Enakost spolov

Enakost spolov

Enakost spolov

Enakost spolov je eden izmed pomembnih ciljev strateških dokumentov, tako v domačem kot v mednarodnem visokošolskem in raziskovalnem prostoru. V Letnem poročilu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za leto 2019 je bilo med temeljnimi usmeritvami zapisano, da smo pri svojem pedagoškem in raziskovalnem delu zavezani vrednotam humanosti, svobode, solidarnosti, enakosti, vključno z enakostjo spolov in pravičnosti, zato je Senat FF na pobudo Komisije za kakovost 27. maja 2020 obravnaval in sprejel Načrt za uveljavljanje enakosti spolov na UL FF.

Univerza v Ljubljani je leta 2012 sprejela prenovljeni Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in študentov Univerze v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti zagovarjamo ničelno toleranco do vsakršnega nasilja, nadlegovanja ali trpinčenja. Kolegij dekana je zato na svoji seji 14. 1. 2020 imenoval tri osebe zaupnice, na katere se lahko obrnejo zaposleni na UL FF v primeru, če so na delovnem mestu žrtve spolnega nadlegovanja, mobinga, trpinčenja ali kakršnega koli nasilja.

Zaupnici za pedagoški kader ter študentke in študente:

izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič

izr. prof. dr. Jasna Mažgon

Zaupnica za nepedagoški kader:

dr. Mojca Leskovec

V okviru fakultetne Komisije za kakovost so se oblikovale delovne podskupine, ki pripravljajo aktivnosti in predloge ukrepov, člani in članice posameznih skupin (in ostale zainteresirane osebe) pa lahko do gradiv za delo dostopajo preko internega strežnika Filozofske fakultete, pod zavihkom Kakovost.

Repozitorij gradiv za delo v skupinah bomo sproti dopolnjevali.