Arheologija zgodnjega srednjega veka - izbrana poglavja

Arheologija zgodnjega srednjega veka - izbrana poglavja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Milavec Tina

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.

Podrobna obravnava provinc Mediteranski Norik, Panonia Savia, Dalmacia ter Venetia et Histria oz. tega prostora v zgodnjesrednjeveškem obdobju. Poudarek bo na poznavanju naselbinske slike, ki prav v tem prostoru variira in kaže mnoge specifične oblike. Predstavljen bo poglobljen uvid v materialno kulturo na nekaterih pomembnejših najdiščih, ki v kar največji možni meri odražajo njihov kompleksen etnični značaj in z dinamiko
razvoja najbolje ponazarjajo nemirni čas zatona antike. Posebna pozornost bo posvečena prehodnemu času med zgodnjim in visokim srednjim vekom ter primerjava med arheološkimi in zgodovinskimi viri za to obdobje. Izpostavljeni bodo teoretski koncepti in pristopi v zgodnjesrednjeveški arheologiji ter problemi etnične interpretacije in identitet.

CIGLENEČKI, Slavko, Höhenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum, Dela 1. razr. SAZU 31, Ljubljana 1987, 1-182.
2. CIGLENEČKI, S. 2008, Castra und Höhensiedlungen vom 3. bis 6. Jahrhundert in Slowenien. – V: Höhensiedlungen zwischen Antike und Mittelalter, Berlin, New York, 481-532.
3. CIGLENEČKI, Slavko. Frühchristliche Kirchenanlagen in Slowenien. V: SENNHAUSER, Hans Rudolf (ur.). Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet : von der Spätantike bis in ottonische Zeit, (Abhandlungen, N. F., H. 123). München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,
2003, bd. 2, str. [581]-595.
4. CIGLENEČKI, Slavko. Slowenien. V: BECK, Heinrich (ur.). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 2., Berlin; New York: W. de Gruyter, 2005, bd. 29: 123-128.
5. GLASER, Franz 1997, Frühes Christentum im Alpenraum: Eine archäologische Entdeckungsreise. - Graz, Wien, Köln. 203 str.
6. ŠAŠEL Jaro in Peter PETRU 1971, Claustra Alpium Iuliarum I, Fontes. - Kat. in monogr. 5. 100
7. PLETERSKI, Andrej 2005, De Sclavis autem unde dicitis : Slovani in Vlahi na "nikogaršnjem" ozemlju istrskega zaledja. - Acta Histriae 13, št. 1, str. 113-150.
8. LOSERT, Hans 2005, Merowingerzeitliche Grabfunde Mitteleuropas. - Bamberg 2005, http://www.zrcsazu. si/iza/ae/Losert_Merowing.html
9. PREDOVNIK K. K., 2012, A brave new world? Building castles, changing and inventing traditions. – V: Atti della Accademia roveretana degli Agiati. Classe di scienze umane, lettere ed arti 262, ser. IX, Vol. II, A, fasc. II, 63-106.
10. POHL, W. 2010, Archaoelogy of Identity: introduction. – V: Pohl, Mehofer (eds.), Archaeology of Identity / Archäologie der Indentität (in drugi članki iz tega zbornika).
11. PLETERSKI, A., The inventing of Slavs or inventive Slavs?: o ideovém světě a způsobu bydlení starých Slovanů. - Archeologické rozhledy 61, 2, 2009, 331-336.
PLETERSKI, Andrej 2001, Staroslovansko obdobje na vzhodnoalpskem ozemlju. Zgodovina raziskav do prve svetovne vojne. - Arheo 21, 73-77.
12. POHL, W. 2011, Übergänge von der Antike zum Mittelalter – eine Unendliche Debatte? – V: Michaela Konrad in Christian Witschel, Römische Legionslager in den Rhein- und Donauprovinzen – Nuclei spätantik-frühmittelalterlichen Lebens? Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Abhandlungen, Neue Folge, Heft 138, München 2011, 47-61.
13. FAZIOLI, K. P. 2012, From First Reich to Third Reich: German Imperialism and Early Medieval Scholarship in the Southeastern Alpine Region (c. 1919-1945). – Archaeologies: Journal of the World Archeaological Congress.