Analize materialov

Analize materialov

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Črešnar Matija, izr. prof. dr. Rogan Šmuc Nastja, red. prof. dr. Levanič Tomislav

Vsebina

Mineraloške, metalografske, kemijske in fizikalne metode, s pomočjo katerih se ugotavlja mineralno in kemično sestavo, strukturo in lastnosti arheoloških mineralnih, kovinskih in organskih materialov: optična mikroskopija, SEM, EDX, DTA, AAS, NAA, ICP-AES, ICP-MS, XRF, PIXE, IRS, RSS, NMR.
• Mineraloške makro- in mikroskopske analize kamnitih artefaktov.
• Lastnosti in karakterizacija arheološke keramike: surovina, dodatki, granulacija, temperatura žganja, mineralna sestava, mikrostruktura črepinje, nahajališča glinene surovine v Sloveniji, površinska obdelava črepinje: engobe, glaziranje.
• Historični ometi: veziva, agregat, organski dodatki, tehnologija izdelave veziva in ometa, datiranje.
• Anorganski pigmenti: njihova identifikacija.
• Stekleni artefakti: izbira surovine, tehnologija izdelave.
• Statistična obdelava rezultatov analiz, statistične metode.
• Arheološki kovinski predmeti: kovine in zlitine, oris zgodnjega rudarjenja v Evropi, osnove pridobivanja nekaterih rud (baker, svinec, srebro, železo) ter postopkov predelave v kovino.
• Kemijska sestava organskih materialov.
• Koreliranje med materialnimi lastnostmi predmetov ter njihovo arheološko opredelitvijo (kronološko in kulturno).
• Dendrokronologija - datiranje lesa in lesenih predmetov in njena uporaba v arheologiji: meritve gostote branik (densitometrija) oziroma gostote ranega in kasnega lesa, izotopska sestava (ogljik, kisik, vodik in dušik) branike oz. ranega in kasnega lesa.