Geografija Slovenije

Geografija Slovenije

Stopnja: 1

Ure predavanj:90

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ogrin Darko, prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Vsebina

- lega in posledice lege Slovenije v srednjih geografskih širinah in na stiku velikih naravnih enot Evrope,
- posebnosti tektonske in kamninske zgradbe in potresna ogroženost Slovenije,
- relief Slovenije in današnje preoblikovanje površja,
- prsti in degradacija ter ogroženost prsti,
- vremenska in podnebna raznolikost ter spremenljivost,
- vodni viri Slovenije in njihov pomen,
- raznovrstnost živega sveta in življenjska okolja,
- geografski položaj Slovenije na stičišču evropskih geografskih makroregij,
- demografski procesi v Sloveniji,
- oblikovanje slovenskih kulturnih pokrajin (primerjava ključnih dejavnikov v agrarni, industrijski in postindustrijski dobi),
- značilnosti razvoja kmetijstva in gozdarstva,
- gospodarska struktura Slovenije,
- urbanizirane pokrajine,
- razvojni pritiski na ravninskih, gričevnatih in hribovitih pokrajinah Slovenije ter središčnih in obrobnih pokrajinah,
- razvojne priložnosti in omejitve (za)varovanih pokrajin,
- izzivi sodobne Slovenije (okoljske tematike, energetika, zdravje itd.).
- razvoj (ob)mejnih območij Slovenije,
- Slovenci v zamejstvu, zdomstvu, izseljeništvu.