Arheologija zgodnjega srednjega veka - izbrana poglavja

Arheologija zgodnjega srednjega veka - izbrana poglavja

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Milavec Tina

Vsebina

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.

Podrobna obravnava provinc Mediteranski Norik, Panonia Savia, Dalmacia ter Venetia et Histria oz. tega prostora v zgodnjesrednjeveškem obdobju. Poudarek bo na poznavanju naselbinske slike, ki prav v tem prostoru variira in kaže mnoge specifične oblike. Predstavljen bo poglobljen uvid v materialno kulturo na nekaterih pomembnejših najdiščih, ki v kar največji možni meri odražajo njihov kompleksen etnični značaj in z dinamiko
razvoja najbolje ponazarjajo nemirni čas zatona antike. Posebna pozornost bo posvečena prehodnemu času med zgodnjim in visokim srednjim vekom ter primerjava med arheološkimi in zgodovinskimi viri za to obdobje. Izpostavljeni bodo teoretski koncepti in pristopi v zgodnjesrednjeveški arheologiji ter problemi etnične interpretacije in identitet.