Geoarheologija in arheološka geofizika

Geoarheologija in arheološka geofizika

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Medarić Igor, doc. dr. Mušič Branko

Vsebina

Geoarheologija:
• Osnove geološkega kartiranja
• Oblikovanost površja v odvisnosti od litologije in tektonike, definiranje geografsko in geološko pogojenih krajinskih sistemov.
• Petrogeneza in klasifikacija kamnin z uporabo petrografske metode.
• Analize za opisovanje in določevanje vzorcev nekovinskih arheoloških materialov, pomembnejši diagenetski procesi in njihov
pomen za ugotavljanje izvornih območij artefaktov.
• Tipi orudenja, pomembni za arheometalurške študije.
• Kvartarna peleookolja in njihov potencial za izrabo prostora, predvsem vidik sedimentacije.
• Povezava arheologije, geologije in pedologije, pomen za arheologijo.
•Tla kot trifazni sistem, vertikalna in lateralna variabilnost. Morfološke lastnosti tal.
• Tlotvorni dejavniki in procesi: preperevanje, odvisnost talnih lastnosti od podnebnih parametrov, kopičenje in razgradnja organske snovi, sinteza humusa, gibanje vode v tleh, eluvialno-iluvialni in koluvialni procesi, od časa odvisne lastnosti tal, paleotla, mikromorfologija tal.
• Slovenska in mednarodna WRB klasifikacija, pedološka karta Slovenije, opisovanje, vzorčenje in klasifikacija tal na terenu,
laboratorijske analize (standarna pedološka analiza in analize za potrebe arheoloških interpretacij).
Arheološka geofizika:
•Teoretska izhodišča geofizikalnih metod in uveljavljenih tehnik za odkrivanje izbranih tipov arheoloških ostankov v različnih naravnih okoljih (geoelektrična upornostna metoda, metoda lastnih potencialov, magnetna metoda, metoda magnetne susceptibilnosti, elektromagnetna metoda, georadarska metoda, seizmična metoda in termična metoda).
•Tehnike za razčlenjevanje kvartarnih sedimentov (upornostna tomografija in seizmična refrakcijska metoda).
•Izhodišča za kvalitativno in kvantitativno interpretacijo ter postopki direktne in
inverzne 2D in 3D interpretacije.
•Primeri geofizikalnih raziskav z uporabo v fizikalnem smislu neodvisnih metod v različnih arheoloških kontekstih in naravnih okoljih.
•Praktične vaje na arheoloških najdiščih.