Geoarheologija in arheološka geofizika

Geoarheologija in arheološka geofizika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Medarić Igor, doc. dr. Mušič Branko

Geoarheologija:
• Osnove geološkega kartiranja
• Oblikovanost površja v odvisnosti od litologije in tektonike, definiranje geografsko in geološko pogojenih krajinskih sistemov.
• Petrogeneza in klasifikacija kamnin z uporabo petrografske metode.
• Analize za opisovanje in določevanje vzorcev nekovinskih arheoloških materialov, pomembnejši diagenetski procesi in njihov
pomen za ugotavljanje izvornih območij artefaktov.
• Tipi orudenja, pomembni za arheometalurške študije.
• Kvartarna peleookolja in njihov potencial za izrabo prostora, predvsem vidik sedimentacije.
• Povezava arheologije, geologije in pedologije, pomen za arheologijo.
•Tla kot trifazni sistem, vertikalna in lateralna variabilnost. Morfološke lastnosti tal.
• Tlotvorni dejavniki in procesi: preperevanje, odvisnost talnih lastnosti od podnebnih parametrov, kopičenje in razgradnja organske snovi, sinteza humusa, gibanje vode v tleh, eluvialno-iluvialni in koluvialni procesi, od časa odvisne lastnosti tal, paleotla, mikromorfologija tal.
• Slovenska in mednarodna WRB klasifikacija, pedološka karta Slovenije, opisovanje, vzorčenje in klasifikacija tal na terenu,
laboratorijske analize (standarna pedološka analiza in analize za potrebe arheoloških interpretacij).
Arheološka geofizika:
•Teoretska izhodišča geofizikalnih metod in uveljavljenih tehnik za odkrivanje izbranih tipov arheoloških ostankov v različnih naravnih okoljih (geoelektrična upornostna metoda, metoda lastnih potencialov, magnetna metoda, metoda magnetne susceptibilnosti, elektromagnetna metoda, georadarska metoda, seizmična metoda in termična metoda).
•Tehnike za razčlenjevanje kvartarnih sedimentov (upornostna tomografija in seizmična refrakcijska metoda).
•Izhodišča za kvalitativno in kvantitativno interpretacijo ter postopki direktne in
inverzne 2D in 3D interpretacije.
•Primeri geofizikalnih raziskav z uporabo v fizikalnem smislu neodvisnih metod v različnih arheoloških kontekstih in naravnih okoljih.
•Praktične vaje na arheoloških najdiščih.

1) Tarling, D. H. (1983), Palaeomagnetism. Principles and applications in geology, geophysics and archaeology. Chapman and Hall, 379 pp., New York. (str.: 145-256) COBISS.SI-ID - 29715298
2) Goldberg, P., Holliday, T. V. in R. Ferring (ur.) (2001), Earth sciences and archaeology. Kluwer Academic/Plenum Publishers, 513 pp., New York. (str.: 77-99, 173-195, 205-236, 297-323, 385-412) COBISS.SI-ID - 16998242
3) Mahaney W. C. (ur.) (1984), Quaternary dating methods. Elsevier Science Publishing Company, 431 pp., Amsterdam. (str.: 1-16, 101-140, 153-170, 269-282) COBISS.SI-ID - 161369603
4) Branch, N., Canti, M., Clark, P. & C. Turney (2005), Environmental archaeology. Theoretical and practical approaches. Hodder Arnold, 240 pp., London. (str. 1-132, 255- 320, 495-520) COBISS.SI-ID - 29984354
5) Goodyear, F. H. 1971. Archaeological site science. American Elsevier Publishing Company, Inc., 282 pp., New York. (str.: 5- 275). COBISS.SI-ID - 55379554
8) Holliday, V.T., 1992: Soils in Archaeology. Smithsonian Institution Press, 254 strani. COBISS ID=166243843
9) Schaetzl, R.J., Anderson S., 2005, Soils: Genesis and Geomorphology, Cambridge Univ. Press, 832 p. COBISS.SI-ID – 30530658
CANTI M., J. CORCORAN (2015), Geoarchaeology : Using Earth Sciences to Understand the Archaeological Record. Revised ed. Historic England. https://historicengland.org.uk/images-books/publications/geoarchaeology…
GHILARDI M., DESRUELLES S. and GADAL S. (2009), Geoarchaeology: where human, social and earth sciences meet with technology, Sapiens, spec. Issue 2.2. https://journals.openedition.org/sapiens/422
WATERS M. R. (1996), Principles of Geoarchaeology: A North American Perspective. University of Arizona Press, 398 str. COBISS ID=166621955
BROWN A. G. (2008), Alluvial Geoarchaeology: Floodplain Archaeology and Environmental Change. Cambridge University Press, 404 str. COBISS ID=166628099
RAPP, G. R., HILL C. L. (2006), Geoarchaeology: the earth-science approach to archaeological interpretation. Yale university press,339 str COBISS ID=605022