Hrvaški in srbski jezik 1

Hrvaški in srbski jezik 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Požgaj Hadži Vesna

Vsebina

Predmet teoretično temelji na hrvaškem jezikovnem standardu; srbski, bosanski in črnogorski jezikovni standard so predstavljeni informativno.
Uvod v študij jezika: Zgodovinsko-jezikovni okvir (Dunajski knjižni dogovor 1850. in Novosadski sporazum 1954; Narečja, pisave in pravopisi osrednjejužnoslovanskega prostora). Jezikovna situacija v nekdanji Jugoslaviji. Srbohrvaški jezik in njegovi nasledniki: hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski jezik. Hrvaški jezik ter funkcijske zvrsti. Hrvaški standardni jezik, srbski standardni jezik (razlike). Hrvaški in srbski jezik v kontrastu s slovenskim.
Fonetika in fonologija: Glasovi (izgovorjava, fonem : grafem). Vokalni, konzonantni in sonantni sistem. Prozodijski sistem. Fonostilistika. Pravorečna in pravopisna norma. Korekcija izgovornih napak.
Oblikoslovje: Morfem, morf in alomorf; vrste morfemov. Fonološko in morfološko pogojene alternacije. Morfološke kategorije. Pregibne in nepregibne besedne vrste. Razmerje med morfologijo in drugimi jezikovnimi ravninami, fonologijo, sintakso in leksikologijo. Morfostilistika. Oblikoslovje v slovarjih.