (poimenovalne, upovedovalne, pravorečne/pravopisne) in metajezikovne zmožnosti
o Priprava učencev na govorno nastopanje, sodelovanje v pogovoru ter pisanje
o Učiteljeva priprava na pouk; letna priprava, priprava na učni sklop/učno uro
o Učni načrti in gradiva