Družbene spremembe in razvoj

Družbene spremembe in razvoj

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vidmar Igor

Vsebina

Predmet Družbene spremembe in razvoj je vpeljan skozi problematizacijo poenostavljenih predstav o družbenem razvoju kot linearnem napredku, teleološkem napredovanju k cilju ali razvoju iz klice. Nato so predstavljeni modeli razvoja kompleksnosti in specifični problemi (razvoj, evolucija, reprodukcija idr.). Izpostavljeni so zgodovinski pogoji nastanka koncepcij družbenega razvoja v razsvetljenstvu in v 19. stoletju (Comte, Marx, Spencer). Na historično-materialistično koncepcijo razvoja družbenih nasprotij je navezana problematika produkcije in reprodukcije družbenih razmerij; problematiziran je prehod iz narave v družbo ter biologistične koncepcije socialne evolucije; predstavljene so ekologistične koncepcije družbenega razvoja v socialni antropologiji. Problematizirani sta koncepciji difuzije in endogenega razvoja družb. Zgodovinski razvoj kompleksnih družb je predstavljen na ozadju primerjave lovsko-nabiralskih, tributarnih in fevdalnih produkcijskih načinov s kapitalističnim. Problematizirane so evrocentrične predstave o sodobnem družbenem razvoju. Predstavljene so teorije modernizacije in sociološke teorije razvoja in nerazvitosti ter rezultati glavnih koncepcij razvojnih politik. Sodobne družbene spremembe so analizirane z aspekta teorij artikulacije in svetovnih sistemov: predstavljeni so globalizacijski trendi in antistemska gibanja. Problematizirane so futurološke koncepcije napredka in vpeljan koncept mej rasti.