Arheologija neolitika in eneolitika - izbrana poglavja

Arheologija neolitika in eneolitika - izbrana poglavja

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Budja Mihael

Vsebina

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.

Izbrane teme s področja arheologije neolitika in eneolitika, ki vključujejo študij in analize (1) materialnih kultur in kontekstov; (2) kulturnih krajin, poselitvenih vzorcev in naselbinskih struktur; (3) pogrebnih ritualov in grobnih struktur; (4) kultov in zgodnjih religij; (5) umetnosti; (6) kognitivnih procesov; (7) razvoja tehnologij; (8) gospodarskih praks in prehrane; (9) arheogenetike, populacijskih in migracijskih dinamik ter (10) paleookoljskih determinant in
klimatskih premen.