Ničelna toleranca do nasilja

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Zaupne osebe

Na Filozofski fakulteti gojimo ničelno toleranco do vseh oblik nasilja. Če ste žrtev nasilja, se lahko po pomoč obrnete na zaupne osebe.

Preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja, trpinčenja in nasilja

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani imamo ničelno toleranco do vsakršnega trpinčenja, nadlegovanja, spolnega nadlegovanja ali drugih oblik nasilja. Zavezujemo se, da bomo na fakulteti dejavno zagotavljali prostor medsebojnega spoštovanja, varovanja dostojanstva, medsebojnega zaupanja in sprejemanja raznolikosti.

Vsem, ki so žrtve kakršnega koli nasilja, zagotavljamo varen prostor in zaščito ter dosledno izpeljavo vseh za to predvidenih postopkov v skladu s Pravilnikom o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in študentov Univerze v Ljubljani. Ob tem posebej poudarjamo, da je za nasilje vedno odgovoren povzročitelj oziroma povzročiteljica in ne žrtev. 

Na Filozofski fakulteti smo sprejeli tudi posebne Strokovne smernice za preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja, trpinčenja in nasilja. Smernice vam lahko pomagajo pri prepoznavanju nasilja in ustreznem ukrepanju. 

Na koga se lahko obrnem v primeru spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja?

Na fakulteti imamo vzpostavljen institut več zaupnih oseb tako za pedagoške in strokovne delavce in delavke kot za študente in študente. Njihove osnovne naloge so:

  • zagotoviti varen prostor in prisluhniti,
  • informirati o možnostih in postopkih,
  • svetovati in pomagati pri nadaljnjih korakih.

Zaupne osebe za področje spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja za pedagoški kader ter študentke in študente:

Zaupna oseba za področje spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja za nepedagoški kader:

Zaupna oseba za študente in študentke s posebnim statusom:

Več o različnih oblikah nasilja si lahko preberete v publikacijah Društva za nenasilno komunikacijo. Oglejte si tudi prosojnice s predavanja o trpinčenju na delovnem mestu, ki je potekalo maja 2017 na UL FF.