Didaktika slovenskega jezika 2

Didaktika slovenskega jezika 2

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogel Jerica

Vsebina

o Kritično mišljenje pri pouku prvega jezika
o Induktivne in procesne metode pouka prvega/maternega jezika; problemski pouk
o Priprava na različne metodološke pristope k pouku prvega jezika in izbira ustreznih strategij
o Uporaba in razvijanje razlicnih učnih strategij, razvijanje jezikovne in kulturne zavesti
o Vrednotenje znanja in zmožnosti pri pouku prvega/maternega jezika; kriteriji ocenjevanja
o Oblikovanje učnega gradiva, uporaba avtentičnega gradiva in uporaba IKT
o Povezovanje pouka jezika in književnosti