Arheologija paleolitika in mezolitika - izbrana poglavja

Arheologija paleolitika in mezolitika - izbrana poglavja

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petru Simona

Vsebina

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.

Paleolitik in mezolitik Slovenije in povezanost z Evropo, predvsem Balkanom, Apeninskim polotokom in Centralno Evropo. Problematika
prehoda med srednjim in mlajšim paleolitikom v Evropi – prihod modernega človeka in izumrtje neandertalca. Teorije o kognitivnih sposobnostih neandertalca in modernega človeka ter teorije o razvoju simboličnega mišljenja pri človeku. Poglobljeno seznanjanje z zgodnjimi orodji in paleolitsko "umetnostjo".