Antropologija in pisanje

Antropologija in pisanje

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Svetel Ana, prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Nekatere epistemološke in družbene značilnosti družb brez pisave. Struktura diskurzov v oralnih družbah. Spremembe, ki jih prinesejo pismenost, tisk in sekundarna oralnost. Zgodovinsko in kulturno različne oblike branja in pisanja. Tekst, pisava in jezik kot neposredni materialni determinaciji pomena. Pismenost in pisava kot oblika avtoritete. Oralnost kot izraz kulturne avtentčnosti. Vloga pismenosti, pisave in tiska pri vzponu sodobnih družbenih, kulturnih in političnih oblik. Diskurz kot proizvajalec, ne pa odsev pomena in njegova vloga v antropologiji. Načini, s katerimi nekateri antropološki klasiki ustvarjajo avtoriteto na podlagi literarnih tropov in medigre izkušnje “tamkaj” in pisanja “tukaj”. Vzpon epistemološkega dvoma v transparentnost in nezainteresiranost antropološkega pisanja, pojav dialoške oziroma postmoderne antropologije. Medigra antropoloških, literarnih in drugih tekstov. Nevarnost hermenevtičnega kroga, ko neantropološke tekste uporabljajo kot antropološke vire. Načini, s katerimi lahko metode antropološke interpretacije osvetlijo interpretativne zagate drugih ved in obratno. Pri vajah se študentje učijo pisati in razbirati zvrstna (žanrska) besedila (poročilo, dialog, razprava, opis, oris, esej, predstavitev).