Daljinsko zaznavanje in geografski informacijski sistemi v arheologiji

Daljinsko zaznavanje in geografski informacijski sistemi v arheologiji

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mlekuž Vrhovnik Dimitrij, pred. Grosman Darja, prof. dr. Novaković Predrag

Vsebina

Predmet se izvaja v treh oblikah. V uvodnem delu (predavanja) se študenti seznanijo s temeljnimi koncepti, aplikacijami in tehnikami daljinskega zaznavanja v arheologiji, digitalno kartografijo in aerofotografijo. V praktičnem delu (vaje) se učijo osnovnih veščin računalniške obdelave aerofotografskih podatkov (vertikalni in poševni posnetki, stereo pari), osnov digitalne obdelave slik in tehnik lociranja, rektifikacije in kartiranja posameznih vsebinskih in tematskih sklopov v digitalnem okolju. Integracija prostorskih podatkov se izvaja z orodji GIS, kjer se študenti učijo praktičnih veščin in znanja manipulacije s podatkovnimi sloji (reklasifikacija, izdelava digitalnega modela reliefa, izdelava drugih tematskih podatkovnih slojev, georeferenciranje, medsebojna pretvorba vektorskih in rasterskih formatov), glavnih analitičnih in preiskovalnih tehnik (binarne karte, karte pogleda iz lokacije, iskanje optimalnih poti v prostoru, izdelava kart trendov, statistični testi signifikantnosti in korelacij itn.) ter kombiniranja kartografskih podatkovnih slojev z bazami podatkov. V seminarskem delu študentje na izbranih primerih samostojno izdelajo lastne projekte aerofotografskih in GIS analiz.