Endogeni razvoj podeželja

Endogeni razvoj podeželja

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Vsebina

- sodobne sestavine podeželja (prostor in prebivalstvo: urbanizacijski pritiski na podeželje; zadnje etape deagrarizacije in vračanje na podeželje),
- struktura podeželja: dediščina temeljnih potez agrarne pokrajine in njihovo preoblikovanje (tradicionalni kmečki domovi, tlorisi vasi, sistemi poljske razdelitve, srenjska posest; modernizacija podeželja, turizem in rekreacija, komasacije in arondacije),
- novi razvojni elementi na podeželju: lokalna samouprava, informacijska tehnologija, varstvena območja,
- od proizvodno usmerjenega podeželja k porabniški pokrajini, trženje podeželja,
- podjetništvo na podeželju, socialno podjetništvo, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, regionalni gospodarski cikli na podeželju,
- neo-endogeni pristop k razvoju podeželja (npr. LEADER/CLLD).